Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

«Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 17 iyun 2003-cü il

№– 478-IIQ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2003-cü il, №– 10, maddə 537).

23 dekabr 2005-ci il tarixli, 36-IIIQD nömrəli; 16 dekabr 2014-cü il tarixli, 1147-IVQD nömrəli; 16 dekabr 2014-cü il tarixli, 1149-IVQD nömrəli qanunlara əsasən dəyişikliklərlə.


Azərbaycan Respublikasının
2003-cü il 17 iyun tarixli,
478-IIQ nömrəli Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir

Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə

I. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Əsasnamə bələdiyyələrin vergi xidməti orqanının fəaliyyətinin ümumi əsaslarını müəyyənləşdirir, onun yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyiciləri ilə qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyir.

1.2. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsini, «Büdcə sistemi haqqında», «Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında», «Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında», «Bələdiyyələrin statusu haqqında», «Bələdiyyə qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarını, bələdiyyələrin qərarlarını və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.3. Bu Əsasnamədə istifadə olunan anlayışlar Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində qəbul edilmiş mənada təfsir edilir.

II. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanının təşkili

2.1. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı bələdiyyələrin qərarına əsasən bələdiyyənin icra aparatının strukturunda yaradılır.

2.2. Ərazi, maliyyə imkanları, yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyicilərinin sayı və digər meyarlardan asılı olaraq bir neçə bələdiyyə saziş əsasında onlara xidmət göstərən vergi xidməti orqanı yarada bilər. Sazişdə vergi xidməti orqanının xidmət göstərdiyi bələdiyyələrin adı, sazişin qüvvədə olma müddəti, bələdiyyənin sazişdən çıxma şərtləri, vergi xidməti orqanının saxlanılması xərclərinin bələdiyyələr arasında bölgüsü qaydası göstərilməlidir.

2.3. Bələdiyyələrə yerli (bələdiyyə) vergi və ödənişlərin düzgün hesablanmasında, tam məbləğdə və vaxtında ödənilməsində, habelə vergi qanunvericiliyinə riyaət edilməsində metodiki rəhbərlik müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir.

III. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanının vəzifələri və hüquqları

3.1. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı aşağıdakı vəzifələri vardır:

3.1.1. yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və digər qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada hesablanmasına, vaxtında və tam məbləğdə banklar, poçt rabitəsinin milli operatoru, habelə mövcud nağdsız ödəmə vasitələri ilə  yerli büdcələrə ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirir;

3.1.2. yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər üzrə borcların, bu borclar üzrə hesablanmış faizlərin və tətbiq olunmuş maliyyə sanksiyalarınınAzərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və digər qanunlara müəyyən edilmiş qaydada alınmasını təmin edir;

3.1.3. yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni maraqlarını qoruyur, onların sorğularına, şikayətlərinə qanunvericiliyə uyğun olaraq baxılmanı və müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin edir;

3.1.4. yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyicilərinin artıq ödədikləri məbləğlərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əvəzləşdirilməsini yaxud geri qaytarılmasını təmin edir;

3.1.5. qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada müvafiq yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyicilərinin uçotunu aparır;

3.1.6. müəyyən olunmuş müddətdə yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin toplanılması haqqında bələdiyyələrə hesabatlar və məlumatlar verir;

3.1.7. yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyicilərindən daxil olmuş sorğuların, müraciətlərin və təkliflərin qeydiyyatını aparır, onları qruplaşdırır və təhlil edir;

3.1.8. səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə bələdiyyələrə təkliflər verir;

3.1.9. yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyicilərinə yerli vergilərə dair normativ hüquqi aktlar və bələdiyyələrin qərarları barədə məlumat verir;

3.1.10. yerli(bələdiyyə) vergi və ödənişlərin ödəyicilərinin vergi və kommersiya sirrini qoruyur;

3.1.11. səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyicilərinə arayışlar (o cümlədən, hüquqi və fiziki şəxslərin yerli vergilər və ödənişlərlə bağlı borcları barədə arayışlar) və izahatlar verir;

3.1.12. bələdiyyələrin qərarlarını icra edir;

3.1.13. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata keçirir.

3.2. Bələdiyyə vergi xidməti orqanının aşağıdakı hüquqları vardır:

3.2.1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada fiziki şəxslərdən torpaq və əmlak vergilərini hesablamaq və hesablanmış fiziki şəxslərdən torpaq və əmlak vergilərini hesablamaq və hesablanmış məbləğin ödənilməsi üçün onlara tədiyyə bildirişi göndərmək;

3.2.2. bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərdə Azərbaycan Respbulikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada kameral vergi yoxlamaları keçirmək;

3.2.3. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində və digər qanunlarda müəyyən edilmiş hallarda və qaydada yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər üzrə vaxtı keçmiş borcların, yerli (bələdiyyə) vergilər üzrə hesablanmış faizlərin alınması və yerli (bələdiyyə) vergilərin ödəyicilərinə maliyyə sanksiyalarının tətbiq olunması barədə məhkəmədə vəsatət qaldırılması üçün bələdiyyələrə müraciət etmək;

3.2.4. yerli (bələdiyyə) vergi və ödənişlərin ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarının bu vergi və ödənişləri ödəməkdən qanunvericiliyə müvafiq olaraq azad edilməsi yaxud onlara güzəştlərin tətbiqi barədə bələdiyyələrə təkliflər vermək;

3.3. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisinin, yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisinin, bələdiyyə ərazisində mehmanxanadan və sanatoriya-kurort müəssisələrindən alınan yerli ödənişlərin hesablanmasının və ödənilməsinin düzgünlüyünü araşdırmaq məqsədilə dövlət vergi orqanlarının keçirdiyi səyyar vergi yoxlamalarında iştirak edə bilər. Bunun üçün bələdiyyə bu bənddə göstərilən səyyar vergi yoxlamalarında bələdiyyənin vergi xidməti orqanının iştirakı barədə dövlət vergi orqanına müraciət etməlidir.

IV. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanının vəzifəli şəxsləri

4.1. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanının vəzifəli şəxsləri bələdiyyə qulluqçularıdır.

4.2. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanının vəzifəli şəxsləri bələdiyyə sədrinin təqdimatı ilə bələdiyyə tərəfindən vəzifəyə təyin olunur və vəzifədən azad edilir.

4.3. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanının vəzifəli şəxsləri «Bələdiyyə qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsində, bələdiyyə qulluqçuları üçün qulluqla bağlı qadağalar nəzərə alınmaqla, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə və elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa, digər ödənişli fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilməzlər.

V. Yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödənilməsinə nəzarətin təşkili

5.1. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödənilməsinə nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində və digər qanunlarda müvafiq yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərə dair müəyyən edilmiş hallarda və qaydada, bu Əsasnaməyə müvafiq bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərdə kameral və səyyar vergi yoxlamaları aparmaqla həyata keçirir.

5.2. Bu Əsasnamənin 3.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət vergi orqanları tərəfindən keçirilən səyyar vergi yoxlamasında iştirak edən bələdiyyənin vergi xidməti orqanının vəzifəli şəxsinə müvafiq yoxlamanın keçirilməsində iştirakı barədə bələdiyyənin qərarı verilməlidir. Qərar bələdiyyənin sədri (yaxud onun müavini) tərəfindən imzalanır. Qərarda dövlət vergi orqanının səyyar vergi yoxlaması keçirilən obyektin adı, yoxlamada iştirakın məqsədi, müddətləri (bu müddət dövlət vergi orqanının keçirdiyi yoxlamanın müddəti həddində olmalıdır), yoxlamada iştirak edən bələdiyyənin vergi xidməti orqanını vəzifəli şəxsinin (şəxslərinin) adı, soyadı, atasının adı göstərilməlidir.

5.3. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə və digər qanunlarına əsasən müvafiq yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər ödənilmədikdə, bələdiyyənin vergi xidməti orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən müvafiq akt tərtib edilir. Həmin aktda onun tərtib edildiyi tarix və yer, aktı tərtib etmiş şəxslərin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, yerli (bələdiyyə) verginin və (və ya) ödənişin ödəyicisi barədə məlumat, müvafiq verginin və (və ya) ödənişin növü (adı), Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin və digər qanunların pozulmasını təşkil edən konkret hal (hallar) və həmin pozuntulara görə məsuliyyəti nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin və digər qanunlarının konkret maddələri göstərilməli, ödəyiciyə müvafiq vergini və (və ya) ödənişi ödəmək təklif edilməlidir. Tərtib edilmiş akt bələdiyyənin sədrinə (yaxud onun müavininə), surəti isə ödəyiciyə təqdim edilir.

5.4. Ödəyici bələdiyyə vergi xidməti orqanının aktı ilə razılaşmadıqda, aktın alındığı gündən 30 gün müddətində akta və ya onun ayrı-ayrı hissələrinə öz etirazını yazılı surətdə bildirə bilər.

5.5. Ödəyici tərəfindən bələdiyyə vergi xidməti orqanının aktı üzrə yazılı izahat və ya etiraz təqdim edildikdə, həmin akta ödəyicinin və ya (və) onun nümayəndəsinin iştirakı ilə baxılır. Akta baxılmanın yeri və vaxtı haqqında ödəyiciyə vergi xidməti orqanı tərəfindən ən azı 3 iş günü əvvəl məlumat verilməlidir. Ödəyici (onun nümayəndəsi) üzürlü səbəb olmadan müzakirəyə gəlmədikdə, məsələyə onun iştirakı olmadan baxılır.

5.6. Bu Əsasnamənin 5.4-cü bəndində müəyyən edilən müddət bitdikdən sonra 15 gün ərzində bələdiyyə öz vergi xidməti orqanının aktına baxır və ödəyiciyə münasibətdə qanunla müəyyən edilmiş hallarda yerli (bələdiyyə) vergi və ödənişlər barədə qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət tədbirlərinin tətbiqi üçün məhkəməyə müraciət edilməsi barədə qərar çıxarır yaxud belə qərarın çıxarılmasından imtina edir.

5.7. Ödəyiciyə bu Əsasnamənin 5.6-cı bəndinə müvafiq olaraq çıxarılmış qərarın surəti və qanunla müəyyən edilmiş hallarda yerli (bələdiyyə) vergilər və (və ya) ödənişlər üzrə borcun, müvafiq olaraq hesablanmış faizlərin, müvafiq maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi barədə tələbnamə göndərilir. Ödəyici müvafiq ödənişləri könüllü qaydada ödədikdə, bələdiyyə məhkəməyə müraciət edilməsi haqqında qərarını ləğv edir.

5.8. Bələdiyyənin qərarının surəti və tələbnamə ödəyiciyə və ya onun nümayəndəsinə verilmə tarixini təsdiq edən üsulla təqdim edilir.

5.9. Ödəyicinin və ya onun nümayəndəsinin bilərəkdən hərəkətləri nəticəsində bələdiyyənin qərarının surəti və (və ya) tələbnaməsi ona təqdim edilmirsə, bu sənədlər sifarişli məktubla göndərildiyi gündən sonrakı gün təqdim edilmiş hesab edilir.

5.10. Bələdiyyə tərəfindən bu Əsasnamənin və digər qanunvericilik aktlarının tələblərinin yerinə yetirilməməsi bələdiyyənin qərarının məhkəmə tərəfindən ləğv edilməsi üçün əsas verir.

5.11. Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər üzrə vaxtı keçmiş borcların məcburi qaydada alınması, hesablanmış faizlərin alınması və ödəyicilərə maliyyə sanksiyalarının tətbiq edilməsi üçün bələdiyyələr öz vergi xidməti orqanının təqdimatı əsasında bu Əsasnamənin 5.7-ci bəndinin ikinci cümləsində müəyyən edilmiş hal istisna olmaqla məhkəmələrə müraciət edirlər.

5.12. Məhkəmənin yerli (bələdiyyə) vergi və ödənişlər üzrə borcların, hesablanmış faizlərin və maliyyə sanksiyalarının alınması haqqında qanuni qüvvəyə minmiş qərarlarının icrası qanunla müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

VI. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı ilə yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyicilərinin münasibətləri

6.1. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı ilə yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyicilərinin münasibətləri Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə, digər qanunvericilik aktlarına və bu Əsasnaməyə müvafiq olaraq həyata keçirilir.

6.2. Yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyiciləri bələdiyyənin vergi xidməti orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən), habelə bələdiyyənin qərarlarından, bələdiyyənin sədrinin (onun müavininin) hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) müvafiq olaraq bələdiyyə sədrinə (onun müavininə), bələdiyyə şurasına və (və ya) məhkəməyə, digər səlahiyyətli dövlət orqanlarına şikayət etmək hüququ vardır. Bələdiyyə və bələdiyyənin vergi xidməti orqanının vəzifəli şəxsləri hüquqa zidd hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi yaxud qərarları nəticəsində ödəyicilərə dəymiş zərərə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

6.3. Ödəyicinin bələdiyyə sədrinə (onun müavininə), yaxud bələdiyyə şurasına şikayət verməsi onun eyni vaxtda, yaxud sonradan məhkəməyə, digər səlahiyyətli dövlət orqanlarına müraciət etməsinə mane olmur.

6.4. Bələdiyyə vergi xidməti orqanının aktlarından, bələdiyyənin sədrinin (onun müavininin), bələdiyyə vergi xidməti orqanı vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən), habelə bələdiyyə qərarlarından şikayət müvafiq olaraq bələdiyyənin sədrinə (onun müavininə), bələdiyyə şurasına yerli (bələdiyyə) vergi və ödənişlərin ödəyicisi tərəfindən öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi gündən 3 ay müddətində verilir. Ödəyici üzürlü səbəbdən bu bənddə göstərilən müddəti buraxmışdırsa, həmin müddət bələdiyyə sədri (onun müavini) tərəfindən bərpa edilə bilər.

6.5. Yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin düzgün tətbiq olunmaması barədə ödəyici tərəfindən şikayətin verilməsi onların ödənişini dayandırmır. Ödəyicinin şikayətinə baxılma müddətində ona tətbiq olunmuş maliyyə sanksiyalarını ödəməyə bilər.

6.6. Bələdiyyə tərəfindən yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödəyicisinin şikayətinə həmin şikayət alındığı gündən 30 gün müddətində baxılmalıdır. Qəbul edilmiş qərar barəsində şikayətçiyə 10 gün ərzində yazılı məlumat verilməlidir.

VII. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanının fəaliyyətinə nəzarət

7.1. Bələdiyyənin vergi xidməti orqanının fəaliyyətinə nəzarət müvafiq bələdiyyə (bələdiyyələr) tərəfindən, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər qaydada həyata keçirilir.

7.2. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının fəaliyyəti ildə bir dəfədən az olmayaraq müvafiq bələdiyyənin (bələdiyyələrin) iclasında müzakirə olunur və müzakirə nəticəsində qərar qəbul edilir.

7.3. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanının vəzifəli şəxsləri Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin, «Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında», «Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında», «Bələdiyyələrin statusu haqqında», «Bələdiyyə qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunlarının və digər normativ hüquqi aktların pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir.

I fəsil

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Maddə 1. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət anlayışı

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət – bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri (bundan sonra – “bələdiyyələr” adlandırılacaq) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına (Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına) riayət edilməsinin təmin olunması, bələdiyyələr tərəfindən qanunvericiliyin pozulması hallarının aradan qaldırılması məqsədi ilə həyata keçirilən fəaliyyətdir.

Maddə 2. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında qanunvericilik

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən, “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, bu Qanundan, bələdiyyələrin fəaliyyətini tənzimləyən digər qanunlardan və normativ-hüquqi aktlardan ibarətdir.

Maddə 3. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan

3.1. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir.

3.2. Bələdiyyələrin müvafiq komissiyaları və seçicilər bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata keçirilməsinə cəlb edilə bilərlər.

3.3. Bələdiyyələrin fəaliyyətinin inzibati nəzarət qaydasında araşdırılmasının nəticələri bələdiyyə tərəfindən əhaliyə elan edilir və bələdiyyə binasının qarşısında xüsusi lövhələrdə yerləşdirilir.[1]

Maddə 4. İnzibati nəzarətin həyata keçirilməsinin şərtləri

4.1. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət yalnız Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda həyata keçirilir.

4.2. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət yalnız qanunçuluğa əməl olunması baxımından həyata keçirilir.

4.3. Qanunvericilik və icra hakimiyyətləri tərəfindən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 144-cü maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq bələdiyyələrə verilən əlavə səlahiyyətlərin həyata keçirilməsinə nəzarəti həmin hakimiyyətlər inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana həvalə edə bilərlər.

4.4. İnzibati nəzarət bələdiyyələrin yerli əhəmiyyətli məsələləri qanun çərçivəsində müstəqil və sərbəst surətdə həll etmək hüququnu məhdudlaşdıra bilməz.

4.5. İnzibati nəzarət həyata keçirilərkən bələdiyyələrin fəaliyyətinə edilən müdaxilə qanunda nəzərdə tutulan məqsədə mütənasib olmalıdır.

4.6. Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın sorğusu əsasında yerli büdcənin maliyyə-büdcə ekspertizasını keçirir, rəy hazırlayır, təkliflər verir və zərurət yarandıqda audit yoxlamasını həyata keçirir. [2]

II fəsil

İNZİBATİ NƏZARƏTİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ QAYDASI

Maddə 5. İnzibati nəzarət icraatının başlanması üçün əsaslar

5.0. İnzibati nəzarət icraatının başlanması üçün əsaslar aşağıdakılardır:

5.0.1. bələdiyyələrin normativ aktlarının və bu Qanununun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş aktların bu Qanunun 1-ci maddəsində göstərilən normativ hüquqi aktlara zidd olması barədə kifayət qədər əsas olduqda;

5.0.2. hüquqlarına və ya qanuni mənafelərinə bələdiyyə tərəfindən zərər vurulduğunu iddia edən fiziki və ya hüquqi şəxsin, yaxud dövlət orqanının müraciəti daxil olduqda.

Maddə 6. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqana mütləq təqdim olunan bələdiyyə aktları

6.0. Bu Qanunun 5.0.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsas üzrə inzibati nəzarətin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə bələdiyyələr qəbul etdikləri aşağıdakı aktların bir surətini həmin aktların qəbul edildiyi andan 15 gündən gec olmayaraq inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana göndərməlidirlər:

6.0.1. bələdiyyələrin normativ aktları;

6.0.2. dövlət büdcəsindən ayrılan maliyyə vəsaitinin istifadəsi barədə aktlar;

6.0.3. bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlaka dair mülkiyyət hüququnun həyata keçirilməsi barədə aktlar;

6.0.4. birdəfəlik yerli vergilərin və rüsumların tətbiqi barədə aktlar;

6.0.5. yerli rəy sorğusunun nəticələrini əks etdirən qərarlar.

6.0.6. bələdiyyələr üçün xərclər və maliyyə öhdəlikləri doğuran aktlar.

6.0.7. bələdiyyələrin birləşməsi və ayrılması ilə bağlı keçirilmiş yığıncağın (yığıncaqların) nəticələrinin rəsmiləşdirilməsinə dair qərarlar.[3]

6.0.8. qanunçuluq prinsiplərinə riayət olunmasının təmin edilməsi ilə bağlı bələdiyyənin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın təklif və tövsiyələrinin bələdiyyələrin iclaslarında müzakirəsi barədə qərarlar.[4]

Maddə 7. Müraciətlər üzrə həyata keçirilən inzibati nəzarət

7.1. Bu Qanunun 5.0.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müraciət ərizəçinin hüquqlarının və ya qanuni mənafelərinin pozulduğu, yaxud ona bu barədə məlum olduğu gündən 6 ay ərzində verilə bilər.

7.2. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqan müraciətə daxil olduğu tarixdən 15 gün müddətində, əlavə araşdırmalar tələb olunarsa, 30 gün müddətində baxır. İnzibati nəzarət icraatı üzrə əhəmiyyət kəsb edən halların müəyyən olunması üçün bu maddədə nəzərdə tutulmuş müddətdən daha artıq vaxt tələb olunduğu hallarda inzibati nəzarət icraatının müddəti inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan tərəfindən 30 gün müddətinə uzadıla bilər. İnzibati nəzarət icraatının ümumi müddəti 60 gündən çox ola bilməz. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqan tərəfindən müddətin uzadılması barədə ərizəçiyə üç gün ərzində məlumat verilir. Müddətin uzadılmasına səbəb olan hallar inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan tərəfindən əsaslandırılmalıdır.[5]

7.3. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqan daxil olmuş müraciətə dair aşağıdakı iki qərardan birini qəbul edir:

7.3.1. bu Qanunun 8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş icraata başlayır;

7.3.2. müraciətə baxmaqdan imtina edir və bu barədə müvafiq şəxsə və ya orqana əsaslandırılmış yazılı cavab göndərir.

Maddə 8. İnzibati nəzarət icraatı

8.1. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqan daxil olmuş müraciətə baxarkən həmin müraciətdə göstərilmiş və mübahisə doğuran bələdiyyə aktının, habelə əlavə sənədlərin və ya məlumatların ona göndərilməsi barədə müvafiq bələdiyyəyə müraciət edə bilər. Bələdiyyə bu sənədləri və ya məlumatları həmin sorğunu aldığı andan 15 gün ərzində inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana təqdim etməlidir.

8.2. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqan ona təqdim olunmuş müraciətə baxarkən zəruri hallarda yerində araşdırmalar apara bilər. Bu cür araşdırmalar aparılmasına bələdiyyələr tərəfindən maneə törədilməməlidir.

8.3. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqan müraciətin araşdırılması nəticəsində bələdiyyənin fəaliyyətinin qanuna zidd olduğunu aşkar etdikdə, həmin fəaliyyətin 15 gün müddətində dayandırılması və vurulmuş ziyanın aradan qaldırılması barədə müvafiq bələdiyyəyə müraciət edir.

8.4. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqan bu Qanunun 5.0.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda və ya daxil olmuş müraciətin araşdırılması nəticəsində bələdiyyə aktının bu Qanunun 1-ci maddəsində göstərilmiş normativ hüquqi aktlara zidd olduğunu aşkar etdikdə, həmin aktın 15 gün ərzində dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi barədə müvafiq bələdiyyəyə müraciət edir.

8.5. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın müraciəti bu Qanunun 8.3 və 8.4-cü maddələrində müəyyən olunmuş müddət ərzində müvafiq bələdiyyə tərəfindən yerinə yetirilmədikdə, o, 15 gün ərzində məhkəməyə müraciət edir. Məhkəməyə müraciət edilməsi barədə müvafiq bələdiyyəyə dərhal məlumat verilməlidir.

8.6. Hər hansı bələdiyyə aktı və ya bələdiyyənin fəaliyyəti dövlət mənafelərinə və ya ictimai mənafelərə ağır ziyan vura bilərsə, inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan müvafiq bələdiyyəyə dərhal həmin aktın ləğv edilməsini və ya həmin fəaliyyətə xitam verilməsini təklif edir. Bu təklif 3 gün müddətində yerinə yetirilmədikdə, inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan dərhal məhkəməyə müraciət edir və həmin iddianın təmin edilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq qərar çıxarılmasını məhkəmədən xahiş edir.

8.7. Bələdiyyənin fəaliyyətində cinayət aşkar etdikdə, inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan müvafiq tədbirlər görülməsi üçün səlahiyyətli dövlət orqanına müraciət edə bilər.

Maddə 9. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsi

İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqan hər ilin sonunda öz fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə illik məruzə təqdim edir. Bu məruzədə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan bələdiyyələrin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi ilə bağlı təkliflər verə bilər.

Maddə 10. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın təklif və tövsiyələri

10.1. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan bələdiyyələrin fəaliyyətində qanunçuluq prinsipinə riayət olunmasının təmin edilməsi ilə bağlı ümumiləşdirmələr apara və onları öz təklif və tövsiyələri ilə birlikdə müvafiq bələdiyyələrə təqdim edə bilər.

10.2. Bu Qanunun 10.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təklif və tövsiyələr bələdiyyələrin iclaslarında müzakirə olunur və müvafiq qərar qəbul olunur.

III fəsil

YEKUN MÜDDƏALAR

Maddə 11. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın hərəkətlərindən şikayət verilməsi

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın və onun vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd qərar və ya hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və ya məhkəməyə qanunla müəyyən edilmiş qaydada şikayət verilə bilər.

Maddə 12. Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət

Bu Qanunun tələblərini pozan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 13. Qanunun qüvvəyə minməsi

Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Heydər ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 13 may 2003-cü il
№– 454-IIQ

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       23 dekabr 2005-ci il tarixli 36-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №– 2, maddə 67)

2.       17 mart 2009-cu il tarixli 777-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 aprel 2009-cu il, №– 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №– 04, maddə 213)

3.       25 oktyabr 2011-ci il tarixli 219-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, №– 278, “Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2011-ci il, №– 290, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, №– 12, maddə 1078)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI[1] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 219-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, №– 278, “Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2011-ci il, №– 290, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, №– 12, maddə 1078) ilə yeni məzmunda 3.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[2] 23 dekabr 2005-ci il tarixli 36-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №– 2, maddə 67) ilə 4.6-cı maddə əlavə edilmişdir.

 

[3] 17 mart 2009-cu il tarixli 777-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 aprel 2009-cu il, №– 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №– 04, maddə 213) iləyeni məzmunda 6.0.7-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[4] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 219-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, №– 278, “Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2011-ci il, №– 290, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, №– 12, maddə 1078) ilə yeni məzmunda 6.0.8-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[5] 25 oktyabr 2011-ci il tarixli 219-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, №– 278, “Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2011-ci il, №– 290, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, №– 12, maddə 1078) ilə  7.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7.2. İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqan müraciətə daxil olduğu andan 15 gün müddətində, əlavə araşdırmalar tələb olunursa, 30 gün müddətində baxır. Müraciətə baxılması müddətinin uzadılması barədə ərizəçiyə dərhal məlumat verilməlidir.

Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında

Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Maddə 1. Qanunun təyinatı

Bu qanun Azərbaycan Respublikasında yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin ödənilməsi ilə bağlı yaranan iqtisadi və hüquqi münasibətləri tənzimləyir.

Maddə 2. Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər üzrə qanunvericilik

2.1. Yerli (bələdiyyə) vergi və ödənişlərə (bundan sonra – yerli vergilər və ödənişlər) dair qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsindən, «Bələdiyyələrin statusu haqqında» və «Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunlarından, bu Qanundan, habelə bu qanunlara müvafiq qəbul edilmiş digər qanunvericilik aktlarından ibarətdir.

2.2. Bu Qanunda istifadə olunan anlayışlar Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində qəbul edilmiş mənada tətbiq edilir.

Maddə 3. Yerli vergilər və ödənişlər

3.1. Yerli vergilər Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin tərkib hissəsidir.

3.2. Yerli vergilər bu Qanuna və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bələdiyyələrə ödənilən vergilərdir.

3.3. Bələdiyyələr tərəfindən tətbiq edilən ödənişlər bu Qanunla müəyyənləşdirilən ödənişlərdən, habelə yerli rəy sorğularının nəticələri əsasında həyata keçirilən məqsədli layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün hüquqi və fiziki şəxslərin ödədikləri könüllü birdəfəlik ödənişlərdən ibarətdir.

3.4. Bu ödənişlər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vergi öhdəlikləri yerinə yetirildikdən sonra onların sərəncamında qalan mənfəət və gəlirlər hesabına ödənilir.

3.5. Bu ödənişlərdən yalnız təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır.

Maddə 4. Yerli vergilərin müəyyən edilməsinin əsasları

4.0. Yerli vergilərin müəyyən edilməsinin əsasları aşağıdakılardır:

4.0.1. vergitutma obyekti;

4.0.2. vergitutma bazası;

4.0.3. vergitutma dövrü;

4.0.4. vergi dərəcəsi;

4.0.5. verginin hesablanması qaydası;

4.0.6. verginin ödənilməsi qaydası və müddəti.

Maddə 5. Vergitutma obyekti və vergi ödəyicisi

5.1. Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatın mənfəəti, yerli əhəmiyyətli tikinti materialları, fiziki şəxslərin əmlakı (tikililər və onların hissələri, avtomobil və özüyeriyən təkərli texnika, su və hava nəqliyyatı vasitələri), habelə fiziki şəxslərin istifadəsində və (yaxud) mülkiyyətində olan torpaq sahələri müvafiq bələdiyyə vergilərinin vergitutma obyektidir.

5.2. Vergi ödəyicisi – bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergi ödəyən fiziki və hüquqi şəxslərdir.

5.3. Tikililər və onların hissələrinə görə fiziki şəxslərdən əmlak vergisi hesablamaq məqsədilə bələdiyyələr 3-5 ildə bir dəfədən çox olmamaq şərtilə, ərazilərində yerləşən müvafiq əmlakın vergiqoyma məqsədləri üçün qiymətləndirilməsi barədə qərar qəbul edirlər. Əmlakın qiymətləndirilməsi üzrə əməliyyatlar bələdiyyələrin vəsaiti hesabınamaliyyələşdirilir. Bu dəyər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunan qaydalar əsasında müəyyənləşdirilir.

5.4. Əmlakın dəyəri fiziki şəxsin təşəbbüsü ilə və onun hesabına müstəqil peşəkar qiymətləndiricilər tərəfindən hesablana bilər.

5.5. Vergi agenti – vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergini hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə yerli büdcəyə köçürməyə borclu olan şəxsdir.

5.6. Vergi ödəyicisinin və vergi agentinin hüquq və vəzifələri vergi qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

Maddə 6. Vergitutmanın formaları

6.0. Vergilər aşağıdakı formalarda tutulur:

6.0.1. bilavasitə mənbədən (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsinədək tutulması);

6.0.2. bəyannamə üzrə (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması);

6.0.3. bildiriş üzrə (vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında, bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının hesabladığı məbləğ üçün təqdim etdiyi tədiyyə bildirişi üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən verginin ödənilməsi).

Maddə 7. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanları, onların hüquq və vəzifələri

7.1. Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada vergilərin və ödənişlərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət bələdiyyələrin vergi xidməti orqanları tərəfindən həyata keçirilir.

7.2. Azərbaycan Respublikasında yerli vergilərin və ödənişlərin ödənilməsi və yığılması qaydaları, vergi ödəyicilərinin və bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının hüquq və vəzifələri, vergi nəzarətinin forma və metodları, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət, bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydaları Qanunla təsdiq olunan müvafiq Əsasnamə ilə müəyyən edilir.

Maddə 8. Yerli vergilərin tərkibi

8.0. Yerli vergilərə aşağıdakılar aiddir:

8.0.1. fiziki şəxslərdən torpaq vergisi;

8.0.2. fiziki şəxslərdən əmlak vergisi;

8.0.3. yerli əhəmiyyətli tikinti materialları (kərpic-kirəmit gilləri, tikinti qumları, yüksək möhkəmliyə malik olan çınqıl xammalı) üzrə mədən vergisi;

8.0.4. bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi.

Maddə 9. Yerli ödənişlərin tərkibi

9.1. Yerli ödənişlərə aşağıdakılar aiddir:

9.1.1. bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş;

9.1.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq bələdiyyə mülkiyyətinin özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən daxil olan ödəniş;

9.1.3. bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödəniş;

9.1.4. bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödəniş. Bü ödəniş hər bir şəxs üçün sutkada 1,1 manatdan çox olmamaqla müəyyən edilir;

9.1.5. bələdiyyə ərazilərində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus olan ixtisaslaşdırılmış avtomobil dayanacaqları və ya bələdiyyələrin qərarına əsasən müəyyən edilmiş yerlərdə bütün növ nəqliyyat vasitələrinin daimi və ya müvəqqəti dayanacaqları üçün ödəniş. Bu ödəniş hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün sutkada 0,1 manatdan çox olmamaqla müəyyən edilir.

9.2. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada bələdiyyələr yerli əhəmiyyətli proqramların maliyyələşdirilməsi üçün yerli rəy sorğusunun nəticəsinə əsasən hüquqi və fiziki şəxslərin sərəncamında qalan mənfəət və gəlirlər hesabına ödənilən könüllü birdəfəlik ödənişlər tətbiq edə bilər. Bu ödənişlərdən yalnız təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır.

Maddə 10. Yerli vergilərin dərəcələri və vergi üzrə güzəştlər

10.1. Yerli vergilərin dərəcələri Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyində təsbit edilmiş hədlər daxilində müəyyən edilir.

10.2. Bələdiyyələr vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını vergidən tam və ya qismən azad etmək, vergi dərəcələrinin aşağı salınması barədə qərar qəbul edə bilərlər.

Maddə 11. Yerli vergilərin və ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi

11.1. Bu Qanunda göstərilən yerli vergilərin və ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilir.

11.2. Bu Qanunun 9.1.4. maddəsində göstərilən ödənişlər qeydiyyata düşmüş şəxslərdən tutularaq, növbəti ayın 5-dək müvafiq bələdiyyələrə ödənilir.

11.3. Bu Qanunun 9.1.5.-ci maddəsində göstərilən ödənişlər hər bir ödəyicidən tutularaq, bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilmiş müddətlərdə və qaydalarla bələdiyyələrə ödənilir.

11.4. Yerli vergi və ödənişlərin ödənilməsi banklar, poçt rabitəsinin milli operatoru, habelə mövcud nağdsız ödəmə vasitələri ilə həyata keçirilir. Bələdiyyələr tərəfindən yerli vergi və ödənişlərin nağd şəkildə qəbul olunması qadağandır. 

Maddə 12. Yerli vergi və ödənişlərin yığılmasına və istifadəsinə nəzarət

12.1. Yerli vergilərin və ödənişlərin yığılmasına, yerli büdcələrə köçürülməsinə və istifadə olunmasına nəzarət bələdiyyələrin müvafiq komissiyaları, habelə seçkili orqanlarda bələdiyyə qulluğunda işləyən, yerli məhəllə komitələrinin və vətəndaşların yığıncaqlarında təklif olunan, bələdiyyə iclasında təsdiq olunan nəzarət komissiyaları tərəfindən həyata keçirilir.

12.2. Zəruri hallarda yerli vergi və ödənişlərin yığılmasına və onlardan istifadə edilməsinə nəzarət məqsədilə bələdiyyələrin qərarına əsasən müvafiq yoxlamaların aparılması üçün müstəqil auditorlar cəlb oluna bilər.

12.3. Bələdiyyələrin vergi və ödənişlərin yığılması və istifadəsi sahəsində fəaliyyəti tam aşkarlıq şəraitində həyata keçirilməlidir.

Bu məqsədlə bələdiyyələr və onların müvafiq nəzarət komissiyaları bələdiyyə ərazisində yaşayan sakinlər qarşısında mütəmadi olaraq hesabatlar verir, bülletenlər buraxır, illik hesabatları bələdiyyə binasının qarşısında xüsusi lövhələrdə yerləşdirirlər.

Maddə 13. Yerli vergi və ödənişlərə dair qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət

13.1. Yerli vergi və ödənişlərin ödəyiciləri, vergi agentləri, habelə bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının vəzifəli şəxsləri vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

13.2. Bu Qanunla müəyyənləşdirilən yerli vergi və ödənişlərin toplanması və büdcəyə köçürülməsi sahəsində bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən məhdudlaşdırılmasına yol verilmir.

Maddə 14. Qanunun qüvvəyə minməsi

Bu qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il.

№– 244-IIQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (7 aprel 2002-ci il, №– 78).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (30 aprel 2002-ci il №– 4, I kitab, maddə 155).

2 iyun 2008-ci il tarixli, 618-IIIQD nömrəli ; 20 iyun 2014-cü il tarixli, 1002-IVQD nömrəli Qanunlara əsasən dəyişikliklərlə

Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında

Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin ərazilərində yerləşən su təsərrüfatı obyektlərinin istifadəsi və onların mühafizəsi ilə əlaqədar bələdiyyələrlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər arasında münasibətlərin hüquqi əsaslarını müəyyən edir.

I fəsil. Ümumi müddəalar

Maddə 1. Əsas anlayışlar

1.0. Bu Qanunda istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakılardır:

1.0.1. bələdiyyələrin su təsərrüfatı — bələdiyyə torpaqlarında yerləşən yerli əhəmiyyətli yeraltı və yerüstü suların tənzimlənməsi, istifadəsi, mühafizəsi, habelə suların vurduğu zərərin qarşısının alınması ilə əlaqədar tədbirlər;

1.0.2. bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyekti — bələdiyyə torpaqlarında yerləşən dövlət mülkiyyətində və xüsusi mülkiyyətdə, habelə Sudan İstifadəedənlər Birliyinin istifadəsində olmayan su ehtiyatlarının istifadəsi, bərpası və mühafizəsi ilə əlaqədar yaradılmış sistemlər və qurğular;

1.0.3. su obyekti — relyef formasına uyğun olaraq yerin üstündə və ya yerin təkində suların toplandığı sərhədləri, ölçüləri və xüsusi su rejimi əlamətləri olan təbii formalaşmış landşaft, yaxud geoloji struktur;

1.0.4. yerli əhəmiyyətli su mənbəyi — bələdiyyə torpaqlarında yerləşən və yerli ehtiyacları ödəmək üçün istifadə olunan su obyektləri;

1.0.5. su obyektinin istifadəçisi — su obyektlərindən istifadə hüququ verilmiş hüquqi və ya fiziki şəxs;

1.0.6. su istehlakçısı — öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş qaydada su obyekti istifadəçilərindən su alan hüquqi və ya fiziki şəxs;

1.0.7. tullantı suları — istehsal, sosial və mülki obyektlərdə istifadə nəticəsində çirklənmiş sular;

1.0.8. drenaj suları — drenaj qurğuları vasitəsilə kənara axıdılan sular;

1.0.9. su obyektlərinin mühafizəsi — su obyektlərinin qorunması və bərpasına yönəldilmiş fəaliyyət;

1.0.10. su obyektlərinin çirklənməsi — suların keyfiyyətini pisləşdirən, su obyektlərinin səthinə, dibinə və ətrafına mənfi təsir edən zərərli maddələrin tökülməsi və ya axıdılması.

Maddə 2. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi

2.1. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsindən, «Yerin təki haqqında», «Meliorasiya və irriqasiya haqqında», «Su təchizatı və tullantı suları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunlarından və onlara uyğun qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir.

2.2. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə bu Qanunda nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə həmin beynəlxalq müqavilələrin müddəaları tətbiq edilir.

II fəsil. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektləri və subyektləri

Maddə 3. Bələdiyyə mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektləri

3.1. Bələdiyyə torpaqlarında yerləşən dövlət mülkiyyətində olan yerli əhəmiyyətli su təsərrüfatı obyektləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada bələdiyyə mülkiyyətinə verilir.

3.2. Su təsərrüfatı obyektləri üzərində bələdiyyə mülkiyyəti aşağıdakı şərtlərlə yaradıla bilər:

3.2.1. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərini bələdiyyə mülkiyyətinə verməklə;

3.2.2. bələdiyyələr tərəfindən yeni su təsərrüfatı obyektləri yaratmaqla;

3.2.3. hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərini əqdlər əsasında bələdiyyə mülkiyyətinə almaqla;

3.2.4. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər şərtlərlə.

Maddə 4. Bələdiyyələrin su münasibətlərində obyektləri və subyektləri

4.1. Bələdiyyələrin su münasibətlərinin obyektinə bələdiyyə torpaqlarında yerləşən dövlət mülkiyyətində və xüsusi mülkiyyətdə, habelə Sudan İstifadəedənlər Birliyinin istifadəsində olmayan yerli əhəmiyyətli su obyektləri və su fondunun torpaqları daxildir.

4.2. Bələdiyyələrin su münasibətlərinin subyektləri su obyektlərinin istifadəçiləri və su istehlakçılarıdır. Bələdiyyələr su münasibətlərində onların statusunu müəyyən edən qanunvericilik aktları ilə verilən səlahiyyətlər daxilində iştirak edirlər.

Maddə 5. Bələdiyyələrin ərazisində yerləşən, onların idarəçiliyinə və istifadəsinə verilən dövlət su təsərrüfatı obyektləri

Bələdiyyələrin ərazisində yerləşən dövlət mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektləri, yaşayış məntəqələrinin su təchizatı sistemləri, suvarma şəbəkələri, yerli əhəmiyyətli digər dövlət su təsərrüfatı sistemləri və qurğuları Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən qaydalarla və şərtlərlə bələdiyyələrin idarəçiliyinə və istifadəsinə verilə bilər.

III fəsil. Bələdiyyələrin su təsərrüfatının təşkili və idarə olunması

Maddə 6. Bələdiyyələrin su təsərrüfatının strukturu

6.1. Azərbaycan Respublikasının mülki, su, torpaq, yerin təki haqqında və digər qanunvericilik ilə tənzimlənən hallarda bələdiyyələr öz əraziləri daxilində su təsərrüfatını yaradırlar.

6.2. Bələdiyyələrin su təsərrüfatının strukturuna aşağıdakılar aid edilir:

6.2.1. bələdiyyələrin su təsərrüfatı sistemləri və qurğuları;

6.2.2. bələdiyyə torpaqlarında yerləşən dövlət mülkiyyətində və xüsusi mülkiyyətdə, habelə Sudan İstifadəedənlər Birliyinin istifadəsindəolmayan bulaqlar, quyular, kəhrizlər və yerli əhəmiyyətli digər su obyektləri.

Maddə 7. Bələdiyyələrin su təsərrüfatının idarə edilməsi

7.1. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərinin idarə olunması bələdiyyələrin özləri və ya onların yaratdıqları su təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir.

7.2. Bələdiyyələr tərəfindən yaradılan su təsərrüfatı müəssisələri bələdiyyələrin tabeçiliyində olan hüquqi şəxsdir, istehsal (təsərrüfat) hesabı əsasında fəaliyyət göstərirlər.

7.3. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektləri bələdiyyələrin su təsərrüfatı müəssisələrinin daimi idarəçiliyinə verilir.

7.4. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı sistemləri və qurğularının, su qoruyucu meşə zolaqlarının qorunub saxlanması bələdiyyələr tərəfindən həyata keçirilir.

Maddə 8. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı tədbirlərinin planlaşdırılması

8.1. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı tədbirlərinin planlaşdırılması bələdiyyələr tərəfindən və onların sifarişi əsasında həyata keçirilir.

8.2. Bələdiyyələrin sifarişi ilə su təsərrüfatı tədbirləri planlaşdırılarkən ərazinin təbii-iqlim xüsusiyyətləri, əhalinin suya tələbatı və kənd təsərrüfatının suya ehtiyacı müvafiq norma və qaydalara uyğun müəyyən edilir.

Maddə 9. Bələdiyyələrin su təsərrüfatının maliyyələşdirilməsi

9.1. Bələdiyyə torpaqlarında meliorasiya və irriqasiya tədbirləri, habelə bələdiyyənin digər su təsərrüfatı obyektlərinin istismarı və bərpası müvafiq bələdiyyə büdcələri və dövlət büdcəsi hesabına aparılır.

9.2. Bələdiyyələrin sifarişləri əsasında aparılan su təsərrüfatı tədbirləri bələdiyyə büdcələri, kreditlər alınması, suya ödənişlər, hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaiti, qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

9.3. Təbii fəlakət və qəza baş verdiyi hallarda su təsərrüfatı obyektlərinin yenidən bərpa olunması və bələdiyyələrə vurulan zərərin miqyasından asılı olaraq və onların aradan qaldırılması dövlət büdcəsi vəsaitindən və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər vəsaitlərdən və güzəştli kreditlərdən də istifadə edilə bilər.

Maddə 10. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərində sudan pullu istifadə

10.1. Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallar, habelə yaşayış məntəqələri daxilində ümumi istifadədə olan içməli məqsədlər üçün istifadə olunan bulaqlar, quyular, kəhrizlər istisna olunmaqla bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərində sudan pullu istifadə olunur.

10.2. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərində sudan pullu istifadə qaydaları və şərtləri Azərbaycan Respublikasının su qanunvericiliyi və digər müvafiq qanunvericilik aktları, bələdiyyə aktları ilə müəyyən edilir.

10.3. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərində sudan pullu istifadənin əsas məqsədi aşağıdakılardır:

10.3.1. bələdiyyə ərazisindəki su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin olunması;

10.3.2. suyun dəqiq uçotunun aparılması;

10.3.3. su təchizatına yönəldilmiş xərclərin ödənilməsi;

10.3.4. suvarma və su kəmərləri sistemlərinin yeni avadanlıqlarla təchiz olunmasının yaxşılaşdırılması;

10.3.5. yeni su mənbələrinin yaradılması.

10.4. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərində sudan istifadə haqqı və onun diferensiallaşdırılması suyun keyfiyyətindən, istifadəyə görə təyinatından (içməli, texniki, suvarma və s.), su ehtiyatlarının və ona tələbatın fəsillər üzrə dəyişkənliyindən, su təsərrüfatı obyektinin texniki səviyyəsindən, suyun götürülmə və nəql edilmə üsullarından və istehsal xərclərinin həcminə təsir edən digər amillərdən asılı olaraq bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir.

IV fəsil. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərindən istifadə

Maddə 11. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərindən ümumi və xüsusi istifadə sahəsində müəyyən olunan şərtlər

11.1. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərindən ümumi istifadə, qurğular və texniki avadanlıq tətbiq etmədən hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən bələdiyyələrə məlumat verməklə həyata keçirilə bilər.

11.2. Bələdiyyə mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərindən xüsusi istifadə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qurğular və texniki avadanlıq tətbiq etməklə bələdiyyələrin razılığı əsasında həyata keçirilir.

11.3. Əhalinin həyatını və sağlamlığını qorumaq və lazımi sanitariya şəraiti yaratmaq məqsədilə bələdiyyələr onların mülkiyyətində olan su obyektlərindəki çimərliklərin, qayıqlarla gəzintinin, balıq ovunun, içməli su ilə təsərrüfat-məişət ehtiyaclarını ödəmək üçün su götürülməsinin, mal-qaranın suvarılmasının və sudan digər istifadənin qadağan olduğu yerləri müəyyən edə bilərlər, habelə yaşayış məntəqələrinin ərazisində yerləşən bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərində sudan ümumi məqsədlər üçün istifadə olunmasının başqa şərtlərini təyin edə bilərlər.

11.4. Bələdiyyələr öz ərazilərində su təsərrüfatı obyektlərinin dağıdılmasının, torpaqların bataqlaşmasının, şoranlaşmasının, yarğanların əmələ gəlməsinin, torpaq sürüşməsinin və çökməsinin, subasmanın, daşqının, sellərin digər zərərli təsirlərin qarşısının alınmasında və onların nəticələrinin aradan qaldırılmasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə tədbirlər həyata keçirirlər.

Maddə 12. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərindən turizm və rekreasiya, idman, müalicə məqsədləri üçün istifadə yerlərinin müəyyən edilməsi

12.1. Bələdiyyələr mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərindən kütləvi müalicə, turizm və rekreasiya,, idman və başqa məqsədlər üçün istifadə yerlərini və qaydalarını müəyyən edirlər. Həmin yerlərin müəyyən edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılır.

12.2. Bələdiyyələrin su obyektlərindən kütləvi istirahət, müalicə, turizm və idman üçün istifadə qaydaları və şərtləri bələdiyyələr tərəfindən hazırlanır və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılır.

Maddə 13. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərindən istifadə müqaviləsi

13.1. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərindən istifadə müqavilə əsasında həyata keçirilir.

13.2. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektlərindən istifadə bələdiyyələrlə su təsərrüfatı obyektlərinin istifadəçiləri və su istehlakçıları arasında bağlanan müqavilə əsasında aparılır.

13.3. Bələdiyyələr dövlət mülkiyyətində olan su obyektlərindən istifadəni qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə bağlanan müqavilə əsasında həyata keçirirlər.

Maddə 14. Bələdiyyələrə su təsərrüfatı obyektlərindən istifadəyə icazənin verilməsi

14.1. Bələdiyyələr dövlət mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş icazə əsasında istifadə edirlər.

14.2. Bələdiyyələrə su təsərrüfatı obyektlərindən istifadəyə icazə su obyektlərində su ehtiyatlarının həcmi, su istehlakçılarının suya olan tələbatı və su obyektlərinin vəziyyəti nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada verilir.

Maddə 15. Bələdiyyə torpaqlarında yerləşən yeraltı su təsərrüfatı obyektləri və onlardan istifadə

Bələdiyyə torpaqlarında yerləşən yeraltı su təsərrüfatı obyektlərində suların tükənməsinin və bununla əlaqədar ətraf mühitə vurulan zərərin (meşə, bitki örtüyü və s.) qarşısının alınması üçün onların istismar ehtiyatından artıq çıxarılmasına icazə verilmir. Yeraltı içməli sulardan bir qayda olaraq əhalinin su təchizatında istifadə olunur. Yeraltı içməli suların ehtiyatlarından asılı olaraq bu sulardan suvarma üçün istifadə oluna bilər. Yeraltı su təsərrüfatı obyektlərindən istifadə rejimini və onun üzərində nəzarəti Azərbaycan Respublikasının su qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir.

Maddə 16. Bələdiyyə mülkiyyətində və idarəçiliyində olan su təsərrüfatı obyektlərinin mühafizəsi

16.1. Bələdiyyə mülkiyyətində olan və onların idarəçiliyinə verilmiş su təsərrüfatı obyektlərinin çirklənməsinin, zibillənməsinin və suların tükənməsinin, israfçılığın qarşısının alınması, habelə bunların zərərli təsirinin aradan qaldırılması üzrə tədbirlər bələdiyyələrin su təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir.

16.2. Bələdiyyələr tərəfindən dövlət mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir.

V fəsil. Su münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində bələdiyyələrin hüquqları və vəzifələri

Maddə 17. Su istehlakçılarının hüquqları və vəzifələri

Bələdiyyələrin su obyektlərindən istifadə edən su istehlakçılarının hüquqları və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.

Maddə 18. Su təsərrüfatı obyektləri üzərində bələdiyyələrin mülkiyyət hüququ

Bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq ümumi istifadəyə, hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsinə, icarəsinə, habelə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və hüquqi şəxslərinin mülkiyyətinə verə bilərlər.

Maddə 19. Su münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində bələdiyyələrin səlahiyyətləri

19.0. Su münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində bələdiyyələrin səlahiyyətləri aşağıdakılardır:

19.0.1. bələdiyyə mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərinə sahiblik və istifadə etmək, onlar barədə sərəncam vermək;

19.0.2. əhalini içməli su ilə təmin etmək və təsərrüfat ehtiyaclarını ödəmək üçün tədbirlər görmək;

19.0.3. bələdiyyələrin mülkiyyətində və idarəçiliyində olan su təsərrüfatı sistemləri və qurğularının istismarı və mühafizəsi qaydalarına əməl olunmasını təmin etmək;

19.0.4. su obyektlərindən, su təsərrüfatı sistemləri və qurğularından istifadə tədbirləri həyata keçirilərkən ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına əməl olunmasını təmin etmək;

19.0.5. sulara zərərli maddələrin təsirinin qarşısının alınması və onun nəticələrinin aradan qaldırılması tədbirlərinin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək;

19.0.6. tullantı sularının təmizlənməsi, zəruri hallarda onların təkrar istifadəyə verilməsi işini təşkil etmək;

19.0.7. səlahiyyətləri daxilində ümumi istifadədə olan su obyektlərindən istifadə şərtlərini müəyyən etmək;

19.0.8. su təsərrüfatı sistemləri və qurğuları layihələrinin ekspertizasında iştirak etmək;

19.0.9. su obyektlərinin istifadəsi, bərpası və mühafizəsi üzrə dövlət proqramlarının işlənib hazırlanmasında və yerinə yetirilməsində iştirak etmək;

19.0.10. əhalinin ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə əlavə su mənbələri müəyyənləşdirmək və istifadəyə vermək;

19.0.11. səlahiyyətləri daxilində su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində görülən işlərdə hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətini əlaqələndirmək;

19.0.12. regionun su tənzimlənməsində iştirak etmək;

19.0.13. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

Maddə 20. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı müəssisələrinin vəzifələri

20.1. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı müəssisələri bələdiyyə mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərinin idarə olunması üzrə aşağıdakı vəzifələri həyata keçirirlər:

20.1.1. əhalinin tələb olunan miqdarda içməli, təsərrüfat-məişət təyinatlı və digər sahələrdə istifadə olunan su ilə təchizatını təşkil etmək;

20.1.2. bələdiyyələrin mülkiyyətinə və ya onların idarəçiliyinə verilmiş su obyektlərinin, su təsərrüfatı sistemləri və qurğularının istismarı işlərini təşkil etmək;

20.1.3. tullantı suları imkan daxilində təmizlənərək təkrar dövriyyəyə yönəltmək və ya zərərsizləşdirərək istehsal sahələrindən, şəhər və qəsəbələrdən kənara axıdılmasını təşkil etmək;

20.1.4. sudan istifadə zamanı ətraf mühitin mühafizəsinə və ekoloji tələblərə riayət etmək;

20.1.5. sudan istifadənin uçot və hesabatı işlərini təşkil etmək;

20.1.6. bələdiyyə mülkiyyətində olan meliorasiya və irriqasiya sistemlərindən istifadə edən hüquqi və fiziki şəxslərdən həmin obyektlərin saz vəziyyətdə saxlanmasına və onların korlanmasının qarşısının alınmasına nəzarət etmək;

20.1.7. bələdiyyə ərazisi daxilində onun mülkiyyətində və idarəçiliyində olan su anbarları, dəryaçalar və sututarlar vasitəsilə su axınlarının tənzimlənməsini təmin etmək;

20.1.8. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

20.2. Bələdiyyələr öz səlahiyyətləri daxilində qanunvericiliyə uyğun olaraq yeni su təsərrüfatı obyektlərinin tikilməsi və istismarı tədbirlərinin həyata keçirilməsini təşkil edə bilərlər.

VI fəsil. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət və mübahisələrin həlli

Maddə 21. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət

Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında qanunvericiliyin pozulmasında təqsirkar olan hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 22. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı sahəsində mübahisələrin həlli

Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı olan mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll edilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 29 iyun 2001-ci il

№– 159-IIQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (21 avqust 2001-ci il, №– 189).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2001-ci il, №– 8, maddə 519).

4 mart 2005-ci il tarixli, 846-IIQD nömrəli; 9 oktyabr 2007-ci il tarixli, 429-IIIQD nömrəli; 2 iyun 2008-ci il tarixli, 615-IIIQD nömrəli qanunlara əsasən dəyişikliklərlə.

Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında

Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu Qanun bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsinin ümumi qaydalarını, istifadəsi və mühafizəsi sahəsində hüquq münasibətlərini tənzimləyir.

I fəsil. Ümumi müddəalar

Maddə 1. Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi

Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının Torpaq və Mülki Məcəllələrindən, «Bələdiyyə əraziləri və torpaqları haqqında» və «Şəhərsalmanın əsasları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunlarından və torpaq münasibətlərini tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarından ibarətdir.

Maddə 2. Bələdiyyə torpaqlarının tərkibi

2.1. Müvafiq inzibati ərazi daxilində qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada dövlət mülkiyyətində saxlanılmış və xüsusi mülkiyyətə verilmiş torpaqlar çıxılmaqla qalan torpaqlar bələdiyyə torpaqlarıdır.

2.2. İstifadə xüsusiyyətlərinə görə bələdiyyə torpaqları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş ümumi istifadədə olan torpaqlara, hüquqi və fiziki şəxslərin qanuni istifadəsində və icarəsində olan torpaqlara, habelə ehtiyat fondu torpaqlarına bölünür.

2.3. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, məqsədli təyinatına və hüquqi rejiminə görə bələdiyyə torpaqlarının tərkibinə bütün kateqoriyalardan olan torpaqlar daxil edilə bilər.

2.4. Müəyyən kateqoriyaya aid edilmiş bələdiyyə torpaqlarının başqa məqsədlər üçün istifadəsinə yalnız məqsədli təyinatının dəyişdirilməsindən sonra yol verilə bilər.

Maddə 3. Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsinin əsas prinsipləri

3.0. Bələdiyyə torpaqfarının idarə edilməsi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:

3.0.1. torpaqların məqsədli təyinatı üzrə istifadə edilməsi və dövriyyədən əsassız çıxarılmasına yol verilməməsi;

3.0.2. torpaqların münbit qatının bərpası, artırılması, mühafizəsi, təbii və antropogen təsirlərdən qorunması;

3.0.3. torpaqların xüsusi mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsində qanunvericiliyə və sosial ədalət prinsiplərinə əməl edilməsi;

3.0.4. torpaqdan haqqı ödənilməklə istifadə edilməsi;

3.0.5. müxtəlif məqsədlər üçün mülki dövriyyəyə cəlb edilən torpaqlar barədə əhalinin məlumatlandırılması.

Maddə 4. Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində bələdiyyələrin səlahiyyətləri

4.0. Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində bələdiyyələrin öz inzibati əraziləri daxilində səlahiyyətləri aşağıdakılardır:

4.0.1. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlara sahiblik, onlardan istifadə və onlar barədə sərəncam vermək;

4.0.2. müəyyən edilmiş qaydada bələdiyyə torpaqlarını ümumi istifadəyə, bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə, idarə və təşkilatların istifadəsinə, fiziki və hüquqi şəxslərin icarəsinə və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının və hüquqi şəxslərinin mülkiyyətinə vermək;

4.0.3. yaşayış məntəqəsinin baş planının, planlaşdırma və tikinti layihələrinin, yerquruluşu və təsərrüfat planlarının hazırlanmasını və həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təşkil etmək;

4.0.4. bələdiyyə torpaqlarının istifadəçilərindən torpaq vergisini və icarə haqqını almaq;

4.0.5. ictimai ehtiyaclar tələb etdikdə, bələdiyyə tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə əvəzsiz istifadəyə verilmiş torpaq sahələrinin məcburi geri alınması barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq;

4.0.6. bələdiyyə torpaqlarının mühafizəsinə və yaxşılaşdırılmasına dair proqramlar hazırlamaq, təsdiq etmək və onları həyata keçirmək;

4.0.7. hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətinə, istifadəsinə və icarəsinə verilən torpaq sahələrinin minimum həddini müəyyən etmək;

4.0.8. bələdiyyə mülkiyyətinə torpaq alınması zəruriyyəti yarandığı hallarda torpaq hərraclarından və xüsusi mülkiyyətçilərdən torpaq sahələri almaq, habelə dövlət mülkiyyətindən torpaq alınması barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları qarşısında vəsatət qaldırmaq;

4.0.9. bələdiyyə torpaqlarından səmərəli istifadə olunmasına və onların mühafizəsinə nəzarət etmək;

4.0.10. bələdiyyə torpaqlarına dair məhkəmədən kənar qaydada həll olunmalı mübahisələri həll etmək;

4.0.11. öz səlahiyyətləri daxilində torpaq istifadəçilərinin və icarəçilərinin hüquqlarını müdafiə etmək;

4.0.12. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

Maddə 5. Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsində bələdiyyələrlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları arasında münasibətlərin tənzimlənməsi

5.1. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlara sərəncam verilməsi, həmin torpaqların istifadəsi və mühafizəsi sahəsində idarəetməni həyata keçirmək bələdiyyələrin müstəsna hüququdur.

5.2. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin hüdudları, növləri və ölçüləri müəyyən edilən gündən «Torpaq islahatı haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinin birinci hissəsi ilə bələdiyyə torpaqlarının idarə olunması sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına verilmiş səlahiyyətlər həyata keçirilə bilməz.

5.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlara sahiblik, onlardan istifadə və bu torpaqlar barəsində sərəncam vermək sahəsində bələdiyyələrin hüquqlarını məhdudlaşdıran qərarlar qəbul edilməsinə yol verilmir.

5.4. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, torpaq istifadəçiləri, icarəçiləri və qeyri-hökumət təşkilatları bələdiyyə torpaqlarına dair münasibətlərdə yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə onlara verilmiş səlahiyyətlər daxilində iştirak edə bilərlər.

II fəsil. Bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsinin xüsusiyyətləri

Maddə 6. Torpaq sahələrinin mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsinin ümumi qaydaları

6.1. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyinə, «Bələdiyyə əraziləri və torpaqları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa və torpaq münasibətlərini tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilir.

6.2. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların hər hansı hüquqla hüquqi və fiziki şəxslərə verilməsi bələdiyyələrin qərarı və tərəflər arasında bağlanmış müqavilə əsasında həyata keçirilir. Müqavilədə tərəflərin hüquqları və vəzifələri, torpaq sahəsinin hüquqi statusu, öhdəliklər, servitutlar və digər məhdudiyyətlər, müqaviləyə xitam verilməsinin əsasları və torpaqların istifadəsi və mühafizəsi üzrə başqa şərtlər nəzərdə tutulur.

6.3. Bələdiyyələrin ehtiyat fondunun kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları yalnız məqsədli təyinatı üzrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydalara əməl edilməklə istifadəyə və icarəyə verilir.

6.4. Elektrik, rabitə, neft-qaz və nəqliyyat xətləri və sənaye müəssisələrinin sanitariya-mühafizə zonaları altındakı bələdiyyə torpaqlarının çoxmərtəbəli çoxmənzilli, fərdi yaşayış və bağ evlərinin, qarajların tikintisi və sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədilə zəruri tikililərin inşası üçün, habelə çoxmənzilli yaşayış evlərinə aid torpaq sahələrinin kənar məqsədlər üçün xüsusi mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsinə yol verilmir.

6.5. Torpaq sahəsinin bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə, idarə və təşkilatların istifadəsinə və ya fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikası vətəndaşının mülkiyyətinə verilməsi barədə, habelə hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətinə (icarəsinə) verilməsi məqsədilə hərracın (müsabiqənin) keçirilməsi barədə bələdiyyənin qərarı sahənin xüsusiyyətinə və torpağın ayrılma məqsədinə, mövcud texniki normalara, habelə yerquruluşu və şəhərsalma sənədlərinə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının rəyi alındıqdan sonra qəbul edilir. Torpaqayırma sənədlərinin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edilən əsasnamə ilə tənzimlənir.

6.6. Torpaq sahəsi əldə etmək istəyən hüquqi və fiziki şəxslər bələdiyyələrə ərizə ilə müraciət edirlər. Ərizədə torpağın ölçüsü, yeri və məqsədli təyinatı göstərilməlidir.

6.7. Bələdiyyələr qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ərizəyə baxır və müvafiq qərar qəbul edir. Həmin qərar torpaq sahəsinin naturada (yerdə) ayrılması və torpaq üzərində hüquqlara dair sənədlərin verilməsi üçün əsasdır. Bələdiyyələr qərar qəbul etdiyi andan 15 gündən gec olmayaraq, onun surətini bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana göndərməlidirlər.

6.8. Torpaq sahələrinin mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsinə dair torpaqayırma sənədlərinin hazırlanması torpaq almaq istəyən şəxsin vəsaiti hesabına həyata keçirilir.

6.9. Bələdiyyə torpaqları üzərində mülkiyyət, istifadə, icarə və digər hüquqlar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınır.

6.10. Xüsusi mülkiyyətdə, habelə istifadədə və icarədə olan bələdiyyə torpaqları qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət ehtiyacları üçün alına bilər.

6.11. Bələdiyyələr tərəfindən mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilən torpaq sahələrinə Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş öhdəliklər, servitutlar və digər məhdudiyyətlər qoyula bilər.

Maddə 7. Xüsusi mülkiyyətə verilən bələdiyyə torpaqları

7.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə bələdiyyələrin ehtiyat fondunun aşağıdakı torpaqları xüsusi mülkiyyətə verilə bilər:

7.1.1. yaşayış məntəqələrinin perspektiv inkişafı üçün cəlb olunan torpaqlar;

7.1.2. kənd təsərrüfatına az yararlı və yararsız torpaqlar;

7.1.3. hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsinə və icarəsinə verilmiş kənd təsərrüfatına az yararlı və yararsız torpaqların öz vəsaiti hesabına yararlı hala salınmış kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar;

7.1.4. qeyri-kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadəyə və icarəyə verilmiş torpaqlar.

7.2. Ümumi istifadədə olan, küçələrin, meydanların, yerli əhəmiyyətli və təsərrüfatdaxili yolların, parkların, meşə parkların, bulvarların, çimərliklərin, sahillərin, keçidlərin, sututarların, stadionların və idman meydançalarının altındakı torpaqlar, tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının, yerli əhəmiyyətli su təsərrüfatı obyektlərinin, hidrotexniki qurğuların, ümumi istifadədə olan yerli əhəmiyyətli obyekt və qurğuların yerləşdiyi torpaqlar, əhalinin mal-qarası üçün istifadə olunan örüş sahələrinin torpaqları habelə hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsində və icarəsində olan bələdiyyələrin kənd təsərrüfatı təyinatlı, eləcə də meşə və su fondu torpaqları xüsusi mülkiyyətə verilə bilməz.

7.3. Xüsusi mülkiyyətə verilən bələdiyyə torpaqları mülkiyyətində torpaq sahəsinin olub-olmamasından asılı olmayaraq haqqı ödənilməklə aşağıdakılara verilir:

7.3.1. fərdi yaşayış və bağ evlərinin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına;

7.3.2. fərdi və kooperativ qarajların tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və onların kooperativlərinə;

7.3.3. sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə.

7.4. Müvafiq inzibati-ərazi vahidi daxilində adambaşına düşən orta torpaq norması və torpaq ehtiyatları azlıq təşkil etdiyi hallarda bələdiyyələr torpaq sahəsinin ilk növbədə öz ərazilərində yaşayan vətəndaşlara və sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə xüsusi mülkiyyətə verilməsi barədə qərar qəbul edə bilərlər.

Maddə 8. Xüsusi mülkiyyətə verilən torpaq sahələrinin normaları

8.0. Xüsusi mülkiyyətə verilən torpaq sahələrinin normaları müvafiq inzibati-ərazi vahidi üzrə adambaşına düşən orta torpaq norması, yerli şərait, əhalinin sıxlığı, torpaq ehtiyatlarının miqdarı və bu məqsədlə yaxın dövr üçün tələbat nəzərə alınmaqla aşağıdakı hədlər daxilində bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir:

8.0.1. fərdi yaşayış evlərinin tikintisi üçün Bakı şəhərində tətbiq edilən 1-4-cü zonalar üzrə — 0,04 hektaradək, 5-8-ci zonalar üzrə — 0,05 hektaradək, 9-12-ci zonalar üzrə — 0,06 hektaradək, Naxçıvan, Gəncə, Sumqayıt, Şirvan, Mingəçevir, Naftalan, Xankəndi, Şəki və Yevlax şəhərlərində — 0,07 hektaradək, digər rayon mərkəzlərində — 0,08 hektaradək, qəsəbə və kəndlərdə — 0,12 hektaradək;

8.0.2. fərdi bağ evlərinin tikintisi üçün — 0,12 hektaradək;

8.0.3. kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün inzibati-ərazi vahidi üzrə adambaşına düşən orta torpaq normasının kənd təsərrüfatına az yararlı torpaqlardan — 500 mislinədək; yararsız torpaqlardan — 600 mislinədək;

8.0.4. sənaye, nəqliyyat, rabitə və digər istehsal, ticarət, ictimai-iaşə, xidmət, digər obyektlərin, habelə fərdi və kooperativ qarajların, inzibati və çoxmənzilli çoxmərtəbəli binaların tikintisi üçün — layihə sənədləri ilə tələb olunan ölçüdə;

8.0.5. Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinin istifadəsinə və icarəsinə verilmiş kənd təsərrüfatına az yararlı və yararsız torpaqların yararlı hala salınmış hissəsi;

8.0.6. qeyri-kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinin istifadəsinə və icarəsinə verilmiş torpaq sahəsinin ayrılma məqsədi üzrə faktiki istifadə olunan hissəsi.

Maddə 9. Bələdiyyə torpaqlarının satışının xüsusiyyətləri

9.1. Bələdiyyənin ərazisində daimi yaşayan və eyni zamanda ən azı beş il müddətində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının mülkiyyətinə bu Qanunun 9.8-ci maddəsində müəyyən edilmiş məhdudiyyət nəzərə alınmaqla fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpağın ayrılması istisna olmaqla, digər hallarda bələdiyyə torpaqları üzərində mülkiyyət və icarə hüquqları yalnız açıq torpaq hərracları və ya müsabiqələri vasitəsilə əldə edilə bilər.

9.2. Bələdiyyə torpaqlarının satışı ərazinin inkişaf planları, yerquruluşu, yaşayış məntəqələrininin baş planı və şəhərsalma sənədləri əsasında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yerli özünüidarə orqanları tərəfindən həyata keçirilir.

9.3. Bələdiyyənin ehtiyat fondunun özəlləşdirilən torpaqları barədə alqı-satqı əqdləri, yerli normativlər nəzərə alınmaqla aşkarlıq şəraitində bağlanılır.

9.4. Ərazi planlaşdırılması əsasında yaşayış məntəqəsinin infrastrukturu sahələrinin yaradılması üçün nəzərdə tutulan, habelə xüsusi şəhərsalma əhəmiyyətinə malik bələdiyyə torpaqlarının satışı, bir qayda olaraq, torpaq hərracları və ya müsabiqələri vasitəsilə həyata keçirilir.

9.5. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının, onlar üzərində istifadə və icarə hüquqlarının əldə edilməsində, habelə kənd təsərrüfatına az yararlı və yararsız torpaqların kənd təsərrüfatına və onunla bağlı olan dövriyyəyə cəlb edilməsi məqsədilə satın alınmasında üstünlük hüququ, bu torpaqların əvvəlki istifadəçilərinə və icarəçilərinə, torpaqlardan istifadə etməklə ailə kəndli təsərrüfatı kimi fəaliyyət göstərmək istəyən müvafiq yaşayış məntəqəsində daimi yaşayan və qeydiyyatda olan torpaq payı almamış vətəndaşlara və istefaya çıxmış hərbi qulluqçulara,habelə satışa çıxarılan sahələrlə həmsərhəd yerləşən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilir. Bu torpaq sahələrinə tələb təklifi üstələdiyi hallarda satış hərrac və ya müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir.

9.6. Bələdiyyə torpaqlarının özgəninkiləşdirilməsi, istifadəyə və icarəyə verilməsi müvafiq müqavilə ilə rəsmiləşdirilir.

9.7. Bələdiyyələr satışa çıxarılan torpaq sahələri və bu torpaqların ölçüləri, təyinatı, qiyməti, olduğu yeri göstərilməklə elanlar vasitəsilə əhalini əvvəlcədən məlumatlandırır, ildə bir dəfə torpaqların dövriyyəsi və istifadə olunması barədə məlumatları seçicilərə çatdırırlar.

9.8.”Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə müəyyən edilən hallar istisna olmaqla, bu Qanunun 9.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş əsaslarla mülkiyyətinə fərdi yaşayış evinin tikintiis üçün torpaq sahəsi əldə etmiş şəxs həmin torpaq sahəsini beş il müddətində özgəninkiləşdirə bilməz. Belə məhdudiyyət bələdiyyənin qərarında və bu Qanunun 6.2-ci maddəsinə əsasən tərəflər arasında bağlanmalı olan müqavilədə nəzərdə tutulmalıdır.

Maddə 10. Satışa çıxarılan torpaq sahələrinin qiyməti

10.1. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün bilavasitə satıldıqda qiymətlər, habelə hərraca və ya müsabiqəyə çıxarılan bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların ilkin qiyməti (qiyməti) torpağın normativ qiymətindən az olmamaq şərtilə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir.

10.2. Bələdiyyələrin kənd təsərrüfatına az yararlı və yararsız torpaqları öz vəsaitləri hesabına yararlı hala salaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə satıldıqda, bu torpaqlarda torpaq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qiymət güzəştləri tətbiq olunur.

10.3. Satışa çıxarılan bələdiyyə torpaqlarının qiymətinin formalaşmasının şərtləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

Maddə 11. Torpaq sahələrinin istifadəyə və icarəyə verilməsi

11.1. Bələdiyyə torpaqları ümumi istifadəyə, habelə daimi və ya müvəqqəti istifadəyə verilir.

11.2. Torpaqların istifadəyə verilməsi qaydaları və şərtləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

11.3. Bələdiyyə mülkiyyətində olan bütün torpaqlar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada icarəyə verilə bilər. Müvafiq yaşayış məntəqəsində daimi yaşayan və qeydiyyatda olan torpaq payı almamış vətəndaşlar və istefaya çıxmış hərbi qulluqçular torpaqlardan istifadə etməklə ailə kəndli təsərrüfatı kimi fəaliyyət göstərmək istədikdə torpağı icarəyə götürməkdə üstünlük hüququna malikdirlər.

11.4. Xüsusi şəhərsalma əhəmiyyətinə malik bələdiyyə torpaqları ayrıldıqda, yaxud layihələrlə birlikdə yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər.

11.5. Bələdiyyələrin ehtiyat fondundan yaşayış məntəqələrinin perspektiv inkişafı üçün ayrılan torpaqlar hüquqi və fiziki şəxslərin icarəsinə yalnız qısa müddətə verilir.

11.6. Bələdiyyə torpaqları mənfəət əldə etmək məqsədilə fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə icarə əsasında verilir.

11.7. Ümumi istifadədə olan bələdiyyə torpaqlarının bütövlükdə icarəyə verilməsinə yol verilmir.

11.8. Ümumi istifadədə olan bələdiyyə torpaqlarında yerləşən meydan, küçə, keçid, yol kənarı, sahil, park, meşə-park, xiyaban, çimərlik və əhalinin ictimai tələbatının ödənilməsinə xidmət edən digər yerlərdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə ticarət, məişət, ictimai-iaşə, əyləncə, idman obyektlərinin və digər zəruri tikililərin müvəqqəti quraşdırılması üçün sahələr hüquqi və fiziki şəxslərin icarəsinə bələdiyyələr tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qısa müddətə verilir. Belə məqsədlər üçün icarəyə verilən sahələrin ölçüsü layihə sənədlərində nəzərdə tutulan ölçüdən çox ola bilməz.

11.9. Bələdiyyə torpaqlarının icarəyə verilməsi şərtləri, müddəti və icarə haqqı tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir və bələdiyyələr ilə həmin torpaqların icarəçiləri arasında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bağlanılan müqavilədə təsbit olunur.

11.10. Torpağın icarəsinə dair müqavilənin qüvvədə olduğu müddət qurtardıqdan sonra icarəçinin həmin müqaviləni təzələmək üçün üstünlük hüququ vardır.

11.11. İcarəçi icarəyə götürdüyü torpaq sahəsini subicarəyə yalnız bələdiyyələrin razılığı ilə verə bilər.

11.12. İcarə müddəti tamam olanadək icarəçi öldükdə torpaq sahəsinə icarə hüququ onun vərəsələrindən birinə keçir.

11.13. Torpaq icarəsinə dair münasibətlər Azərbaycan Respublikasının torpaq və mülki qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

11.14. İstifadəyə və icarəyə verilən bələdiyyə torpaqlarının ölçüsü inzibati-ərazi vahidi üzrə adambaşına düşən orta torpaq norması, yerli şərait, əhalinin əsas məşğuliyyəti, torpaq ehtiyatının miqdarı nəzərə alınmaqla müvafiq bələdiyyə tərəfindən müəyyən edilir.

III fəsil. Bələdiyyə torpaqlarından istifadə edilməsinin ümumi qaydaları

Maddə 12. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan istifadə

12.1. Kənd təsərrüfatı ehtiyacları üçün verilmiş və ya bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan torpaqlar bələdiyyənin kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları sayılır.

12.2. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan istifadə qaydaları və şərtləri Azərbaycan Respublikasının torpaq və aqrar qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

12.3. İstifadəsində və ya icarəsində kənd təsərrüfatı təyinatlı bələdiyyə torpaqları olan hüquqi və fiziki şəxslər torpaqların münbitliyinin və digər faydalı xassələrinin qorunması və yüksəldilməsi üçün müvafiq mədəni-texniki, meliorativ və aqrotexniki tədbirlər görməlidirlər.

Maddə 13. Yaşayış məntəqələrinin torpaqlarından istifadə

13.1. Yaşayış məntəqələrinin torpaqlarının tərkibinə Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin 18-ci maddəsinin ikinci hissəsi ilə müəyyən olunmuş torpaqlar daxildir.

13.2. Yaşayış məntəqələrinin perspektiv inkişafı üçün ayrılmış bələdiyyə torpaqlarından şəhərlərin, qəsəbələrin və kəndlərin baş planlarına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə və eləcə də yer-təsərrüfat quruluşu planlarına müvafiq surətdə istifadə edilir.

13.3. Şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrinin hüdudları dəyişdirilərkən və ya orada tikinti üçün torpaq sahələri ayrılarkən yaşayış məntəqəsinin baş planı ilə müəyyən edilmiş şəhərsalma norma, qayda və reqlamentlərinə əməl olunmalıdır.

13.4. Yaşayış məntəqələrinin ümumi istifadədə olan bələdiyyə torpaqlarında əhalinin ictimai tələbatının ödənilməsinə xidmət edən ticarət, ictimai-iaşə, məişət və digər obyektlər istisna olmaqla, başqa məqsədlər daşıyan obyektlərin tikintisinə yol verilmir.

13.5. Ümumi istifadədə olan bələdiyyə torpaqlarında əhalinin ictimai tələbatının ödənilməsinə xidmət etmək üçün müvəqqəti inşa edilən səyyar köşklər və digər tikililər şəhərsalma və memarlıq norma və qaydalarına uyğun olmalı, ərazinin məqsədli istifadəsinə və ahəngdar fəaliyyətinə maneçilik törətməməlidir.

13.6. Şəhərətrafı zonaların bələdiyyə mülkiyyətinə aid torpaqları bu zonaların təsdiq edilmiş planlaşdırma layihəsinə uyğun olaraq istifadə edilir. Bu torpaqlar xüsusi mühafizə olunur və orada sanitariya-gigiyena, sağlamlaşdırma funksiyaları və əhalinin istirahətinin təşkili məqsədləri ilə bir araya sığmayan tikili və qurğuların inşa edilməsinə yol verilmir.

13.7. Şəhərlərin, qəsəbələrin və kənd yaşayış məntəqələrinin bələdiyyə torpaqlarından istifadə qaydaları Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi, «Şəhərsalmanın əsasları haqqında», «Bələdiyyə əraziləri və torpaqları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunları ilə, habelə onlara uyğun olaraq qəbul olunmuş müvafiq normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilir.

Maddə 14. Sənaye, nəqliyyat, rabitə, müdafiə və digər təyinatlı torpaqlardan istifadə

14.1. Bələdiyyə mülkiyyətinə aid torpaqlarda yerləşən sənaye, nəqliyyat, rabitə, boru kəməri xətləri, dağ-mədən və digər qeyri-kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün ayrılmış və onların ətrafında yaradılmış xüsusi hüquqi rejimli mühafizə zonalarında torpaqlardan istifadə qaydaları və şərtləri, habelə həmin torpaqlarda abadlıq işlərinin aparılması, yaşayış, inzibati, mədəni-məişət və digər binaların tikintisi və qurğuların quraşdırılması işləri bələdiyyələrin razılığı ilə həyata keçirilir.

14.2. Elektrik, rabitə, neft-qaz və nəqliyyat xətləri, habelə sənaye obyektlərinin sanitariya-mühafizə zonalarının altındakı bələdiyyə torpaqları, bu torpaqların və obyektlərin mülkiyyətçilərinin və istifadəçilərinin razılığı ilə yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə edilə bilər.

14.3. Geodeziya, geoloji, arxeoloji, neft-qaz kəşfiyyatı və qazma işlərinin aparılması nəticəsində yararsızlaşmış torpaq sahələri bu işləri aparan idarə və təşkilatlar tərəfindən qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada abadlaşdırılmalı və yararlı vəziyyətə gətirilməlidir.

14.4. Radioaktiv və kimyəvi çirklənməyə məruz qalmış, insanların sağlamlığına təhlükə yarada bilən, habelə məhsul istehsalı üçün sanitariya tələblərinə cavab verməyən torpaqlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının mütəxəssislərinin ekspert rəyi əsasında bələdiyyələrin qərarı ilə təsərrüfat dövriyyəsindən müvəqqəti çıxarılır, konservasiya edilir və bərpa olunmaq üçün ehtiyat torpaq fonduna keçirilir.

14.5. Sənaye, nəqliyyat, rabitə, müdafiə və digər təyinatlı torpaqlardan istifadənin başqa şərtləri və qaydaları Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilir.

Maddə 15. Başqa kateqoriyalara aid edilmiş bələdiyyə torpaqlarından istifadə

Başqa kateqoriyalara aid edilmiş bələdiyyə torpaqlarından istifadə Azərbacan Respublikasının müvafiq normativ hüquqi aktları ilə tənzimlənir.

Maddə 16. Qeyri-qanuni istifadə edilən torpaq sahələrinə dair tələblər

16.1. Qeyri-qanuni istifadə edilən (özbaşına tutulmuş) bələdiyyə torpaqları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməmiş, habelə rəsmiləşdirilmiş ölçüdən artıq istifadə edilən torpaqlardır.

16.2. Qeyri-qanuni istifadə edilən (özbaşına tutulmuş) torpaq sahələri Azərbaycan Respublikasının torpaq və mülki qanunvericiliyinə uyğun olaraq aidiyyəti üzrə geri qaytarılmalıdır.

16.3. Bu Qanun qüvvəyə minənədək fərdi yaşayış və bağ evlərinin, qarajların, habelə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə zəruri obyektlərin tikintisi üçün qeyri-qanuni istifadə edilən bələdiyyə torpaqlarının geri qaytarılması mümkün olmadığı hallarda, bu torpaq sahələri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada onları istifadə edən vətəndaşların və hüquqi şəxslərin mülkiyyətinə və ya icarəsinəverilir, eyni zamanda torpaq vergisinə cəlb edilir.

16.4. Torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə və icarə hüquqlarını təsdiq edən sənədlərdə göstərilən ölçüdən artıq istifadə edilən torpaq sahəsinin geri alınması mümkün olmadığı hallarda isə artıq sahələr eyni hüquq əsasında həmin şəxslərin adına rəsmiləşdirilir.

IV fəsil. Torpaq haqqının bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilməsi

Maddə 17. Torpaq haqqının formaları

17.1. Azərbaycan Respublikasında torpaqdan istifadə pulludur.

17.2. Torpaq haqqı torpaq vergisi və icarə haqqı formalarında müəyyən edilir.

Maddə 18. Torpaq vergisi

18.1. Azərbaycan Respublikasında torpaqdan istifadəyə görə torpaq vergisi tutulur. Mülkiyyətində və istifadəsində torpaq sahəsi olan rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər torpaq vergisi ödəyirlər.

18.2. Torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçilərinin və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə formasında hesablanır.

18.3. Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər torpaq sahələri barədə özlərinin mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri aldıqdan sonra ərazi üzrə müvafiq bələdiyyələrdə bir ay ərzində uçota durmalıdırlar.

18.4. Bələdiyyələr öz ərazilərində Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən hədlərdə torpaq vergisinin dərəcələrini və vergi güzəştlərini müəyyən edirlər.

18.5. Torpaq vergisinin dərəcəsi kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə 1 şərti bal üçün 0,06 manat həcmində müəyyən olunur.

18.6. Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla şərti balların müəyyənləşdirilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir.

18.7. Digər təyinatlı bələdiyyə torpaqları üzrə torpaq sahəsinin hər 100 (yüz) kvadratmetrinə görə şərti maliyyə vahidinin misli ilə müəyyən olunan dərəcələri Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş həcmdə tətbiq edilir.

18.8. Bələdiyyə mülkiyyətində olan aşağıdakı torpaqlar torpaq vergisinə cəlb edilmir:

18.8.1. yaşayış məntəqələrinin ümumi istifadədə olan torpaqları;

18.8.2. bələdiyyələrin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaqlar;

18.8.3. istehsal fəaliyyətinə cəlb edilməmiş bələdiyyələrin meşə fondu, su fondu və digər kateqoriyalara aid edilmiş torpaqları.

18.9. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.2-ci maddəsində göstərilən şəxslərin mülkiyyətində olan torpaqlara görə torpaq vergisinin məbləği on manat azaldılır. Torpaq vergisinə belə güzəştlər tətbiq edilən şəxslərin mülkiyyətində ayrıca qeydiyyata alınmış iki və daha çox torpaq sahəsi olarsa vergi güzəştləri mülkiyyətçinin arzusu ilə bu sahələrin birinə, yaşayış fondlarının torpaqlarında isə həmin şəxsin yaşayış yer üzrə qeydiyyatda olduğu evin, habelə həyətyanı sahənin altında olan torpağa şamil edilir.

18.10. Torpaq vergisi torpaq barəsində mülkiyyət və ya istifadə hüququnu təsdiq edən sənədlər əsasında müəyyən edilir. Tikililərin və qurğuların altında olan torpaqlara, həmçinin obyektlərin sanitariya-mühafizə zonalarının torpaq sahələrinə görə torpaq vergisi tutulur.

18.11. Bələdiyyələr tərəfindən hər il iyulun 1-dək fiziki şəxslərə torpaq vergisi hesablanılır və tədiyyə bildirişləri avqustun 1-dən gec olmayaraq onlara çatdırılır.

18.12. Ayrılıqda bir neçə fiziki şəxsin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan tikililərin altında qalan və ya onlara xidmət üçün ayrılmış torpaq sahələrinə görə vergi onlara məxsus tikili sahələrinə mütənasib surətdə hesablanır.

18.13. Torpaq vergisi bərabər məbləğlərdə 15 avqust və 15 noyabr tarixlərindən gec olmayaraq bələdiyyə büdcəsinə ödənilir.

Maddə 19. Torpağın icarə haqqı

19.1. Torpağın icarə haqqı torpaqdan müddətli istifadəyə görə icarəçinin icarəyəverənə ödədiyi vəsaitdir.

19.2. İcarəyəverən torpaq vergisi tədiyyəçisi olduqda, torpaq vergisi icarə haqqının tərkibinə daxil edilir.

19.3. İcarəyəverən torpaq vergisi tədiyyəçisi olmadıqda, icarə haqqının tərkibində torpaq vergisi nəzərə alınmır.

19.4. Torpaqların icarə haqqı torpaq hərracının və ya müsabiqəsinin nəticəsində müəyyən edilir və icarə müqaviləsində təsbit olunur.

19.5. Torpaqların icarə haqqının aşağı həddi torpaq vergisinin 2 mislindən az ola bilməz.

19.6. Hərraca çıxarılan bələdiyyə mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara təklif tələbi üstələdiyi hallarda və kənd təsərrüfatına azyararlı və yararsız torpaqlar kənd təsərrüfatı ehtiyacları üçün icarəyə verildikdə torpağın icarə haqqının ilkin qiyməti (qiyməti) güzəştli müəyyən edilir.

Maddə 20. Torpaqla əlaqədar əqdlərin rəsmiləşdirilməsi

20.1. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların alqı-satqısı, girov qoyulması (ipotekası), nizamnamə (pay) fonduna verilməsi, habelə mülkiyyət, istifadə və icarə hüquqlarının digər formalarda dəyişdirilməsi ilə bağlı münasibətlər bələdiyyələrlə müvafiq hüquqi və fiziki şəxslər arasında bağlanılan müqavilələrlə rəsmiləşdirilir.

20.2. Torpaqla əlaqədar əqdlərdən daxil olan vəsaitin müvafiq bələdiyyə tərəfindən müəyyən edilmiş hissəsi yeni torpaqların kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb edilməsinə, torpaqların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, rekultivasiyasına, torpaqların istifadəsi və mühafizəsi ilə əlaqədar digər tədbirlərin həyata keçirilməsinə sərf edilir.

20.3. Torpaq ödəncləri üzrə güzəştlər Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilir.

V fəsil. Bələdiyyə torpaqlarının mühafizəsi

Maddə 21. Bələdiyyə torpaqlarının mühafizəsinin məqsədi və vəzifələri

21.1. Bələdiyyə torpaqlarının mühafizəsinin məqsədi onlardan səmərəli istifadə edilməsini, torpaqların kənd təsərrüfatı dövriyyəsindən əsassız çıxarılmasına yol verilməməsini, onların zərərli antropogen təsirlərindən qorunmasını, torpaqların münbitliyinin bərpasını və artırılmasını təmin etməkdir.

21.2. Bələdiyyə torpaqlarının istifadəçiləri və icarəçiləri torpaqların mühafizəsi sahəsində aşağıdakıları həyata keçirməlidirlər:

21.2.1. ərazinin səmərəli təşkili;

21.2.2. torpaqların münbitliyinin və digər faydalı xassələrinin qorunması, bərpa edilməsi və yaxşılaşdırılması;

21.2.3. torpaqların su və külək eroziyasından, sellərdən, su basmaqdan, bataqlaşmadan, şoranlaşmadan, kimyəvi və radioaktiv maddələrlə çirklənmədən, digər dağıdıcı proseslərdən qorunmasını təmin etmək;

21.2.4. kənd təsərrüfatı bitkiləri altında olan torpaqları kol-kos basmaqdan, torpaqların mədəni-texniki vəziyyətini, habelə meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin vəziyyətini pisləşdirən digər proseslərdən qorunması;

21.2.5. yararsızlaşmış kənd təsərrüfatı torpaqlarının münbitliyinin bərpa edilməsi üçün onların konservasiya edilməsi;

21.2.6. korlanmış torpaqların yenidən yararlı hala salınması (rekultivasiyası);

21.2.7. təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində torpaqların korlanması ehtimalı labüd olarsa onların münbit qatının götürülməsi və təkrar istifadə edilməsi.

21.3. Bələdiyyə torpaqlarının mühafizəsinin məzmunu və qaydaları, bələdiyyələrin, habelə bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların istifadəçiləri və icarəçilərinin torpaqların mühafizə sahəsindəki vəzifələri Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilir.

Maddə 22. Bələdiyyə torpaqlarından səmərəli istifadə edilməsinin və onların mühafizəsinin stimullaşdırılması

22.1. Bələdiyyə torpaqlarından səmərəli istifadə olunması və iqtisadi cəhətdən stimullaşdırılması torpaq mülkiyyətçilərinin, istifadəçilərinin və icarəçilərinin torpağın münbitliyinin saxlanması və yüksəldilməsində marağın artırılması, təsərrüfat fəaliyyətinin zərərli təsirindən torpaqların qorunması məqsədilə həyata keçirilir.

22.2. Bələdiyyə torpaqlarından səmərəli istifadə və onların mühafizəsinin iqtisadi cəhətdən stimullaşdırılması aşağıdakı tədbirlər vasitəsilə həyata keçirilir:

22.2.1. əvvəllər korlanmış torpaqların bərpası üçün bələdiyyə büdcələrindən vəsait ayırmaq;

22.2.2. kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə yeni torpaq sahəsi vermək və ya mövcud kənd təsərrüfatı torpaqlarının yaxşılaşdırılması mərhələsində — layihə üzrə işlərin görülməsi üçün nəzərdə tutulmuş müddətdə torpaq haqqından azad etmək;

22.2.3. torpaqlardan səmərəli istifadə və onların mühafizəsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün güzəştlər tətbiq etmək;

22.2.4. torpaqların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına və münbitliyinin artırılmasına görə mükafatlandırma və ya qanunvericiliklə müəyyən edilən hallarda kompensasiya vermək.

22.3. Bələdiyyə torpaqlarının mühafizəsi üzrə tədbirlər bələdiyyələrin təsdiq etdiyi proqramlar əsasında həyata keçirilir. Həmin proqramların həyata keçirilməsinin maliyyələşdirilməsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunan qaydada dövlət büdcəsi vəsaitindən istifadə edilə bilər.

Maddə 23. Bələdiyyə torpaqlarından istifadəyə və onların mühafizəsinə nəzarət

23.1. Torpaqlardan səmərəli istifadə olunmasına və onların mühafizəsinə bələdiyyə nəzarətinin vəzifələri istifadəyə və icarəyə verilmiş bələdiyyə torpaqlarından səmərəli istifadə edilməsi və mühafizəsi sahəsində torpaq qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunmasını təmin etməkdir.

23.2. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə nəzarəti bələdiyyələr həyata keçirirlər.

23.3. Mülkiyyətində olan torpaqların istifadəsinə və mühafizəsinə nəzarət funksiyalarını bələdiyyələr aşağıdakı yollarla həyata keçirirlər:

23.3.1. torpaqlardan səmərəsiz istifadə edilməsi nəticəsində bələdiyyə torpaqlarına vurulan zərərin və kənd təsərrüfatı itkilərinin ödənilməsi, habelə torpaq qanunvericiliyinin pozulması barədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq məhkəmələrə müraciət edilməsi və iddialar qaldırılması;

23.3.2. öz əraziləri daxilində torpaq qanunvericiliyinin və torpağın mühafizəsi tələblərinin pozulması ilə həyata keçirilən tikinti işlərinin, habelə faydalı qazıntıların hasilatı, aqrokimyəvi, meşə-meliorasiya, geoloji-kəşfiyyat və başqa işlərin dayandırılması, aşkar edilən pozuntuların aradan qaldırılmasına qədər göstərilən işlərin qadağan edilməsi təklifi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edilməsi;

23.3.3. torpaqların münbitliyinin yaxşılaşdırılması, onların istifadəsi və mühafizəsi üzrə investisiya proqramlarının ekspertizasının həyata keçirilməsində iştirak edilməsi;

23.3.4. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər məsələlərin həll edilməsi.

Maddə 24. Bələdiyyə torpaqlarının monitorinqinin, torpaq kadastrının və yerquruluşu işlərinin aparılması

Bələdiyyə torpaqlarının monitorinqinin, torpaq kadastrının və yerquruluşu işlərinin aparılması Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

VI fəsil. Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət və mübahisələrin həlli

Maddə 25. Torpaq mülkiyyətçilərinə, istifadəçilərinə və icarəçilərinə vurulan ziyanın ödənilməsi

Torpaq sahələrinin geri alınması (məcburi satın alınması) və ya müvəqqəti tutulması, habelə torpaq mülkiyyətçilərinin, istifadəçilərinin və icarəçilərinin hüquqlarının məhdudlaşdırılması, yaxud hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti nəticəsində dəymiş zərər və əldən çıxmış gəlir Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada bu itkilərə məruz qalmış torpaq mülkiyyətçilərinə, habelə bələdiyyə torpaqlarının istifadəçilərinə və icarəçilərinə tam həcmdə ödənilir.

Maddə 26. Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət

Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanunvericiliyin pozulmasında təqsirkar olan hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 27. Mübahisələrin həlli

27.1. Bələdiyyə torpaqlarının istifadəsi və mühafizəsi ilə bağlı məhkəmədən kənar mübahisələr bələdiyyələr tərəfindən həll edilir.

27.2. Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi ilə bağlı, habelə bələdiyyələr ilə torpaq mülkiyyətçiləri, istifadəçiləri və icarəçiləri arasında mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll edilir.

Maddə 28. Keçid müddəaları

Bu Qanunun 6.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsasnamə qəbul edilənə qədər bələdiyyə torpaqları üzrə torpaqayırma sənədlərinin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 29 iyun 2001-ci il

№– 160-IIQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (16 avqust 2001-ci il, №– 185).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2001-ci il, №– 8, maddə 520).

9 aprel 2004-cü il tarixli, 622-IIQD nömrəli; 30 dekabr 2004-cü il tarixli, 819-IIQD nömrəli; 23 may 2006-cı il tarixli, 116-IIIQD nömrəli; 30 may 2006-cı il tarixli, 122-IIIQD nömrəli; 10 oktyabr 2006-cı il tarixli, 155-IIIQD nömrəli; 23 oktyabr 2007-ci il tarixli, 466-IIIQD nömrəli; 1 aprel 2008-ci il tarixli, 588-IIIQD nömrəli; 2 iyun 2008-ci il tarixli, 618-IIIQD nömrəli; 2 oktyabr 2008-ci il tarixli, 698-IIIQD nömrəli; 28 oktyabr 2008-ci il tarixli, 709-IIIQD nömrəli; 25 oktyabr 2011-ci il tarixli, 218-IVQD nömrəli; 20 aprel 2012-ci il tarixli, 341-IVQD nömrəli; 16 dekabr 2014-cü il tarixli, 1145-IVQD nömrəli Qanunlara əsasən əlavələr və dəyişikliklərlə.

Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında

Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Maddə 1. Qanunun təyinatı

Bu Qanun bələdiyyələrin maliyyəsinin formalaşması və istifadəsinin prinsiplərini yerli büdcə prosesinin əsaslarını və bu sahələrdə bələdiyyələrin səlahiyyətləri və onların müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini müəyyən edir.

Maddə 2. Bələdiyyələrin maliyyələşməsinin əsasları haqqında qanunvericilik

Bələdiyyələrin maliyyəsinin formalaşması və istifadəsi ilə əlaqədar yaranan münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə bu Qanunla, “Bələdiyyələrin statusu haqqında”, “Büdcə sistemi haqqında”, “Azərbaycan Respublikasında banklar və bank fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları və digər normativ hüquqi aktları ilə tənzimlənir.

Maddə 3. Bələdiyyə maliyyəsinin iqtisadi əsasları və formalaşması prinsipləri

1. Bələdiyyə maliyyəsinin iqtisadi əsaslarını bələdiyyə əmlakı, bələdiyyə torpaqları, yerli büdcə və büdcədənkənar fondlar, bələdiyyənin istehsal, xidmət və digər iqtisadi fəaliyyəti təşkil edir.

2. Bələdiyyənin maliyyə vəsaitinin formalaşması və istifadəsi özünüidarəetmə, müstəqillik, aşkarlıq və yerli mənafenin respublika mənafeyi ilə uzlaşması prinsiplərinə əsaslanır.

Maddə 4. Yerli büdcə

1. Yerli büdcə bələdiyyə statusuna uyğun olaraq özünüidarəetmə prinsiplərini reallaşdırmaq, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş bələdiyyə səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün formalaşan və istifadə olunan maliyyə vəsaiti.

Yerli büdcə bələdiyyə büdcəsi olub dövlət büdcəsinin tərkib hissəsi deyil.

2. Bələdiyyələrin qanunvericiliyə uyğun olaraq yerli büdcənin tənzimlənməsi prosesində dövlət büdcəsindən vəsait almaq hüququ vardır.

3. Yerli büdcənin tərtibi və icrası prosesində büdcə sisteminin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş ümumi prinsipləri və Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan büdcə təsnifatından istifadə olunur.

4. Büdcə ili yanvarın 1-də başlanır və dekabrın 31-də qurtarır.

Maddə 5. Yerli büdcənin müstəqilliyi

1. Yerli büdcənin müstəqilliyi öz mədaxil mənbələrinin olması və bələdiyyənin yerli büdcə vəsaiti barədə sərəncam vermək müstəsna hüququ ilə təmin edilir.

2. Azərbaycan Respublikası qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının bələdiyyələrin büdcə fəaliyyətinə, müdaxiləsinə, Azərbaycan Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla yol verilmir.

3. Bələdiyyə yerli büdcənin maliyyə ilinin sonuna əmələ gəlmiş sərbəst qalıqlarına müstəqil sərəncam verir.

4. Bələdiyyə yerli büdcəni iqtisadi qanunların tələblərinə uyğun müstəqil olaraq tərtib, müzakirə, təsdiq, icra və onun icrasına nəzarət edir.

Maddə 6. Büdcələrarası və dövlət hakimiyyəti orqanları ilə münasibətlər

1. Yerli büdcələrin müstəqilliyinə dövlət zəmanət verir və onun öhdəliklərinə məsuliyyət daşımır. Dövlət zəmanəti aşağıdakılara əsaslanır:

1.1. İnvestisiya və pul-kredit siyasəti əsasında istehsal və xidmət sferasının inkişafına şərait yaratmaq;

1.2. Yerli sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarını yerli büdcə gəlirləri hesabına maliyyələşdirmək mümkün olmadıqda, yerli büdcə kəsirini ödəmək üçün dövlət büdcəsinin imkanlarını nəzərə alaraq əlavə gəlir mənbələrinin müəyyən edilməsi və ya dövlət büdcəsindən dotasiya və subvensiyaların ayrılması.

2. Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər həvalə etdikdə onları bu səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün zəruri maliyyə vəsaiti ilə təmin edirlər.

3. İcra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdikləri qərarlar nəticəsində yerli büdcələrin gəlirlərinin azalması və ya xərclərinin artması baş verdikdə uyğun azalma və ya artma məbləğləri bu qərarları qəbul edən orqanlar tərəfindən kompensasiya olunur.

4. Bələdiyyə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada yerli büdcənin icrasına dair məlumatı statistika orqanlarına və müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir.

Maddə 7. Yerli büdcənin gəlirləri

1. Yerli büdcənin gəlirlərinə aşağıdakılar aid edilir:

1.1. fiziki şəxslərdən torpaq vergisi;

1.2. fiziki şəxslərdən əmlak vergisi;

1.3. yerli əhəmiyyətli tikinti materiallar üzrə mədən vergisi;

1.4. bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət vergisi;

1.5. bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə yerləşdirilən küçə reklamlarına görə ödəniş;

1.6. kurort rüsumu, mehmanxana rüsumu, avtomobillərin dayanacaqları üçün rüsum və qanunla müəyyən edilən digər yerli ödənişlər;

1.7. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən verilən dotasiya, subvensiya və ssudalar;

1.8. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq bələdiyyə əmlakının özəlləşdirilməsindən və icarəyə verilməsindən gəlirlər, lotereyalardan daxil olan vəsait, habelə bələdiyyələrin fəaliyyətindən əldə edilən digər gəlirlər;

1.9. fiziki və hüquqi şəxslərin, beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə yardımları və qrantları;

1.10. dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin və dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan xərclərin ödənilməsi üçün maliyyə vəsaiti.

1.11. Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlərə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hesablanmış faiz və sanksiyalar.

2. Bu maddənin 1.1-1.4-cü, 1.6-cı yarımbəndlərində göstərilən yerli vergi və ödənişlərin hesablanması, ödənilməsi və güzəştlərin verilməsi qaydası, habelə dərəcələrinin yuxarı həddi qanunla müəyyən edilir, tətbiqinin zəruriyyəti və konkret dərəcələri isə bələdiyyələrin qərarları ilə müəyyənləşdirilir. Bu maddənin 1.5-ci yarımbəndində göstərilən bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə reklamının yerləşdirilməsi, yayımı və reklam tarifi zonaları üzrə ödənilən haqqın minimum miqdarının hesablanması qaydaları “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən olunur, konkret dərəcələri isə bələdiyyələr tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bu maddənin 1.7-ci yarımbəndində göstərilən dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə ayrılan dotasiya və subvensiyalar “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32.3.3-ci və 34.4-cü maddələri ilə müəyyən edilmiş qaydada verilir.

3. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada bələdiyyələr yerli əhəmiyyətli məsələlərin maliyyələşdirilməsi üçün bu maddənin 1.6-cı yarımbəndində göstərilən yerli ödənişlər, habelə könüllü birdəfəlik ödənişlər barədə qərarlar qəbul edə bilərlər. Könüllü birdəfəlik ödənişlər barədə qərarlar nəticəsində əldə olunan vəsait yalnız məqsədli təyinatı üzrə istifadə olunur. [10]

Maddə 8. Yerli büdcələrin xərcləri

1. Yerli büdcələrin xərclərinin həcmi və istiqamətləri bələdiyyələr tərəfindən müəyyənləşdirilir.

2. Yerli büdcə bələdiyyənin idarəetmə xərcləri, sosial-məişət, yaşayış, mədəniyyət və idman obyektlərinin, habelə əhalinin ümumi istifadəsində olan küçə, həyət və bağların saxlanması xərcləri nəzərə alınmaqla bələdiyyələrin müəyyən etdiyi xərc normativləri əsasında formalaşdırılır.

Yerli büdcələrdə həmçinin yerli sosial müdafiə, sosial və iqtisadi inkişaf, habelə ekoloji proqramların maliyyələşdirilməsi üçün xərclər nəzərdə tutula bilər.

Bələdiyyənin ərazisində yaşayan əhalinin aztəminatlı təbəqəsindən olan mərhumların dəfn və yas mərasimlərinin təşkilinə yardım məqsədi ilə yerli büdcədə zəruri xərclər nəzərdə tutulur və təyinatı üzrə sərf edilir. [11]

Yerli büdcənin xərc istiqamətləri müəyyən edilərkən əməkhaqlarına ayırmalar ümumi büdcənin əlli faizindən çox ola bilməz.

Bələdiyyə büdcəsindən pul vəsaiti yalnız bələdiyyə iclasının qərarı ilə ayrılır və bu qərarda həmin vəsaitin təyinatı, məqsədi və dəqiq miqdarı göstərilməlidir.[12]

3. Dövlət büdcəsindən dotasiya, subvensiya və ssuda alan yerli büdcənin xərclərinin hesablanmasında tətbiq olunan normativlər dövlət büdcəsinin xərclərinin hesablanması üçün tətbiq olunan xərc normativlərindən yüksək ola bilməz. [13]

4. Dotasiyanın yuxan həddinin hesablanmasında bələdiyyənin ərazisində yaşayan əhalinin sayı və ölkənin maliyyə ehtiyatlarının formalaşmasında onun xüsusi çəkisi və digər amillər nəzərə alına bilər. [14]

5. Əlavə səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün qanunvericilik və icra hakimiyyətləri tərəfindən ayrılan məqsədli vəsait, o cümlədən subvensiya hesabına xərclərin maliyyələşdirilməsi yerli büdcənin məxaric hissəsində ayrıca sətirdə göstərilir.

6. Xərclərinin öz gəlirləri ilə təmin olunmayan hissəsi (yerli büdcənin kəsiri) dövlət büdcəsindən alınan dotasiya ilə örtülə bilər.

Maddə 9. Yerli büdcənin tərtibi

1. Yerli büdcənin layihəsi bələdiyyə ərazisində fəaliyyət göstərən bələdiyyə müəssisələrinin və digər hüquqi şəxslərin, habelə fiziki şəxslərin təsərrüfat fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, sosial-iqtisadi proqnozlar və məqsədli proqramlar əsasında formalaşır. [15]

2. Bələdiyyələr dövlət büdcəsindən dotasiya nəzərdə tutulan yerli büdcə layihəsini tərtib edərkən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına mayın 1-dək lazımi hesablamalar verirlər.

3. Yerli büdcə layihəsinin tərtibi prosesi növbəti büdcə ilinə 11 ay qalmış başlanır və büdcə layihəsinin bələdiyyə iclasına təqdim edildiyi günədək davam edir. Yerli büdcə layihəsinin tərtibinə və bələdiyyə iclasına təqdim edilməsinə bələdiyyə sədri cavabdehdir və bu məqsədlə o, bələdiyyənin daimi və başqa komissiyalarını, bələdiyyə qulluqçularını və mütəxəssisləri cəlb edə bilər. [16]

Maddə 10. Yerli büdcənin müzakirəsi və təsdiqi

1. Növbəti büdcə ili üçün yerli büdcə haqqında qərar layihəsi müvafiq sənədlərlə birlikdə cari ilin oktyabr ayının 15-dən gec olmayaraq bələdiyyə iclasının müzakirəsinə və təsdiqinə təqdim edilir. Yerli büdcənin layihəsi bələdiyyə iclasına təqdim edildiyi tarixdən 10 gün ərzində yerli əhalinin onunla tanış olması məqsədi ilə dərc edilir. [17]

2. Növbəti büdcə ili üzrə yerli büdcənin layihəsi bələdiyyə iclasında cari ilin dekabr ayının 20-dən gec olmayaraq təsdiq edilir. [18]

3. Növbəti maliyyə ili üçün dövlət büdcəsindən dotasiya nəzərdə tutulan yerli büdcənin layihəsi cari ilin dekabr ayının 25-dən gec olmayaraq bələdiyyənin qərarı şəklində təsdiq edilir.

4. Təsdiq edilmiş yerli büdcə bələdiyyənin qərarı ilə dəqiqləşdirilə bilər.

Maddə 11. Yerli büdcənin icrası

1. Bələdiyyələr dövlət büdcəsindən alınmış məqsədli vəsaitlər istisna olmaqla, yerli büdcənin icrası prosesində mədaxil və məxaric maddələrində büdcə təsnifatı üzrə təsdiq edilmiş təxsisat həddində dəyişikliklər apara bilərlər.

2. Yerli büdcələrin icrası zamanı qəbul edilmiş öhdəliklər üzrə əməliyyatlar büdcə ili qurtardıqda başa çatır və istifadə olunmayan vəsait bələdiyyələrin sərəncamında qalır. [19]

3. Bələdiyyələr öz nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada yerli büdcənin icrası haqqında yarımillik və illik hesabatı bələdiyyə iclasına təqdim edir. Yarımillik maliyyə hesabatları hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək, illik maliyyə hesabatları növbəti ilin yanvarın 30-dək təqdim edilməlidir. Bələdiyyələr təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarını bələdiyyə iclasının qərarı ilə 15 (on beş) gün müddətində təsdiq edirlər. Yerli əhalini tanış etmək məqsədilə bələdiyyələr illik hesabatı onlara elan, bülleten, vərəqə, yerli mətbuat, internet saytı və s. vasitələrlə çatdırırlar.[20]

Maddə 12. Yerli büdcənin tarazlaşdırılması

Əgər bələdiyyə büdcəsinin icrası prosesində mədaxil mənbələri üzrə daxil olan vəsait azalarsa və bu, kəsrin son həddi aşmasına gətirib çıxararsa, məxaricin ixtisarı mexanizmi tətbiq edilə bilər. Məxaricin ixtisarı müdafiə olunmuş maddələr istisna olmaqla, büdcənin bütün maddələri üzrə məxaricin mütənasib surətdə azaldılmasından ibarətdir.

Maddə 13. Yerli büdcəyə nəzarət

1. Yerli büdcənin icrasına, o cümlədən sərf edilən vəsaitin təsdiq edilmiş büdcə göstəricilərinə uyğunluğuna bələdiyyə nəzarət edir və bu məqsədlə ildə bir dəfədən az olmayaraq müstəqil auditorları cəlb edir. [21]

2. Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının bələdiyyələrə verdikləri səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün maliyyə vəsaitindən istifadəyə həmin orqanlar nəzarət edirlər.

Maddə 14. Bələdiyyələrin maliyyə-kredit və sığorta təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqəsi

1. Bələdiyyələr öz maliyyəsinin təşkili işini həm müvafiq bələdiyyə ərazisində, həm də onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan kredit təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə yerinə yetirirlər.

2. Bələdiyyələrlə kredit və sığorta təşkilatları arasında qarşılıqlı münasibətlər müqavilə əsasında həyata keçirilir.

3. Bələdiyyələrin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada:

3.1. özünün hesablaşma və kassa əməliyyatlarının aparılması üçün müvəkkil bankı seçmək və xəzinədarlığı yaratmaq və ya yerli büdcənin kassa icrasını qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət xəzinədarlığı vasitəsilə həyata keçirmək; [22]

3.2. Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlər almaq;

3.3. bələdiyyə mülkiyyətində olan obyektlərin, bələdiyyə qulluqçularının sığortalanması haqqında qərar qəbul etmək hüququ vardır.

4. Kredit təşkilatları qarşısında bələdiyyələrin öhdəlikləri üzrə dövlət məsuliyyət daşımır.

Maddə 15. Keçid müddəaları

Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanları formalaşanadək bu Qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən vergi və ödənişlərin yığılması və yerli büdcələrə köçürülməsi bələdiyyələrin müraciəti əsasında bağlanılan müqavilə və dövlət vergi xidməti orqanları tərəfindən həyata keçirilir.

2000-ci ildə yerli büdcələrə dotasiyalar “Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Qanunun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq verilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 7 dekabr 1999-cu il
№– 772-IQ

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №– 12, maddə 736)

2.       23 aprel 2002-ci il tarixli 312-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №– 5, maddə 242)

3.       9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202)

4.       30 dekabr 2004-cü il tarixli 819-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №– 2, maddə 62)

5.       23 oktyabr 2007-ci il tarixli 466-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №– 11, maddə 1082)

6.       12 fevral 2010-cu il tarixli 954-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 mart 2010-cu il, №– 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №– 03, maddə 173)

7.       25 oktyabr 2011-ci il tarixli 216-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, №– 278, “Azərbaycan” qəzeti, 25 dekabr 2011-ci il, №– 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, №– 12, maddə 1075)

8.       16 dekabr 2014-cü il tarixli 1146-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI[1] 9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 2-ci maddədə “Dövlət büdcəsi haqqında” sözləri “Büdcə sistemi haqqında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 4-cü maddənin 2-ci bəndində “bu Qanuna müvafiq” sözləri “qanunvericiliyə uyğun” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 6-cı maddənin 1.1-ci yarımbəndində “istehsal” sözündən sonra “və xidmət” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[4] 9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 6-cı maddənin 4-cü bəndində “statistika orqanlarına” sözlərindən sonra “və müvafiq icra hakimiyyəti orqanına” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[5] 23 aprel 2002-ci il tarixli 312-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №– 5, maddə 242) ilə 7-ci maddənin 1-ci bəndinin 1.5-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.5. küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş;

 

[6] 23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №– 12, maddə 736) ilə 7-ci maddənin 1-ci bəndinin 1.6-cı yarımbəndindən “vergi və” sözləri çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.6. kurort rüsumu, mehmanxana rüsumu, avtomobillərin dayanacaqları üçün rüsum və qanunla müəyyən edilən digər yerli vergi və ödənişlər;

 

[7] 9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 7-ci maddənin 1.7-ci yarımbəndində “dotasiya və subvensiyalar” sözləri “dotasiya, subvensiya və ssudalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 7-ci maddəyə 1.11-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[9] 23 aprel 2002-ci il tarixli 312-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №– 5, maddə 242) ilə 7-ci maddənin 2-ci bəndində “1.1-1.6-cı” rəqəmləri “1.1-1.4-cü, 1.6-cı” rəqəmləri ilə əvəz edilmiş və həmin bəndə ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 7-ci maddənin 2-ci bəndindən “aşağı və” sözləri çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bu maddənin 1.1-1.4-cü, 1.6-cı yarımbəndlərində göstərilən yerli vergi və ödənişlərin hesablanması, ödənilməsi və güzəştlərin verilməsi qaydası, habelə dərəcələrinin aşağı və yuxarı həddi qanunla müəyyən edilir, tətbiqinin zəruriyyəti və konkret dərəcələri isə bələdiyyələrin qərarları ilə müəyyənləşdirilir. Bu maddənin 1.5-ci yarımbəndində göstərilən bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə reklamının yerləşdirilməsi, yayımı və reklam tarifi zonaları üzrə ödənilən haqqın minimum miqdarının hesablanması qaydaları “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən olunur, konkret dərəcələri isə bələdiyyələr tərəfindən müəyyənləşdirilir.

 

[10] 23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №– 12, maddə 736) ilə 7-ci maddənin 3-cü bəndindən “vergi və” sözləri çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada bələdiyyələr yerli əhəmiyyətli məsələlərin maliyyələşdirilməsi üçün bu maddənin 1.6-cı yarımbəndində göstərilən yerli vergi və ödənişlər, habelə könüllü birdəfəlik ödənişlər barədə qərarlar qəbul edə bilərlər. Könüllü birdəfəlik ödənişlər barədə qərarlar nəticəsində əldə olunan vəsait yalnız məqsədli təyinatı üzrə istifadə olunur.

 

[11] 23 oktyabr 2007-ci il tarixli 466-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №– 11, maddə 1082) ilə 8-ci maddəsinin 2-ci bəndinə yeni məzmunda üçüncü abzas əlavə edilmişdir.

 

[12] 12 fevral 2010-cu il tarixli 954-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 mart 2010-cu il, №– 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №– 03, maddə 173) ilə 8-ci maddənin 2-ci bəndinə dördüncü və beşinci abzaslar əlavə edilmişdir.

 

[13] 9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 8-ci maddənin 3-cü bəndində “dotasiya” sözündən sonra “subvensiya və ssuda” sözləri əlavə edilmiş, “proqnozlaşdırılması” sözü “hesablanması” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 8-ci maddənin 4-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4. Dotasiyanın maksimum həddinin hesablanmasında dövlət büdcəsinin proqnozunda xərc normativləri və ərazin respublika maliyyə resurslarının formalaşmasında xüsusi çəkisi nəzərə alınır.

 

[15] 9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 9-cu maddənin 1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. Yerli büdcənin layihələri müəssisələrin cari və perspektiv təsərrüfat fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bələdiyyələrin ərazi sosial-iqtisadi proqnozları və məqsədli proqramlar əsasında formalaşdırılır.

 

[16] 30 dekabr 2004-cü il tarixli 819-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №– 2, maddə 62) ilə 9-cu maddəyə 3-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

[17] 30 dekabr 2004-cü il tarixli 819-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №– 2, maddə 62) ilə 10-cu maddənin 1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. Yerli büdcə layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi qaydası bələdiyyənin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.

 

[18] 30 dekabr 2004-cü il tarixli 819-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №– 2, maddə 62) ilə 10-cu maddəyə yeni 2-ci bənd əlavə edilmişdir. Maddənin əvvəlki 2-ci və 3-cü bəndləri müvafiq olaraq 3-cü və 4-cü bəndlər hesab edilmişdir.

 

[19] 9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 11-ci maddənin 2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. Yerli büdcələrin icrası zamanı qəbul edilmiş öhdəliklər üzrə əməliyyatlar büdcə ili qurtardıqdan sonra bir ay ərzində başa çatdırılır. Bu müddət ərzində istifadə olunmayan vəsait Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi halları istisna olmaqla bələdiyyələrin sərəncamında qalır.

 

[20] 9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 11-ci maddənin 3-cü bəndində “hesabatı” sözü “illik hesabatı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

12 fevral 2010-cu il tarixli 954-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 mart 2010-cu il, №– 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №– 03, maddə 173) ilə 11-ci maddənin 3-cü bəndində “təsdiq edir və öz əhalisinə çatdırırlar” sözləri “təsdiq edir və yerli əhalini tanış etmək məqsədi ilə həmin hesabatı müxtəlif vasitələrlə (elan, bülleten, vərəqə, yerli mətbuat, internet saytı və s.) onlara çatdırırlar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

25 oktyabr 2011-ci il tarixli 216-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 23 dekabr 2011-ci il, №– 278, “Azərbaycan” qəzeti, 25 dekabr 2011-ci il, №– 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, №– 12, maddə 1075) ilə 11-ci maddəsinin 3-cü hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

3. Bələdiyyələr öz nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada yerli büdcənin icrası haqqında illik hesabatı təsdiq edir və yerli əhalini tanış etmək məqsədi ilə həmin hesabatı müxtəlif vasitələrlə (elan, bülleten, vərəqə, yerli mətbuat, internet saytı və s.) onlara çatdırırlar.

 

 30 dekabr 2004-cü il tarixli 819-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №– 2, maddə 62) ilə 13-cü maddənin 1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. Yerli büdcənin icrasına, o cümlədən sərf edilən vəsaitin təsdiq edilmiş büdcə göstəricilərinə uyğunluğuna bələdiyyə nəzarət edir və bu məqsədlə müstəqil auditorları cəlb etmək hüququna malikdir.

 

 9 mart 2004-cü il tarixli 603-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №– 4, maddə 202) ilə 14-cü maddənin 3.1-ci yarımbəndində “xəzinədarlığı yaratmaq” sözlərindən sonra “və ya yerli büdcənin kassa icrasını qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət xəzinədarlığı vasitəsilə həyata keçirmək” sözləri əlavə edilmişdir.

Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında

Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

1. «Bələdiyyələrin statusu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq surətdə bələdiyyələrin siyahısı təsdiq edilsin (əlavə olunur). Bələdiyyələrin əraziləri bu siyahıya uyğun müəyyənləşdirilir.

Bələdiyyə ərazisinin hüdudları «Torpaq islahatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bələdiyyə mülkiyyətinə verilən torpaq sahələri müvafiq ərazi vahidinin sahəsinə əlavə edilməklə müəyyənləşdirilir.

2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı lazımi şəhərsalma və yerquruluşu sənədlərini tərtib edərək, bələdiyyələrin əraziləri və mülkiyyətlərinə verilən torpaq sahələri ilə birlikdə, onların hüdudlarını, torpaq növlərini və ölçülərini göstərməklə, bələdiyyə orqanlarına təhvil verirlər.

Sənədlərin hazırlanması və torpaqların bələdiyyələrə təhvil verilməsi müddəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir.

3. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlara sahiblik, habelə onlardan istifadə və onlara dair sərəncam verilməsi sahəsində idarəetmə mülki və torpaq qanunvericiliyinin, habelə «Şəhərsalmanın əsasları haqqında» və «Memarlıq fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunlarının tələblərinə və bələdiyyənin nizamnaməsinə uyğun həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 7 dekabr 1999-cu il

№– 771-IQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (5 yanvar 2000-ci il, №– 2).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1999-cu il, №– 12, maddə 689).

5 oktyabr 2001-ci il tarixli, 184-IIQD nömrəli; 19 aprel 2002-ci il tarixli, 306-IIQD nömrəli; 15 may 2003-cü il tarixli, 459-IIQ nömrəli; 17 iyun 2003-cü il tarixli, 477-IIQ nömrəli; 29 iyun 2004-cü il tarixli, 715-IIQ nömrəli; 17 sentyabr 2004-cü il tarixli, 762-IIQD nömrəli; 7 dekabr 2004-cü il tarixli, 798-IIQ nömrəli; 14 dekabr 2004-cü il tarixli, 805-IIQD nömrəli; 29 mart 2005-ci il tarixli, 873-IIQD nömrəli; 20 sentyabr 2005-ci il tarixli, 993-IIQD nömrəli; 16 fevral 2007-ci il tarixli, 245-IIIQD nömrəli; 9 oktyabr 2007-ci il tarixli, 426-IIIQD nömrəli; 1 aprel 2008-ci il tarixli, 586-IIIQD nömrəli; 1 aprel 2008-ci il tarixli, 587-IIIQD nömrəli; 4 iyul 2008-ci il tarixli, 667-IIIQD nömrəli; 2 oktyabr 2008-ci il tarixli, 698-IIIQD nömrəli; 17 mart 2009-cu il tarixli, 778-IIIQD nömrəli; 29 may 2009-cu il tarixli, 827-IIIQ nömrəli; 30 sentyabr 2009-cu il tarixli, 884-IIIQD nömrəli; 26 noyabr 2009-cu il tarixli, 920-IIIQD nömrəli; 22 iyun 2010-cu il tarixli, 1056-IIIQ nömrəli; 30 sentyabr 2010-cu il tarixli, 1087-IIIQD nömrəli; 30 sentyabr 2010-cu il tarixli, 1088-IIIQD nömrəli; 22 oktyabr 2010-cu il tarixli, 1113-IIIQD nömrəli; 11 fevral 2011-ci il tarixli, 63-IVQD nömrəli; 24 iyun 2011-ci il tarixli, 174-IVQD nömrəli; 13 dekabr 2011-ci il tarixli, 272-IVQD nömrəli; 14 fevral 2012-ci il tarixli, 297-IVQD nömrəli; 22 may 2012-ci il tarixli, 364-IVQD nömrəli; 29 iyun 2012-ci il tarixli, 413-IVQD nömrəli; 16 oktyabr 2012-ci il tarixli, 451-IVQD nömrəli; 5 mart 2013-cü il tarixli, 589-IVQD nömrəli; 30 aprel 2013-cü iltarixli, 644-IVQD nömrəli; 30 sentyabr 2013-cü il tarixli, 743-IVQD nömrəli; 30 sentyabr 2013-cü il tarixli, 744-IVQD nömrəli; 22 noyabr 2013-cü il tarixli, 831-IVQD nömrəli; 4 aprel 2014-cü il tarixli, 938-IVQD nömrəli; 30 may 2014-cü il tarixli, 978-IVQD nömrəli; 28 oktyabr 2014-cü il tarixli, 1102-IVQD nömrəli Qanunlara əsasən dəyişikliklər və əlavələrlə.


Azərbaycan Respublikasının
29 may 2009-cu il tarixli,
827-IIIQ nömrəli Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı

Sıra sayı

Bələdiyyənin adı

Əhatə etdiyi ərazi vahidləri

1

2

3

1

Bakı şəhəri

1.1

Binəqədi rayonu

1.1.1

Binəqədi bələdiyyəsi

Binəqədi rayonu (aşağıda göstərilən bələdiyyələrin əraziləri çıxmaqla)

1.1.2

Biləcəri bələdiyyəsiBiləcəri qəsəbəsi

1.1.3

Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsiBinəqədi qəsəbəsi

1.1.4

Xocəsən bələdiyyəsiXocəsən, 28 May və Sulutəpə qəsəbələri

1.1.5

M.Ə.Rəsulzadə bələdiyyəsiM.Ə. Rəsulzadə qəsəbəsi

1.2

Xəzər rayonu

1.2.1

Binə bələdiyyəsiBinə qəsəbəsi

1.2.2

Buzovna bələdiyyəsiBuzovna qəsəbəsi

1.2.3

Cilov-Neft Daşları bələdiyyəsiCilov və Neft Daşları qəsəbələri

1.2.4

Gürgən bələdiyyəsiGürgən qəsəbələri

1.2.5

Qala bələdiyyəsiQala qəsəbəsi

1.2.6

Mərdəkan bələdiyyəsiMərdəkan qəsəbəsi

1.2.7

Şağan bələdiyyəsiŞağan qəsəbəsi

1.2.8

Şüvəlan bələdiyyəsiŞüvəlan qəsəbəsi

1.2.9

Türkan bələdiyyəsiTürkan qəsəbəsi

1.2.10

Zirə bələdiyyəsiZirə qəsəbəsi

1.3

Xətai rayonu

1.3.1

Xətai bələdiyyəsiXətai rayonu (aşağıda göstərilən bələdiyyənin ərazisi çıxmaqla)

1.3.2

Əhmədli bələdiyyəsiƏhmədli qəsəbəsi

1.4

Qaradağ rayonu

1.4.1

Çeyildağ bələdiyyəsiÇeyildağ qəsəbəsi

1.4.2

Ələt bələdiyyəsiBaş Ələt, Ələt, Kotal, Qarakosa, Pirsaat, Şıxlar və Yeni Ələt qəsəbələri

1.4.3

Korgöz bələdiyyəsiKorgöz qəsəbəsi

1.4.4

Qızıldaş bələdiyyəsiQızıldaş və Şonqar qəsəbələri

1.4.5

Qobustan bələdiyyəsiQobustan qəsəbəsi

1.4.6

Lökbatan bələdiyyəsiHeybət, Lökbatan və Şubanı qəsəbələri

1.4.7

Müşfiqabad bələdiyyəsiMüşfiqabad qəsəbəsi

1.4.8

Puta bələdiyyəsiPuta qəsəbəsi

1.4.9

Sahil bələdiyyəsiQaradağ və Sahil qəsəbələri

1.4.10

Səngəçal bələdiyyəsiSəngəçal qəsəbəsi

1.4.11

Ümid bələdiyyəsiÜmid qəsəbəsi

1.5

Nərimanov rayonu

1.5.1

Nərimanov bələdiyyəsiNərimanov rayonu

1.6

Nəsimi rayonu

1.6.1

Nəsimi bələdiyyəsiNəsimi rayonu

1.7

Nizami rayonu

1.7.1

Nizami bələdiyyəsiNizami rayonu (aşağıda göstərilən bələdiyyənin ərazisi çıxmaqla)

1.7.2

Keşlə bələdiyyəsiKeşlə qəsəbəsi

1.8

Sabunçu rayonu

1.8.1

Bakıxanov bələdiyyəsiBakıxanov qəsəbəsi

1.8.2

Balaxanı bələdiyyəsiBalaxanı qəsəbəsi

1.8.3

Bilgəh bələdiyyəsiBilgəh qəsəbəsi

1.8.4

Kürdəxanı bələdiyyəsiKürdəxanı qəsəbəsi

1.8.5

Maştağa bələdiyyəsiMaştağa qəsəbəsi

1.8.6

Nardaran bələdiyyəsiNardaran qəsəbəsi

1.8.7

Pirşağı bələdiyyəsiPirşağı qəsəbəsi

1.8.8

Ramana bələdiyyəsiRamana qəsəbəsi

1.8.9

Sabunçu bələdiyyəsiSabunçu qəsəbəsi

1.8.10

Zabrat bələdiyyəsiZabrat qəsəbəsi

1.9

Səbail rayonu

1.9.1

Səbail bələdiyyəsiSəbail rayonu (aşağıda göstərilən bələdiyyələrin əraziləri çıxmaqla)

1.9.2

Badamdar bələdiyyəsiBadamdar qəsəbəsi

1.9.3

Bibiheybət bələdiyyəsiBibiheybət qəsəbəsi

1.10

Suraxanı rayonu

1.10.1

Bülbülə bələdiyyəsiBülbülə qəsəbəsi

1.10.2

Əmircan bələdiyyəsiƏmircan qəsəbəsi

1.10.3

Hövsan bələdiyyəsiHövsan qəsəbəsi

1.10.4

Qaraçuxur bələdiyyəsiQaraçuxur qəsəbəsi

1.10.5

Yeni Suraxanı bələdiyyəsiYeni Suraxanı qəsəbəsi

1.10.6

Zığ bələdiyyəsiZığ qəsəbəsi

1.11

Yasamal rayonu

1.11.1

Yasamal bələdiyyəsiYasamal rayonu

1.12

Pirallahı rayonu

1.12.1

Pirallahı bələdiyyəsiPirallahı qəsəbəsi

1.12.2

Çilov-Neft Daşları bələdiyyəsiÇilov və Neft Daşları qəsəbələri

1.12.3

Gürgən bələdiyyəsiGürgən qəsəbəsi

2

Gəncə şəhəri

2.1

Kəpəz rayonu

2.1.1

Kəpəz bələdiyyəsiKəpəz rayonu (aşağıda göstərilən bələdiyyənin ərazisi çıxmaqla)

2.1.2

Hacıkənd bələdiyyəsiHacıkənd və Göygöl qəsəbələri

2.2

Nizami rayonu

2.2.1

Nizami bələdiyyəsiNizami rayonu

3

Mingəçevir şəhəri

3.1

Mingəçevir bələdiyyəsiMingəçevir şəhəri

4

Naftalan şəhəri

4.1

Naftalan bələdiyyəsiNaftalan şəhəri

4.2.

Qaşaltı Qaraqoyunlu bələdiyyəsiQasımbəyli və Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndləri

5

Sumqayıt şəhəri

5.1

Sumqayıt bələdiyyəsiSumqayıt şəhəri (aşağıda göstərilən bələdiyyələrin əraziləri çıxmaqla)

5.2

Corat bələdiyyəsiCorat qəsəbəsi

5.3

Hacı Zeynalabdin bələdiyyəsiHacı Zeynalabdin qəsəbəsi

6

Şirvan şəhəri

6.1

Şirvan bələdiyyəsiŞirvan şəhəri və Bayramlı qəsəbəsi (aşağıda göstərilən bələdiyyənin ərazisi çıxmaqla)

6.2

Hacıqəhrəmanlı bələdiyyəsiHacıqəhrəmanlı qəsəbəsi

7

Abşeron rayonu

7.1

Aşağı Güzdək bələdiyyəsiAşağı Güzdək qəsəbəsi

7.2

Ceyranbatan bələdiyyəsiCeyranbatan qəsəbəsi

7.3

Digah bələdiyyəsiDigah qəsəbəsi

7.4

Fatmayı bələdiyyəsiFatmayı kəndi

7.5

Görədil bələdiyyəsiGörədil kəndi

7.6

Güzdək bələdiyyəsiGüzdək qəsəbəsi

7.7

Hökməli bələdiyyəsiHökməli qəsəbəsi

7.8

Xırdalan bələdiyyəsiXırdalan şəhəri

7.9

Qobu bələdiyyəsiQobu qəsəbəsi

7.10

Masazır bələdiyyəsiMasazır kəndi

7.11

Mehdiabad bələdiyyəsiMehdiabad qəsəbəsi

7.12

Məmmədli bələdiyyəsiMəmmədli kəndi

7.13

Novxanı bələdiyyəsiNovxanı kəndi

7.14

Pirəkəşkül-Qobustan bələdiyyəsiQobustan və Pirəkəşkül kəndləri

7.15

Saray bələdiyyəsiSaray qəsəbəsi

8

Ağcabədi rayonu

8.1

Ağabəyli bələdiyyəsiAğabəyli kəndi

8.2

Ağcabədi bələdiyyəsiAğcabədi şəhəri

8.3

Aran bələdiyyəsiAran kəndi

8.4

Arazbar bələdiyyəsiArazbar kəndi

8.5

Aşağı Avşar bələdiyyəsiAşağı Avşar kəndi

8.6

Avşar bələdiyyəsiAvşar kəndi

8.7

Boyat bələdiyyəsiBiləyən və Boyat kəndləri

8.8

Cəfərbəyli bələdiyyəsiCəfərbəyli kəndi

8.9

Gələbədin bələdiyyəsiGələbədin kəndi

8.10

Göyük bələdiyyəsiGöyük kəndi

8.11

Hacıbədəlli bələdiyyəsiHacıbədəlli kəndi

8.12

Hacılar bələdiyyəsiHacılar kəndi

8.13

Hindarx bələdiyyəsiHindarx qəsəbəsi

8.14

Hüsülü bələdiyyəsiHüsülü kəndi

8.15

Xocavənd bələdiyyəsiXocavənd kəndi

8.16

İmamqulubəyli bələdiyyəsiİmamqulubəyli kəndi

8.17

Kəbirli bələdiyyəsiKəbirli kəndi

8.18

Kəhrizli bələdiyyəsiBala Kəhrizli və Böyük Kəhrizli kəndləri

8.19

Kürdlər bələdiyyəsiKürdlər kəndi

8.20

Qaradolaq bələdiyyəsiQaradolaq kəndi

8.21

Qaraxanlı bələdiyyəsiQaraxanlı kəndi

8.22

Qaravəlli bələdiyyəsiQaravəlli kəndi

8.23

Qiyaməddinli bələdiyyəsiQiyaməddinli kəndi

8.24

Mehrablı bələdiyyəsiMehrablı kəndi

8.25

Minaxorlu bələdiyyəsiMinaxorlu kəndi

8.26

Mirzəhaqverdili bələdiyyəsiMirzəhaqverdili kəndi

8.27

Muğanlı bələdiyyəsiMuğanlı kəndi

8.28

Nəcəfqulubəyli bələdiyyəsiNəcəfqulubəyli kəndi

8.29

Pərioğlular bələdiyyəsiPərioğlular kəndi

8.30

Poladlı bələdiyyəsiPoladlı kəndi

8.31

Rəncbərlər bələdiyyəsiRəncbərlər kəndi

8.32

Salmanbəyli bələdiyyəsiSalmanbəyli kəndi

8.33

Sarıcalı bələdiyyəsiSarıcalı kəndi

8.34

Sarvanlar bələdiyyəsiSarvanlar kəndi

8.35

Şahsevən bələdiyyəsiŞahsevən kəndi

8.36

Şahsevən Təzəkənd bələdiyyəsiŞahsevən Təzəkənd kəndi

8.37

Şənlik bələdiyyəsiŞənlik kəndi

8.38

Şərəfxanlı bələdiyyəsiŞahmalılar, Şərəfxanlı və Şotlanlı kəndləri

8.39

Taynaq bələdiyyəsiTaynaq kəndi

8.40

Təzəkənd bələdiyyəsiTəzəkənd kəndi

8.41

Yeni Qaradolaq bələdiyyəsiYeni Qaradolaq kəndi

8.42

Yuxarı Qiyaməddinli bələdiyyəsiQiyaməddinli kəndi Qiyaməddinli və Mirzəhaqverdili kəndləri

9

Ağdam rayonu

9.1

Alıbəyli bələdiyyəsiAlıbəyli, Böyükbəyli, Kiçikli kəndləri və Birinci Alıbəyli, İkinci Alıbəyli qəsəbələri

9.2

Çəmənli bələdiyyəsiÇəmənli kəndi

9.3

Əfətli bələdiyyəsiƏfətli, Hacıməmmədli, İsalar, Küdürlü və Məmmədbağırlı kəndləri

9.4

Əhmədağalı bələdiyyəsiÇıraxlı, Əhmədağalı, Kolqışlaq, Mirəşelli kəndləri və Bənövşələr qəsəbəsi

9.5

Hacıturalı bələdiyyəsiHacıturalı, Həsənxanlı və Qəhrəmanbəyli kəndləri

9.6

Xındırıstan bələdiyyəsiBaharlı, Bəybabalar, Birinci Yüzbaşılı, Dadaşlı, Xındırıstan, İkinci Yüzbaşılı, Kəlbəhüseynli, Paşabəyli, Sarıçoban kəndləri və Qasımbəyli qəsəbəsi

9.7

Qaradağlı bələdiyyəsiEvoğlu, Qaradağlı və Rzalar kəndləri

9.8

Qərvənd bələdiyyəsiAyaq Qərvənd və Orta Qərvənd kəndləri

9.9

Quzanlı bələdiyyəsiBirinci Quzanlı, İmamqulubəyli, Quzanlı qəsəbələri və Çullu, Eyvazlı, İmamqulubəyli kəndləri

9.10

Mərzili bələdiyyəsiMərzili kəndi

9.11

Sarıcalı bələdiyyəsiSarıcalı və Şükürağalı kəndləri

9.12

Təzəkənd bələdiyyəsiTəzəkənd kəndi və Birinci Dördyol, İkinci Dördyol, Təzəkənd qəsəbələri

9.13

Üçoğlan bələdiyyəsiBaharlı, Ballar, Orta Qışlaq, Üçoğlan, Yusifli kəndləri və Birinci Baharlı, İkinci Baharlı, Səfərli qəsəbələri

9.14

Zəngişalı bələdiyyəsiZəngişalı və Mahrızlı kəndləri

10

Ağdaş rayonu

10.1

Abad bələdiyyəsiAbad kəndi

10.2

Ağdaş bələdiyyəsiAğdaş şəhəri

10.3

Ağzıbir bələdiyyəsiAğzıbir kəndi

10.4

Aşağı Ləki bələdiyyəsiAşağı Ləki, Hapıtlı və Ovçulu kəndləri

10.5

Aşağı Nemətabad, Qəribli bələdiyyəsiAşağı Nemətabad, Qəribli və Yenikənd kəndləri

10.6

Aşağı Zeynəddin bələdiyyəsiAşağı Zeynəddin, Tatlar və Yeniarx kəndləri

10.7

Binələr bələdiyyəsiBinələr və Davudlu kəndləri

10.8

Birinci Aral bələdiyyəsiBirinci Aral və İkinci Aral kəndləri

10.9

Cardam bələdiyyəsiCardam kəndi

10.10

Dəhnəxəlil Aşağı Ağcayazı, Dəhnəxəlil, Yuxarı Ağcayazı kəndləri bələdiyyəsiDəhnəxəlil kəndi Aşağı Ağcayazı, Dəhnəxəlil, Yuxarı Ağcayazı kəndləri və Türyançay qəsəbəsi

10.11

Eymur bələdiyyəsiAğcaqovaq, Eymur və Ərəbşəki, Ərəbşəki və Qaradeyin kəndləri

10.12

Ərəb bələdiyyəsiƏrəb kəndi

10.13

Ərəbocağı bələdiyyəsiƏrəbocağı kəndi

10.14

Güvəkənd bələdiyyəsiBinələr, Davudlu, Əmirarx və Güvəkənd kəndləri

10.15

Xosrov Birinci Aral, Xosrov, İkinci Aral bələdiyyəsiXosrov Birinci Aral, Xosrov, İkinci Aral və Sadavat kəndləri

10.16

Korarx bələdiyyəsiCüvə və Korarx kəndləri

10.17

Cardam, Kotanarx bələdiyyəsiCardam, Kotanarx və Nehrəxəlil kəndləri

10.18

Kotavan bələdiyyəsiXınaxlı və Kotavan kəndləri

10.19

Kükəl bələdiyyəsiƏrəb, Hüşün və Kükəl kəndləri

10.20

Qaradağlı bələdiyyəsiCücük, Qaradağlı və Malay kəndləri

10.21

Qaradeyin bələdiyyəsiQaradeyin kəndi

10.22

Qarağan Şıxlar bələdiyyəsiQarağan Sədi və Qarağan Şıxlar kəndləri

10.23

Qəribli bələdiyyəsiQəribli kəndi

10.24

Qobuüstü bələdiyyəsiHacılar, Qobuüstü, Yeniarx və Yuxarı Nemətəbad kəndləri

10.25

Qolqəti bələdiyyəsiQolqəti kəndi Cüvə, Korarx və Qolqəti kəndləri

10.26

Qoşaqovaq bələdiyyəsiQoşaqovaq kəndi Qoşaqovaq və Şəkili kəndləri 

10.27

Qulbəndə bələdiyyəsiAşağı Qəsil, Bəylik, Qulbəndə və Orta Qəsil, Orta Qəsil və Şordəhnə kəndləri

10.28

Ləki bələdiyyəsiLəki qəsəbəsi

10.29

Gürcüva bələdiyyəsiGürcüva, Məşəd və Pirəyir kəndləri

10.30

Mürsəl bələdiyyəsiMürsəl kəndi Qarasuqumlaq, Mürsəl və Şıxlı kəndləri 

10.31

Orta Ləki bələdiyyəsiOrta Ləki və Yuxarı Ləki kəndləri

10.32

Pirəzə bələdiyyəsiAğzıbir, Qaraoğlan və Pirəzə kəndləri

10.33

Pirkəkə bələdiyyəsiPirkəkə kəndi Ərəbocağı və Pirkəkə kəndləri 

10.34

Şəkili bələdiyyəsiŞəkili kəndi

10.35

Şəmsabad bələdiyyəsiƏmirmahmud, Qarağan Saatlı və Şəmsabad, Şəmsəbad və Tofiqi kəndləri

10.36

Şıxlı bələdiyyəsiQarasuqumlaq və Şıxlı kəndləri

10.37

Şordəhnə bələdiyyəsiŞordəhnə kəndi

10.38

Tofiqi bələdiyyəsiTofiqi kəndi

10.39

Yenicə bələdiyyəsiYenicə kəndi

10.40

Yuxarı Ağcayazı bələdiyyəsiAşağı Ağcayazı və Yuxarı Ağcayazı kəndləri

10.41

Yuxarı Qəsil bələdiyyəsiBulaqotağı, Qarağan Sədi, Qarağan Şıxlar və Yuxarı Qəsil kəndləri

11

Ağstafa rayonu

11.1

Ağgöl bələdiyyəsiAğgöl kəndi

11.2

Ağstafa bələdiyyəsiAğstafa şəhəri

11.3

Aşağı Göycəli bələdiyyəsiAşağı Göycəli kəndi

11.4

Aşağı Kəsəmən bələdiyyəsiAşağı Kəsəmən kəndi

11.5

Böyük Kəsik bələdiyyəsiBöyük Kəsik kəndi

11.6

Dağ Kəsəmən bələdiyyəsiDağ Kəsəmən kəndi

11.7

Düzqışlaq bələdiyyəsiDüzqışlaq və Kolayır kəndləri

11.8

Eynallı bələdiyyəsiEynallı kəndi

11.9

Göycəli bələdiyyəsiGöycəli kəndi

11.10

Həsənsu bələdiyyəsiHəsənsu kəndi

11.11

Xətai bələdiyyəsiXətai, Qaçaq Kərəm və Yenigün kəndləri

11.12

Xılxına bələdiyyəsiXılxına və Mollacəfərli kəndləri

11.13

Kolxəlfəli bələdiyyəsiKolxəlfəli kəndi

11.14

Köçəsgər bələdiyyəsiKöçəsgər kəndi

11.15

Köçvəlili bələdiyyəsiKöçvəlili kəndi və Soyuqbulaq qəsəbəsi

11.16

Köhnəqışlaq bələdiyyəsiKöhnəqışlaq kəndi

11.17

Qarahəsənli bələdiyyəsiQarahəsənli kəndi

11.18

Qarayazı bələdiyyəsiHəzi Aslanov, Qarayazı və Soyuqbulaqlar qəsəbələri

11.19

Qıraq Kəsəmən bələdiyyəsiQıraq Kəsəmən kəndi

11.20

Qırılı bələdiyyəsiQırılı kəndi

11.21

Muğanlı bələdiyyəsiMuğanlı kəndi

11.22

Pirili bələdiyyəsiPirili kəndi

11.23

Poylu bələdiyyəsiPoylu kəndi və Şəkərli qəsəbəsi

11.24

Poylu qəsəbə bələdiyyəsiCeyrançöl və Poylu qəsəbələri

11.25

Sadıqlı bələdiyyəsiSadıqlı kəndi

11.26

Saloğlu bələdiyyəsiSaloğlu qəsəbəsi

11.27

Tatlı bələdiyyəsiTatlı və Yaradullu kəndləri

11.28

Vurğun bələdiyyəsiVurğun qəsəbəsi

11.29

Zəlimxan bələdiyyəsiZəlimxan kəndi

12

Ağsu rayonu

12.1

Ağsu bələdiyyəsiAğsu şəhəri və Qaraməmmədli, Navahı, Ülgüc kəndləri

12.2

Aratlı Curuğlu bələdiyyəsiAratlı Curuğlu və Maşadqanlı kəndləri

12.3

Bico bələdiyyəsiBico və Keşdiməz kəndləri

12.4

Bozavand bələdiyyəsiAğarx, Bozavand və Qarabağlı kəndləri

12.5

Cəlayir bələdiyyəsiCəfərli, Cəlayir və Hacıuşağı kəndləri

12.6

Çaparlı bələdiyyəsiAğabəyli, Çaparlı, Qiyaslı və Rəhimağalı kəndləri

12.7

Çiyni bələdiyyəsiBəyimli və Çiyni kəndləri

12.8

Daşdəmirbəyli bələdiyyəsiDaşdəmirbəyli kəndi

12.9

Dilman bələdiyyəsiDilman, Hacıman və Xatman kəndləri

12.10

Ərəbmehdibəy bələdiyyəsiƏrəbmehdibəy, Dədəli və Qasımbəyli kəndləri

12.11

Ərəbsarvan bələdiyyəsiƏrəbsarvan və Hacıqədirli kəndləri

12.12

Ərəbuşağı bələdiyyəsiAğalarbəyli və Ərəbuşağı kəndləri

12.13

Gəgəli bələdiyyəsiGəgəli kəndi

12.14

Göydəlləkli bələdiyyəsiGöydəlləkli kəndi

12.15

Gürcüvan bələdiyyəsiGirdə, Gürcüvan, Hinqar, Kəndaxan, Kövlüc və Yenikənd kəndləri
Elabad, Girdə, Gursulu, Gürcüvan, Hinqar, Kəndaxan, Kövlüc, Yenikənd və Yenilik kəndləri

12.16

Xəlilli bələdiyyəsiXəlilli və Mustafalı kəndləri

12.17

İlxıçı bələdiyyəsiHacısəmədli və İlxıçı kəndləri

12.18

Kalva bələdiyyəsiKalva və Suraxanı kəndləri

12.19

Kəndoba bələdiyyəsiAbasxanlı və Kəndoba kəndləri

12.20

Qaraqoyunlu bələdiyyəsiQaraqoyunlu və Musabəyli kəndləri

12.21

Qəşəd bələdiyyəsiQəşəd kəndi

12.22

Ləngəbiz bələdiyyəsiLəngəbiz kəndi

12.23

Muradlı bələdiyyəsiDəlilər, Muradlı və Təklə kəndləri

12.24

Nəmirli bələdiyyəsiKalağaylı, Nəmirli və Bənəcik kəndləri

12.25

Növcü bələdiyyəsiAxundlu, Qaravəlli, Məlikçobanlı, Növcü və Yuxarı Növcü kəndləri

12.26

Nuran bələdiyyəsiNuran və Zərqava kəndləri

12.27

Nüydü bələdiyyəsiXasıdərə, Qırlar, Quzey, Nüydü və Sanqalan kəndləri

12.28

Padar bələdiyyəsiKülüllü və Padar kəndləri

12.29

Padarqışlaq bələdiyyəsiPadarqışlaq kəndi

12.30

Pirhəsənli bələdiyyəsiQaraqaşlı və Pirhəsənli kəndləri

12.31

Rəhimli bələdiyyəsiQaradağ, Rəhimli və Şahbəyli kəndləri

12.32

Yenilik bələdiyyəsiElabad, Gursulu və Yenilik kəndləri

13

Astara rayonu

13.1

Artupa bələdiyyəsiAlaşa, Artupa, Səncərədi, Şuvaş və Züngüləş kəndləri

13.2

Asxanakəran bələdiyyəsiAnbuba, Asxanakəran, Azaru, Bəlbay, Bursut, Dəstor, Əkbərməhəllə, Motalayataq, Şıxımpeştə və Vıləparqo kəndləri

13.3

Astara bələdiyyəsiAstara şəhəri

13.4

Ərçivan bələdiyyəsiƏrçivan qəsəbəsi

13.5

Hamoşam bələdiyyəsiHamoşam, Kamlakan, Klınbi, Reqloba, Rıvadila və Toradi kəndləri

13.6

Kakalos bələdiyyəsiBala Şahağac, Kakalos, Kolatan və Qamışovka kəndləri

13.7

Kijəbə bələdiyyəsiKijəbə qəsəbəsi və Burzubənd, Xıçaso, Noyabud, Ojakəran, Ovala, Sipiyaəlfətik, Şəmətük, Tüləküvan, Vənəşikəş kəndləri

13.8

Maşxan bələdiyyəsiMaşxan kəndi

13.9

Ojakəran bələdiyyəsiBurzubənd, Noyabud, Ojakəran və Vənəşikəş kəndləri

13.10

Pensər bələdiyyəsiPensər və Telman kəndləri

13.11

Pəlikəş bələdiyyəsiAvyarud, Çükəş, Diqo, Dolu, Dürriyə, Lomin, Pəlikəş, Sım, Sibiyyət, Sipiyəpart, Şəvqo, Şümrüd və Vovada kəndləri

13.12

Rudəkənar bələdiyyəsiQapıçıməhəllə, Məsçitməhəllə, Rudəkənar, Seləkəran və Suparibağ kəndləri

13.13

Siyaku bələdiyyəsiBili, Binabəy, Bio, Çüvaş, Giləparqo, Giləşə, Həsin, Qanqalaş, Lələkəpeştə, Liəzi, Lobir, Marzəsə, Miki, Rinə, Sıhəkəran, Sığaloni, Siyakeş, Siyaku, Şağlazüzə, Şıxəməhlə, Taxtanəkəran, Vaqadi, Vaqo və Viləşə kəndləri

13.14

Şahağac bələdiyyəsiŞahağac kəndi

13.15

Şiyəkəran bələdiyyəsiŞiyəkəran kəndi

13.16

Şuvi bələdiyyəsiDeqadi, Sekəşan, Səlivə, Sərək, Siyətük, Şuvi və Vəznəş kəndləri

13.17

Təngərüd bələdiyyəsiTəngərüd kəndi Maşxan və Təngərüd kəndləri

13.18

Tüləküvan bələdiyyəsiXıçaso, Ovala, Sipiyaəlfətik, Şəmətük və Tüləküvan kəndləri

14

Balakən rayonu

14.1

Balakən bələdiyyəsiBalakən şəhəri

14.2

Gərəkli bələdiyyəsiGərəkli və Mazımçay kəndləri Çorçorbinə, Gərəkli, Mazımçay və Poştbinə kəndləri 

14.3

Hənifə bələdiyyəsiBöyüktala, Cincartala, Əyritala, Göyəmtala, Gülüzanbinə, Hənifə, Məlikzadə, Murğuztala və Roçəhməd kəndləri

14.4

Xalatala bələdiyyəsiGöyrüclük və Xalatala kəndləri

14.5

İtitala bələdiyyəsiİtitala kəndi

14.6

Katex bələdiyyəsiBeretbinə və Katex kəndləri

14.7

Kortala bələdiyyəsiBeçeqarbinə, Kortala və Qarahacılı kəndləri

14.8

Qabaqçöl bələdiyyəsiQabaqçöl qəsəbəsi

14.9

Qasbinə bələdiyyəsiQaracabinə və Qasbinə kəndləri

14.10

Qaysa bələdiyyəsiAbjit və Qaysa kəndləri

14.11

Qazma bələdiyyəsiBedağar, Cillik, Darvazbinə, Qazma, Öküzovtala və Şambulbinə kəndləri

14.12

Qullar bələdiyyəsiAcılıqbinə və Qullar kəndləri

14.13

Qaracabinə, Qasbinə, Mahamalar bələdiyyəsiQaracabinə, Qasbinə, Mahamalar və Solban kəndləri

14.14

Meşəşambul bələdiyyəsiQazbölük və Meşəşambul kəndləri

14.15

Poştbinə bələdiyyəsiÇorçorbinə və Poştbinə kəndləri

14.16

Püştətala bələdiyyəsiQadaşbinə, Qamıştala, Qaravəli, Mollaçıbinə, Pirqax və Püştətala kəndləri

14.17

Sarıbulaq bələdiyyəsiAğkilsə, Cederovtala, Kilsəbuqov və Sarıbulaq kəndləri

14.18

Şambul bələdiyyəsiİsaxlıgirmə və Şambul kəndləri

14.19

Şərif bələdiyyəsiŞərif kəndi

14.20

Talalar bələdiyyəsiBayrambinə, Hetovlar və Talalar kəndləri

14.21

Tülü bələdiyyəsiMazımqarışan, Mazımüstü və Tülü kəndləri

14.22

Yeni Şərif bələdiyyəsiYeni Şərif kəndi

15

Beyləqan rayonu

15.1

Allahyarlı bələdiyyəsiAllahyarlı kəndi

15.2

Aşağı Çəmənli bələdiyyəsiAşağı Çəmənli kəndi

15.3

Aşıqalılar bələdiyyəsiAşıqalılar kəndi

15.4

Bahar bələdiyyəsiBahar qəsəbəsi

15.5

Baharabad bələdiyyəsiBaharabad qəsəbəsi

15.6

Beyləqan bələdiyyəsiBeyləqan şəhəri

15.7

Birinci Aşıqlı bələdiyyəsiBirinci Aşıqlı kəndi

15.8

Birinci Şahsevən bələdiyyəsiBirinci Şahsevən kəndi və Orconikidze qəsəbəsi

15.9

Bolsulu bələdiyyəsiBolsulu qəsəbəsi

15.10

Bünyadlı bələdiyyəsiBünyadlı kəndi

15.11

Dünyamalılar bələdiyyəsiDünyamalılar kəndi

15.12

Eyvazalılar bələdiyyəsiEyvazalılar kəndi

15.13

Əhmədli bələdiyyəsiƏhmədli kəndi

15.14

Əlinəzərli bələdiyyəsiƏlinəzərli kəndi

15.15

Əmirzeydli bələdiyyəsiƏmirzeydli kəndi

15.16

Gödəklər bələdiyyəsiGödəklər kəndi

15.17

İkinci Aşıqlı bələdiyyəsiİkinci Aşıqlı kəndi

15.18

İkinci Şahsevən bələdiyyəsiİkinci Şahsevən kəndi

15.19

İmamverdili bələdiyyəsiİmamverdili və Vətağa kəndləri

15.20

Kəbirli bələdiyyəsiXaçınabad və Kəbirli kəndləri

15.21

Qaradağlı bələdiyyəsiQaradağlı və Yuxarı Çəmənli kəndləri

15.22

Qaralılar bələdiyyəsiQaralılar kəndi

15.23

Qəhrəmanlı bələdiyyəsiQəhrəmanlı qəsəbəsi

15.24

Mayak bələdiyyəsiMayak qəsəbəsi

15.25

Mil bələdiyyəsiMil qəsəbəsi

15.26

Milabad bələdiyyəsiMilabad qəsəbəsi

15.27

Orta Əlinəzərli bələdiyyəsiOrta Əlinəzərli kəndi

15.28

Örənqala bələdiyyəsiGünəş və Örənqala qəsəbələri

15.29

Sarısu bələdiyyəsiSarısu qəsəbəsi

15.30

Şəfəq bələdiyyəsiŞəfəq qəsəbəsi

15.31

Şərq bələdiyyəsiŞərq qəsəbəsi

15.32

Tatalılar bələdiyyəsiTatalılar kəndi

15.33

Təzəkənd bələdiyyəsiTəzəkənd kəndi

15.34

Türklər bələdiyyəsiTürklər qəsəbəsi

15.35

Yeni Mil bələdiyyəsiYeni Mil qəsəbəsi

15.36

Yuxarı Aran bələdiyyəsiYuxarı Aran qəsəbəsi

15.37

Yuxarı Kəbirli bələdiyyəsiYuxarı Kəbirli kəndi

16

Bərdə rayonu

16.1

Alaçadırlı bələdiyyəsiAlaçadırlı kəndi

16.2

Alpout bələdiyyəsiAlpout kəndi

16.3

Bala Qacar bələdiyyəsiBala Qacar və Qullar kəndləri

16.4

Bəcirəvan bələdiyyəsiBəcirəvan kəndi

16.5

Bərdə bələdiyyəsiBərdə şəhəri

16.6

Birinci Qaradəmirçi bələdiyyəsiBirinci Qaradəmirçi və İkinci Qaradəmirçi kəndləri

16.7

Böyük Göyüşlü bələdiyyəsiBala Göyüşlü və Böyük Göyüşlü kəndləri

16.8

Böyük Qacar bələdiyyəsiBöyük Qacar, Hüseynbəyli və Xanxanımlı kəndləri

16.9

Cəyirli bələdiyyəsiCəyirli kəndi

16.10

Çələbilər bələdiyyəsiÇələbilər və Nifçi kəndləri

16.11

Dəymədağıldı bələdiyyəsiDəymədağıldı kəndi

16.12

Divanlı bələdiyyəsiDivanlı kəndi

16.13

Əliyanlı bələdiyyəsiDarğalar və Əliyanlı kəndləri

16.14

Əmirli bələdiyyəsiƏmirli kəndi

16.15

Gərənə bələdiyyəsiGərənə kəndi

16.16

Gülgəzli bələdiyyəsiGülgəzli, Mollaməmmədli və Sərkarlar kəndləri

16.17

Güloğlular bələdiyyəsiGüloğlular kəndi

16.18

Hacallı bələdiyyəsiHacallı kəndi

16.19

Hacıbəyli bələdiyyəsiCumalar, Hacıbəyli və Kafarlı kəndləri

16.20

Hacıəhmədli bələdiyyəsiBayramlı, Hacıəhmədli və Vəliuşağı kəndləri

16.21

Hacılar bələdiyyəsiArabaçılar və Hacılar kəndləri

16.22

Həsənqaya bələdiyyəsiHəsənqaya və Saatlı kəndləri

16.23

Hüseynalılar bələdiyyəsiHüseynalılar və Qaradırnaq kəndləri

16.24

Xanərəb bələdiyyəsiXanərəb və Şərəfli kəndləri

16.25

Xəsili bələdiyyəsiXəsili kəndi

16.26

İkinci Hacallı bələdiyyəsiİkinci Hacallı kəndi

16.27

İkinci Nazırlı bələdiyyəsiİkinci Nazırlı və Qazaxlar kəndləri

16.28

Kələntərli bələdiyyəsiKələntərli kəndi

16.29

Kərimbəyli bələdiyyəsiKərimbəyli və Nəcəfqulubəyli kəndləri

16.30

Kətəlparaq bələdiyyəsiKətəlparaq kəndi

16.31

Kolayır bələdiyyəsiKolayır və Mollaisalar kəndləri

16.32

Körpüsındıran bələdiyyəsiKörpüsındıran, Qasımbəyli və Muğanlı kəndləri

16.33

Qaradağlı bələdiyyəsiQaradağlı kəndi

16.34

Qaradəmirçi bələdiyyəsiXanağalı və Qaradəmirçi kəndləri

16.35

Qaraqoyunlu bələdiyyəsiBala Ərəblər, Ərəblər və Qaraqoyunlu kəndləri

16.36

Qaratəpə bələdiyyəsiQaratəpə kəndi

16.37

Qarayusifli bələdiyyəsiQarayusifli və Tumaslı kəndləri

16.38

Qazaxlar bələdiyyəsiQazaxlar kəndi

16.39

Qəhrəmanlı bələdiyyəsiQəhrəmanlı və Mirasəfli kəndləri

16.40

Lək bələdiyyəsiQazıqurdalı və Lək kəndləri

16.41

Lənbəran bələdiyyəsiLənbəran kəndi Lənbəran və Təhlə kəndləri 

16.42

Mehdili bələdiyyəsiMehdili kəndi

16.43

Məmmədli bələdiyyəsiMəmmədli kəndi

16.44

Məşədiibişli bələdiyyəsiMəşədiibişli və Yerliağalı kəndləri

16.45

Mirzalıbəyli bələdiyyəsiQaraməmmədli və Mirzalıbəyli kəndi

16.46

Mirzəcəfərli bələdiyyəsiQarağacı və Mirzəcəfərli kəndləri

16.47

Mirzəxan Qaraqoyunlu bələdiyyəsiHəsənli, Köbərkənd və Mirzəxan Qaraqoyunlu kəndləri

16.48

Mollagüllər bələdiyyəsiMollagüllər kəndi

16.49

Mollalı bələdiyyəsiMollalı və Çərəlilər kəndləri

16.50

Mustafaağalı bələdiyyəsiMustafaağalı kəndi

16.51

Nazırlı bələdiyyəsiNazırlı kəndi

16.52

Otuzikilər bələdiyyəsiOtuzikilər kəndi

16.53

Piyadalar bələdiyyəsiQurdlar və Piyadalar kəndləri

16.54

Samuxlu bələdiyyəsiSamuxlu kəndi

16.55

Seyid Yusifli bələdiyyəsiCicimli, Qayalı və Seyid Yusifli kəndləri

16.56

Soğanverdilər bələdiyyəsiSoğanverdilər kəndi

16.57

Şahvəlilər bələdiyyəsiŞahvəlilər kəndi

16.58

Şatırlı bələdiyyəsiHacılı, Kürdborakı və Şatırlı kəndləri

16.59

Şirvanlı bələdiyyəsiŞirvanlı kəndi

16.60

Şorəlli bələdiyyəsiŞorəlli kəndi

16.61

Tağılar bələdiyyəsiMehdixanlı, Tağılar və Umudalılar kəndləri

16.62

Təhlə bələdiyyəsiTəhlə kəndi

16.63

Türkmən bələdiyyəsiTürkmən kəndi

16.64

Uğurbəyli bələdiyyəsiUğurbəyli kəndi

16.65

Yeni Daşkənd bələdiyyəsiYeni Daşkənd kəndi

16.66

Yeni Əyricə bələdiyyəsiƏyricə və Yeni Əyricə kəndləri

16.67

Zümürxan bələdiyyəsiÇəmənli, İmamqulubəyli və Zümürxan kəndləri

17

Biləsuvar rayonu

17.1

Ağalıkənd bələdiyyəsiAğalıkənd kəndi

17.2

Ağayrı bələdiyyəsiAğayrı kəndi

17.3

Amankənd bələdiyyəsiAmankənd kəndi

17.4

Aşağı Cürəli-Muğan bələdiyyəsiAşağı Cürəli və Muğan kəndləri

17.5

Bağbanlar bələdiyyəsiBağbanlar kəndi

17.6

Bəydili bələdiyyəsiBəydili kəndi

17.7

Biləsuvar bələdiyyəsiBiləsuvar şəhəri

17.8

Çinarlı-Aranlı bələdiyyəsiAranlı və Çinarlı kəndləri

17.9

Dərvişli bələdiyyəsiDərvişli kəndi

17.10

Əliabad bələdiyyəsiƏliabad kəndi

17.11

Əsgərabad bələdiyyəsiƏsgərabad kəndi

17.12

Çaylı bələdiyyəsiÇaylı kəndi

17.13

Xırmandalı bələdiyyəsiXırmandalı kəndi

17.14

İsmətli bələdiyyəsiİsmətli kəndi

17.15

Günəşli bələdiyyəsiGünəşli kəndi

17.16

Nərimankənd bələdiyyəsiNərimankənd kəndi

17.17

Nəsimi bələdiyyəsiNəsimi kəndi

17.18

Ovçubərə bələdiyyəsiOvçubərə kəndi

17.19

Səmədabad bələdiyyəsiArazbarı və Səmədabad kəndləri

17.20

Təzəkənd bələdiyyəsiTəzəkənd kəndi

17.21

Yuxarı Ağalı bələdiyyəsiYuxarı Ağalı kəndi

17.22

Yuxarı Cürəli bələdiyyəsiYuxarı Cürəli kəndi

17.23

Zəhmətabad bələdiyyəsiZəhmətabad kəndi

18

Cəlilabad rayonu

18.1

Ağdaş bələdiyyəsiAğbulaq, Ağdaş, Axtaxana, Badamağac, Çünzəli, Darılıq, Fətullaqışlaq, Hacıcavadlı, Kövüzbulaq, Oğrubulaq və Vənlik kəndləri

18.2

Alar bələdiyyəsiAlar kəndi

18.3

Astanlı bələdiyyəsiAbdullu, Astanlı, Fərzili və Suluçeşmə kəndləri

18.4

Badamağac bələdiyyəsiBadamağac, Buravar və Şatırlı kəndləri

18.5

Boyxanlı bələdiyyəsiBoyxanlı, Dostallı, Məlikqasımlı, Məşədilər, Novruzallı, Şötüklü və Yusifli kəndləri

18.6

Cəlayir bələdiyyəsiCəlayir, Lallar, Mirzəli kəndləri

18.7

Cəlilabad bələdiyyəsiCəlilabad şəhəri

18.8

Cəngan bələdiyyəsiAğusəm, Cəngan, Çinar, Fərəcullalı, Ləzran, Soltankənd və Tahirli kəndləri

18.9

Əliqasımlı bələdiyyəsiBabaxanlı, Bədirli və Əliqasımlı kəndləri

18.10

Göytəpə bələdiyyəsiGöytəpə şəhəri

18.11

Gülməmmədli bələdiyyəsiƏtcələr, Gülməmmədli, Məmmədcanlı və Şükürlü kəndləri

18.12

Günəşli bələdiyyəsiGünəşli kəndi

18.13

Hamarqışlaq bələdiyyəsiAlbalan, Allahverənli, Hamarqışlaq, Xəlilabad, Xəlilli, İncilli, Qamışlıgöl və Qaraağac kəndləri

18.14

Xanəgah bələdiyyəsiXanəgah, Türkelli, Pərdi və Təzəkənd kəndləri

18.15

Kazımabad bələdiyyəsiKazımabad kəndi

18.16

Komanlı bələdiyyəsiAlaşar, Bəcirəvan, Həziabad, Komanlı və Şıxlar kəndləri

18.17

Kövüzbulaq bələdiyyəsiEdişə, Kövüzbulaq və Zəhmətabad kəndləri

18.18

Kürdlər bələdiyyəsiDövlətalıbəyli, Xanılı, Eçara, Kürdlər, Mollalı və Porsava kəndləri

18.19

Qarakazımlı bələdiyyəsiDələli, Qarakazımlı, Moranlı, Sarxanlı və Zərbəli kəndləri

18.20

Qarazəncir bələdiyyəsiQarazəncir və Ocaqlı kəndləri

18.21

Ləkin bələdiyyəsiƏsədli, Ləkin və Musalı kəndləri

18.22

Mikayıllı bələdiyyəsiQarğılı və Mikayıllı kəndləri

18.23

Muğan bələdiyyəsiMaşlıq, Muğan və Söyüdlü kəndləri

18.24

Privolnoye bələdiyyəsiPrivolnoye kəndi

18.25

Sabirabad bələdiyyəsiSabirabad kəndi

18.26

Seyidbazar bələdiyyəsiHacıismayıllı, Hasıllı, Sadatlı və Seyidbazar kəndləri

18.27

Sərhədabad bələdiyyəsiƏliabad, Məşədivəlli və Sərhədabad kəndləri

18.28

Şabanlı bələdiyyəsiHacıməmmədli, İnili, Qasımbəyli, Mirtəhməzli və Şabanlı kəndləri

18.29

Şiləvəngə bələdiyyəsiAbışabad, Adnalı və Şiləvəngə kəndləri

18.30

Şorbaçı bələdiyyəsiMədətli, Məmmədrzalı və Şorbaçı kəndləri

18.31

Təklə bələdiyyəsiAbazallı, Babalı və Təklə kəndləri

18.32

Təzəkənd bələdiyyəsiTəzəkənd kəndi

18.33

Uzuntəpə bələdiyyəsiNovoqolovka qəsəbəsi və Uzuntəpə kəndi

18.34

Üçtəpə bələdiyyəsiCəfərxanlı və Üçtəpə kəndləri

18.35

Zopun bələdiyyəsiCəfərli, Çünəxanlı, Həsənli, Məşədi Hüseynli və Zopun kəndləri

19

Daşkəsən rayonu

19.1

Bayan bələdiyyəsiBayan kəndi

19.2

Çanaqçı bələdiyyəsiÇanaqçı və Zivlan kəndləri

19.3

Çıraqlı bələdiyyəsiÇıraqlı kəndi

19.4

Çovdar bələdiyyəsiÇaykənd və Çovdar kəndləri

19.5

Daşkəsən bələdiyyəsiDaşkəsən şəhəri və Alunitdağ qəsəbəsi

19.6

Daşkəsən qəsəbə bələdiyyəsiDaşkəsən, Quşçu, Quşçu körpüsü qəsəbələri və Aşağı Daşkəsən kəndi

19.7

Dəstəfur bələdiyyəsiDəstəfur, Qıyıqlı və Şahvələdli kəndləri

19.8

Əhmədli bələdiyyəsiDardərə, Əhmədli və Mollahəsənli kəndləri

19.9

Əmirvar bələdiyyəsiƏhmədli, Əmirvar və Qazaxlı kəndləri

19.10

Gurbulaq bələdiyyəsiGurbulaq kəndi

19.11

Xoşbulaq bələdiyyəsiXoşbulaq, Qazaxyolçular və Zağalı kəndləri

19.12

Kəmərqaya bələdiyyəsiKəmərqaya kəndi

19.13

Qabaqtəpə bələdiyyəsiAstaf, Dəvrallı, Gəlinqaya, Güneykənd, Qabaqtəpə, Pirverdilər, Rəsullu, Tapan və Təzəkənd kəndləri

19.14

Qaraqullar bələdiyyəsiAlaxançallı, Qaraqullar, Qaratağlar və Şahkərəm kəndləri

19.15

Quşçu bələdiyyəsiQuşçu kəndi

19.16

Muşavaq bələdiyyəsiMuşavaq kəndi

19.17

Yuxarı Daşkəsən bələdiyyəsiYuxarı Daşkəsən qəsəbəsi

19.18

Zəylik bələdiyyəsiQuytul və Zəylik kəndləri

19.19

Zinzahal bələdiyyəsiAlmalı, Kollu, Suqovuşan, Yolqullar və Zinzahal kəndləri

20

Şabran rayonu

20.1

Ağalıq bələdiyyəsiAğalıq, Daşlıyataq, Günəşli, Xırdaoymaq, Qaraçaylı, Söhbətli, Təzəkənd və Udulu kəndləri

20.2

Ağbaş bələdiyyəsiAğbaş, Çaraq, Güləh, Hacıiskəndərli, Kyünçal, Təkyə və Uqah kəndləri

20.3

Aygünlü bələdiyyəsiAygünlü kəndi

20.4

Çölquşçu bələdiyyəsiÇayqaraqaşlı, Çölquşçu, Hacıqaraqaşlı, Xəlilli, Liman və Sarvan kəndləri

20.5

Çuxurazəmi bələdiyyəsiÇovurar, Çuxurazəmi, Dəhnə, Qəriblik, Qızılqazma və Zöhrabkənd kəndləri

20.6

Şabran bələdiyyəsiŞabran şəhəri və Surra kəndi

20.7

Əmirxanlı bələdiyyəsiCeyranlı, Əmirxanlı, Qazbabalı, Üzümlü və Vələsli kəndləri

20.8

Gəndov bələdiyyəsiGəndov və Leyti kəndləri

20.9

Pirəbədil bələdiyyəsiBilici Qorğan, İzmara, Kilvar, Qorğan, Pirəbədil, Sumağava, Sumağava Qazma, Zeyvə və Zöhramı kəndləri

20.10

Pirəmsən bələdiyyəsiƏrəblər və Pirəmsən kəndləri

20.11

Rəhimli bələdiyyəsiBorbor, Meytablı, Padar və Rəhimli kəndləri

20.12

Şahnəzərli bələdiyyəsiŞahnəzərli kəndi

20.13

Taxtalar bələdiyyəsiÇinarlar, Dağ Bilici, Düz Bilici, Xəlfələr, Mumlu, Nohurlar, Taxtalar, Yeləkəsən və Zağlı kəndləri

20.14

Dəvəçi bələdiyyəsiQələgah, Ləcədi, Mollakamallı, Sincanboyad və Dəvəçi kəndləri

20.15

Uzunboyad bələdiyyəsiMəliklər və Uzunboyad kəndləri

21

Füzuli rayonu

21.1

Alxanlı bələdiyyəsiAlxanlı kəndi

21.2

Arayatlı bələdiyyəsiArayatlı kəndi

21.3

Araz Dilağarda bələdiyyəsiAraz Dilağarda kəndi

21.4

Araz Zərgər bələdiyyəsiAraz Zərgər kəndi

21.5

Aşağı Kürdmahmudlu bələdiyyəsiAşağı Kürdmahmudlu kəndi

21.6

Aşağı Yağlıvənd bələdiyyəsiAşağı Yağlıvənd kəndi

21.7

Babı bələdiyyəsiBabı kəndi

21.8

Bala Bəhmənli bələdiyyəsiBala Bəhmənli kəndi

21.9

Birinci Mahmudlu bələdiyyəsiBirinci Mahmudlu kəndi

21.10

Böyük Bəhmənli bələdiyyəsiBöyük Bəhmənli kəndi

21.10

Birinci Zobucuq bələdiyyəsiBirinci Zobucuq və İkinci Zobucuq qəsəbələri

21.11

Əhmədalılar bələdiyyəsiƏhmədalılar kəndi

21.12

Əhmədbəyli bələdiyyəsiƏhmədbəyli və İkinci Mahmudlu kəndləri

21.13

Horadiz bələdiyyəsiHoradiz şəhəri

21.14

Kərimbəyli bələdiyyəsiKərimbəyli kəndi

21.15

Qazaxlar bələdiyyəsiQazaxlar və Mirzənağılı kəndləri

21.16

Mollaməhərrəmli bələdiyyəsiMollaməhərrəmli kəndi

21.17

Şükürbəyli bələdiyyəsiŞükürbəyli kəndi

21.18

Yuxarı Kürdmahmudlu bələdiyyəsiYuxarı Kürdmahmudlu kəndi

21.19

Zobucuq bələdiyyəsiBirinci Zobucuq, İkinci Zobucuq, Üçüncü Zobucuq, Dördüncü Zobucuq və Beşinci Zobucuq qəsəbələri

21.20

3 №–-li Qayıdış bələdiyyəsi1 №–-li Qayıdış, 2 №–-li Qayıdış, 3 №–-li Qayıdış,  4 №–-li Qayıdış və 5 №–-li Qayıdış qəsəbələri

21.21

8 №–-li Qayıdış bələdiyyəsi6 №–-li Qayıdış, 7 №–-li Qayıdış, 8 №–-li Qayıdış,  9 №–-li Qayıdış, 10 №–-li Qayıdış və 11 №–-li Qayıdış qəsəbələri

22

Gədəbəy rayonu

22.1

Nərimankənd bələdiyyəsiÇanaqçı və Nərimankənd kəndləri

22.2

Arabaçı bələdiyyəsiArabaçı, Cücanlı, Dördlər, Fərzalı, İsalı, Qasımağalı, Mormor, Motudərə və Zamanlı kəndləri

22.3

Arıqdam bələdiyyəsiArıqdam kəndi Arıqdam, Daşbulaq və Qaradağ kəndləri

22.4

Arıqıran bələdiyyəsiArıqıran və Əyrivəng , Əyrivəng, İnəkboğan, Kərimli, Köhnəqışlaq və Qasımlı kəndləri

22.5

Böyük Qaramurad bələdiyyəsiAtaxal, Böyük Qaramurad, Qurudərə və Toplar kəndləri

22.6

Çalburun bələdiyyəsiÇalburun kəndi

22.7

Çaldaş bələdiyyəsiArısu, Çaldaş, Əlinağılar və Səbətkeçməz kəndləri

22.8

Dəyəqarabulaq bələdiyyəsiDəyəqarabulaq, Musayal və Günəşli kəndləri

22.9

Dəyirmandağ bələdiyyəsiDəyirmandağ, Hacıələkbərli, Köhnəkənd, Qurudərə və Sarıköynək kəndləri

22.10

Düz Rəsullu bələdiyyəsiBəydəmirli, Çay Rəsullu, Düz Rəsullu, Gərməşöylü, Göyəmli, Hüseynqulular, Rəhimli, Təkyemişan və Turşsu kəndləri

Bəydəmirli, Çay Rəsullu, Düz Rəsullu, Gərməşöylü, Göyəlli, Göyəmli, Hüseynqulular, Kollu, Rəhimli, Şınıx, Təkyemişan və Turşsu kəndləri

22.11

Düzyurd bələdiyyəsiAytala və Düzyurd kəndləri

Aytala, Dəyəqarabulaq, Düzyurd, Günəşli və Musayal kəndləri

22.12

Alnabat bələdiyyəsiCəfərli, Daryurd, Alnabat və Nağılar kəndləri

22.13

Ərtəpə bələdiyyəsiƏrtəpə, Pirbulaq və Soyuqbulaq kəndləri

22.14

Gədəbəy bələdiyyəsiGədəbəy şəhəri

22.15

Gərgər bələdiyyəsiGərgər, Qarıkənd və Yenikənd kəndləri

Əmiraslanlı, Gərgər, Gödəkdərə, Heydərli, Qarıkənd, Qasımağalı, Sarıhəsənli, Şəkərbəy, Yaqublu və Yenikənd kəndləri

22.16

Hacılar bələdiyyəsiƏyridərə, Hacılar, Qaravəlilər, Məmmədcəfərli və Sonalar kəndləri

22.17

Xarxar bələdiyyəsiXarxar kəndi

22.18

İnəkboğan bələdiyyəsiİnəkboğan, Kərimli, Köhnəqışlaq və Qasımlı kəndləri

22.19

Kiçik Qaramurad bələdiyyəsiKiçik Qaramurad, Qarovultomba, Leşkər və Parakənd kəndləri

Dəyirmandağ, Hacıələkbərli, Kiçik Qaramurad, Köhnəkənd, Qarovultomba, Qurudərə, Leşkər, Parakənd, və Sarıköynək kəndləri

22.20

Qaradağ bələdiyyəsiDaşbulaq və Qaradağ kəndləri

22.21

Qaraməmmədli bələdiyyəsiQızıltorpaq, Əmir, Hacıalılar, Heriknaz, Kələman, Kəsəmən, Qaraməmmədli, Qozqaralı və Poladlı kəndləri

Ataxal, Böyuk Qaramurad, Əmir, Hacıalılar, Heriknaz, Kələman, Kəsəmən, Qaraməmmədli, Qızıltorpaq, Qozqaralı, Qurudərə, Poladlı və Toplar kəndləri

22.22

Qoşabulaq bələdiyyəsiQoşabulaq, Moruxlu, Pərizamanlı, Rəmə, Samanlıq, Tərs yer və Totuqlu kəndləri

22.23

Novoivanovka bələdiyyəsiÇobankənd, Novoivanovka və Yenikənd kəndləri

Arabaçı, Çobankənd, Novoivanovka, Şahdağ və Yenikənd kəndləri

22.24

Novosaratovka bələdiyyəsiNovosaratovka kəndi

22.25

Miskinli bələdiyyəsiÇalburun, Qalakənd, Plankənd və Miskinli kəndləri

22.26

Slavyanka bələdiyyəsiMaarif və Slavyanka kəndləri

22.27

Söyüdlü bələdiyyəsiSöyüdlü kəndi Ərtəpə, Pirbulaq, Soyuqbulaq və Söyüdlü kəndləri

22.28

Şəkərbəy bələdiyyəsiƏmiraslanlı, Gödəkdərə, Heydərli, Qasımağalı, Sarıhəsənli, Şəkərbəy və Yaqublu kəndləri

22.29

Şınıx bələdiyyəsiGöyəlli, Kollu və Şınıx kəndləri

22.30

Şahdağ bələdiyyəsiArabaçı və Şahdağ kəndləri

22.31

Zəhmətkənd bələdiyyəsiXarxar, Qarabulaq və Zəhmətkənd kəndləri

23

Goranboy rayonu

23.1

Ağamalıoğlu bələdiyyəsiAğamalıoğlu kəndi

23.2

Alpout bələdiyyəsiAlpout kəndi

23.3

Aşağı Ağcakənd bələdiyyəsiAşağı Ağcakənd, Yuxarı Ağcakənd qəsəbələri və Börü, Meşəli, Yuxarı Ballıqaya kəndləri

23.4

Bağçakürd bələdiyyəsiBağçakürd kəndi

23.5

Borsunlu bələdiyyəsiBorsunlu və Qazaxlar kəndləri

23.6

Börü bələdiyyəsiBörü kəndi

23.7

Buzluq bələdiyyəsiBaş Qışlaq, Buzluq və Gülüstan kəndləri

23.8

Cinli Boluslu bələdiyyəsiCinli Boluslu, Eyvazlılar, Məşədiqaralar kəndləri və Goran qəsəbəsi

23.9

Dəliməmmədli bələdiyyəsiDəliməmmədli şəhəri və Sarovlu kəndi

23.10

Dəyirmanlar bələdiyyəsiAzad və Dəyirmanlar kəndləri

23.11

Əlirzalı bələdiyyəsiƏlirzalı kəndi

23.12

Əzizbəyov bələdiyyəsiƏzizbəyov kəndi

23.13

Fəxralı bələdiyyəsiFəxralı və Qurbanzadə kəndləri

23.14

Goranboy bələdiyyəsiGoranboy şəhəri, Abbasqulular, İrəvanlı, Qarasüleymanlı və Şahməmmədli kəndləri

23.15

Goranlı bələdiyyəsiGoranlı kəndi

23.16

Gürzallar bələdiyyəsiGürzallar kəndi

23.17

Hazırəhmədli bələdiyyəsiBəşirli, Göynüyən, Hazırəhmədli və Qarasuçu kəndləri

23.18

Xan Qərvənd bələdiyyəsiXan Qərvənd kəndi

Əlirzalı və Xan Qərvənd kəndləri

23.19

Xınalı bələdiyyəsiXınalı kəndi

23.20

Xoylu bələdiyyəsiXoylu kəndi

23.21

Kələk bələdiyyəsiKələk və Şıxlar kəndləri

23.22

Kürəkçay bələdiyyəsiKürəkçay qəsəbəsi və Qazançı kəndi

23.23

Qaraçinar bələdiyyəsiQaxtut, Qaraçinar və Yenikənd kəndləri

23.24

Qaradağlı bələdiyyəsiQaradağlı kəndi

23.25

Qaramusalı bələdiyyəsiHəmənli və Qaramusalı kəndləri

23.26

Qarqucaq bələdiyyəsiHacallı, Qarqucaq və Şəfibəyli kəndləri

23.27

Qaşaltı Qaraqoyunlu bələdiyyəsiQasımbəyli və Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndləri

23.28

Qazanbulaq bələdiyyəsiQazanbulaq qəsəbəsi

23.29

Qırıqlı bələdiyyəsiGülməmmədli, Qarapirimli və Qırıqlı kəndləri

23.30

Qızılhacılı bələdiyyəsiQızılhacılı qəsəbəsi və Aşağı Ballıqaya, Balakürd kəndləri

23.31

Quşçular bələdiyyəsiQuşçular kəndi

23.32

Mənəşli bələdiyyəsiErkeç və Mənəşli kəndləri

23.33

Muzdurlar bələdiyyəsiMuzdurlar kəndi

23.34

Nadirkənd bələdiyyəsiNadirkənd kəndi

23.35

Nərimanlı bələdiyyəsiCinli Zeynallı və Nərimanlı kəndləri

23.36

Nizami bələdiyyəsiNizami kəndi

23.37

Rəhimli bələdiyyəsiRəhimli kəndi

23.38

Rus Borisi bələdiyyəsiRus Borisi kəndi

23.39

Sarov bələdiyyəsiSarov kəndi

Sarov və Yəhərçi Qazaxlar kəndləri

23.40

Səfikürd bələdiyyəsiSəfikürd kəndi

23.41

Səmədabad bələdiyyəsiXasadarlı və Səmədabad kəndləri

23.42

Şadılı bələdiyyəsiŞadılı kəndi

23.43

Şəfəq bələdiyyəsiŞəfəq kəndi

23.44

Tap Qaraqoyunlu bələdiyyəsiTap və Tap Qaraqoyunlu kəndləri

23.45

Tatarlı bələdiyyəsiTatarlı kəndi

23.46

Todan bələdiyyəsiTodan kəndi

Erkeç, Mənəşli və Todan kəndləri

23.47

Veyisli bələdiyyəsiVeyisli kəndi

23.48

Yeni yol bələdiyyəsiTəklə və Yeni yol kəndləri

23.49

Yəhərçi Qazaxlar bələdiyyəsiYəhərçi Qazaxlar kəndi

23.50

Yolqulular bələdiyyəsiYolqulular kəndi

23.51

Yolpaq bələdiyyəsiƏhmədabad və Yolpaq kəndləri

23.52

Zeyvə bələdiyyəsiZeyvə kəndi

24

Göyçay rayonu

24.1

Alxasava bələdiyyəsiAlxasava kəndi

24.2

Alpout bələdiyyəsiAlpout kəndi

24.3

Aşağı Qaraməryəm bələdiyyəsiAşağı Qaraməryəm və Dövranlı kəndləri

24.4

Bəydövül bələdiyyəsiBəydövül kəndi

24.5

Bığır bələdiyyəsiBığır və Cırqurd kəndləri

24.6

Çaxırlı bələdiyyəsiÇaxırlı kəndi

24.7

Cəyirli bələdiyyəsiCəyirli, Kürdəmiş, Qubadlı Şıxlı və Türkmən kəndləri

24.8

Çərəkə bələdiyyəsiCəyirli, Çərəcə və Çərəkə kəndləri

24.9

Ərəbcəbirli bələdiyyəsiBirinci Ərəbcəbirli, İkinci Ərəbcəbirli və Mirzəhüseynli kəndləri

24.10

Göyçay bələdiyyəsiGöyçay şəhəri

24.11

İnçə bələdiyyəsiİnçə kəndi

24.12

Kürdşaban bələdiyyəsiKürdşaban və Yenikənd kəndləri

24.13

Qarabaqqal bələdiyyəsiÇayarxı, Hacalıkənd və Qarabaqqal kəndləri

24.14

Qaraman bələdiyyəsiQaraman kəndi

24.15

Qaraməryəm bələdiyyəsiQaraməryəm, Qarayazı, Şahsoltanlı və Yekəxana kəndləri

24.16

Qızılağac bələdiyyəsiQızılağac, Mollahacılı və Şəkili kəndləri

24.17

Ləkçılpaq bələdiyyəsiLəkçılpaq kəndi

24.18

Mallı Şıxlı bələdiyyəsiƏrəbşahverdi və Mallı Şıxlı kəndləri

24.19

Məlikkənd bələdiyyəsiMəlikkənd, Şıxbəy və Şıxəmir kəndləri

24.20

Mırtı bələdiyyəsiAlıkənd və Mırtı kəndləri

24.21

Müskürlü bələdiyyəsiQəbələ Müskürlü və Müskürlü kəndləri

24.22

Potu bələdiyyəsiKürd, Potu, Ulaşlı Şıxlı və Üngütlü kəndləri

24.23

Şəhadət bələdiyyəsiQarabağlar və Şəhadət kəndləri

24.24

Şəkər bələdiyyəsiQaraxıdır, Şəkər və Veysəlli kəndləri

24.25

Yalman bələdiyyəsiYalman kəndi

24.26

Yeniarx bələdiyyəsiHacıağabəyli, Xəlitli və Yeniarx kəndləri

25

Göygöl rayonu

25.1

Aşıqlı bələdiyyəsiAşıqlı, Keşkü və Üçbulaq kəndləri

25.2

Balçılı bələdiyyəsiBalçılı və Cümşüdlü kəndləri

25.3

Çaykənd bələdiyyəsiÇaykənd kəndi

25.4

Çaylı bələdiyyəsiÇaylı kəndi

25.5

Dozular bələdiyyəsiDozular kəndi

25.6

Əlimədədli bələdiyyəsiƏlimədədli kəndi

25.7

Göyçəkənd bələdiyyəsiGöyçəkənd kəndi

25.8

Göygöl bələdiyyəsiGöygöl şəhəri və Xanlar, Qızılqaya qəsəbələri

25.9

Hacıməlik bələdiyyəsiHacıməlik qəsəbəsi

25.10

Xaqani bələdiyyəsiXaqani kəndi

25.11

Qırıqlı bələdiyyəsiHaçaqaya, Qırıqlı və Sərkar kəndləri

25.12

Qızılca bələdiyyəsiDamcılı, Danayeri, Qızılca, Yalqışlaq və Yeni Qızılca kəndləri

25.13

Quşçu bələdiyyəsiQarabulaq və Quşçu kəndləri

25.14

Quşqara bələdiyyəsiBəhrambağ qəsəbəsi və Quşqara, Səmədli kəndləri

25.15

Mollacəlilli bələdiyyəsiMollacəlilli kəndi

25.16

Nadil bələdiyyəsiNadil kəndi

25.17

Pənahlılar bələdiyyəsiPənahlılar kəndi

25.18

Sarısu bələdiyyəsiSarısu kəndi

25.19

Şəhriyar bələdiyyəsiKərəmli və Şəhriyar kəndləri

25.20

Toğanalı bələdiyyəsiƏzgilli və Toğanalı kəndləri

25.21

Topalhəsənli bələdiyyəsiTopalhəsənli kəndi

25.22

Tulallar bələdiyyəsiTulallar kəndi

25.23

Üçtəpə bələdiyyəsiFiruzabad qəsəbəsi və Üçtəpə kəndi

25.24

Yeni Zod bələdiyyəsiMixaylovka və Yeni Zod kəndləri

25.25

Zurnabad bələdiyyəsiAşağı Zurnabad qəsəbəsi və Gəncə, Tulallar, Zurnabad kəndləri

26

Hacıqabul rayonu

26.1

Abdulabad bələdiyyəsiAbdulabad və Kolanı kəndləri

26.2

Atbulaq bələdiyyəsiAtbulaq, Kürdçü və Qızılburun kəndləri

26.3

Meyniman bələdiyyəsiAxtaçı Şirvan, Birinci Meyniman, İkinci Meyniman və Meyniman kəndləri

26.4

Birinci Udullu bələdiyyəsiBirinci Paşalı, Birinci Udullu, İkinci Paşalı və Şorbaçı kəndləri

26.5

Ələtli bələdiyyəsiAğacanlı, Bürvənd və Ələtli kəndləri

26.6

Hacıqabul bələdiyyəsiHacıqabul şəhəri və Balıqçı qəsəbəsi

26.7

İkinci Udullu bələdiyyəsiİkinci Udullu, Qubalı və Tağılı kəndləri

26.8

Qarasu bələdiyyəsiQarasu kəndi

26.9

Qubalıbalaoğlan bələdiyyəsiQubalıbalaoğlan və Pirsaatçay kəndləri

26.10

Muğan bələdiyyəsiMuğan qəsəbəsi

26.11

Navahı bələdiyyəsiNavahı kəndi və Pirsaat qəsəbəsi

26.12

Navahı qəsəbə bələdiyyəsiNavahı qəsəbəsi

26.13

Padar bələdiyyəsiPadar qəsəbəsi

26.14

Rəncbər bələdiyyəsiRəncbər kəndi

26.15

Talış bələdiyyəsiTalış kəndi

27

Xaçmaz rayonu

27.1

Ağyazı Buduq bələdiyyəsiAğyazı Buduq və Suxtaqalaqışlaq kəndləri

27.2

Alekseyevka bələdiyyəsiAlekseyevka kəndi

27.3

Aşağı Zeyid bələdiyyəsiAşağı Zeyid və Çılğır kəndləri

27.4

Bostançı bələdiyyəsiBostançı, Hacıabdurəhimoba və Sibiroba kəndləri

Bostançı, Dədəli, Hacıabdurəhimoba, Kiçik Baraxum, Nağıoba, Palıdlı və Sibiroba kəndləri

27.5

Çarxı bələdiyyəsiÇarxı və Xanlıqoba kəndləri

27.6

Dədəli bələdiyyəsiDədəli, Xaraxoba, Palıdlı, Kiçik Baraxum və Nağıoba kəndləri

27.7

Əhmədoba bələdiyyəsiƏhmədoba, Hacıəhmədoba, Hacıqazma və Qaracəlli kəndləri

27.8

Gödəkli bələdiyyəsiGödəkli kəndi

27.9

Hacıəlibəy bələdiyyəsiArzu qəsəbəsi və Bayoba, Hacıəlibəy kəndləri

27.10

Həsənqala bələdiyyəsiAğaverdioba, Balaqusarqışlaq və Həsənqala kəndləri

27.11

Hülövlü bələdiyyəsiHülövlü, Qaradağ Buduq, Qaradağlı, Rəhimoba və Ustacəlilli kəndləri

27.12

Xaçmaz bələdiyyəsiXaçmaz şəhəri

27.13

Xaspoladoba bələdiyyəsiBəbəli, Əzizli, Gəncəli və Xaspoladoba kəndləri

27.14

Xudat bələdiyyəsiXudat şəhəri və Şollar qəsəbəsi

27.15

İlxıçı Həsən Əfəndi bələdiyyəsiAğçay,İlxıçı, İlxıçı Həsən Əfəndi və Qarğalıq kəndləri

27.16

Köhnə Xaçmaz bələdiyyəsiKöhnə Xaçmaz kəndi

27.17

Köhnə Xudat bələdiyyəsiAşağı Ləgər qəsəbəsi və Digahoba, Fərzəlioba, İdrisoba, Köhnə Xudat və Seyidlər kəndləri

27.18

Qalağan bələdiyyəsiƏrəb, Hacılar, İlxıçı, Keymərəz, Qalağan və Sayad kəndləri

27.19

Qaraçaycek bələdiyyəsiAlıcqışlaq, Qaracik, Qaracik Zeyid, Qaraçaycek, Qədmalıqışlaq və Şıxhaput kəndləri

27.20

Qaraçı bələdiyyəsiCığatay, Çaxmaqlı, Qaraçı, Qaraqaşlı və Laman kəndləri

27.21

Qaraqurdlu bələdiyyəsiGülalan, Hacıqurbanoba və Qaraqurdlu kəndləri

27.22

Qımılqışlaq bələdiyyəsiAğarəhimoba, Çuxuroba, Hacıisaoba, Qadaşoba, Qımılqışlaq, Maşıoba, Mirzəməmmədqışlaq, Mollabürhanlı və Şıxlar kəndləri

27.23

Qobuqıraq bələdiyyəsiBəyqışlaq, Canaxır, Qobuqıraq, Mehrəliqışlaq və Mürsəliqışlaq kəndləri

27.24

Qusarçay bələdiyyəsiQusarçay kəndi

27.25

Ləcət bələdiyyəsiLəcət, Moruqoba və Tağaroba kəndləri

27.26

Müqtədir bələdiyyəsiMüqtədir qəsəbəsi və Vələmir kəndi

27.27

Mürşüdoba bələdiyyəsiÇiləgir, Mənçəroba, Mürşüdoba və Sabiroba kəndləri

27.28

Müşkür bələdiyyəsiMüşkür, Müşfiq və Müzəffəroba kəndləri

27.29

Nabran bələdiyyəsiDalğalı, Günəşli, Meşəli, Samurçay, Şimal, Turist qəsəbələri və Nabran, Tel kəndləri

27.30

Nərəcan bələdiyyəsiAğtala və Nərəcan kəndləri

27.31

Niyazoba bələdiyyəsiƏbilyataq, İlxıçı, Qarabağlı və Niyazoba kəndləri

27.32

Palçıqoba bələdiyyəsiAğaşirinoba, Çinartala, Qıraqlı, Manafoba və Palçıqoba kəndləri

27.33

Pirquluoba bələdiyyəsiHacıməmmədoba, Qoçaqqazma, Pirquluoba və Yeni Sudur kəndləri

27.34

Seyidlikəndyeri bələdiyyəsiAslanoba, Aşağıoba, Xuray, Seyidlikəndyeri kəndləri və Sahillər qəsəbəsi

27.35

Susayqışlaq bələdiyyəsiMaqsudkənd, Pərdiqıran və Susayqışlaq kəndləri

Çaxçaxlı, Maqsudkənd, Pərdiqıran, Susayqışlaq və Şollar kəndləri

27.36

Şollar bələdiyyəsiÇaxçaxlı və Şollar kəndləri

27.37

Uzunoba bələdiyyəsiBaraxum, Xəzərli, Krasnı Xutor, Meçitoba, Şərifoba, Tikanoba, Uzunoba və Yataqoba kəndləri

27.38

Yalama bələdiyyəsiDüztahiroba, Xanoba, Ortaoba, Səlimoba, Ukuroba, Yaquboba, Yalama və Zuxuloba kəndləri

27.39

Yeni Həyat bələdiyyəsiHəbibkənd kəndi və Yeni Həyat qəsəbəsi

27.40

Yergüc bələdiyyəsiArmudpadar, Padar, Sərkərli, Üçgünqışlaq, Üryanoba və Yergüc kəndləri

28

Xızı rayonu

28.1

Ağdərə bələdiyyəsiAğdərə, Əmbizlər, Qasımkənd, Tudar və Yuxarı Əngilan kəndləri

28.2

Altıağac bələdiyyəsiAltıağac qəsəbəsi, Çistı Klyuç, Qızılqazma və Yarımca kəndləri

28.3

Baxışlı bələdiyyəsiBaxışlı, Bəyəhmədyurd, Güneyqışlaq və Vərdah kəndləri

28.4

Giləzi bələdiyyəsiGiləzi qəsəbəsi

28.5

Xələnc-Fındığan bələdiyyəsiFındığan və Xələnc kəndləri

28.6

Xızı bələdiyyəsiXızı şəhəri

28.7

Qarabulaq bələdiyyəsiDizəvər və Qarabulaq kəndləri

28.8

Məşədi Həsən bələdiyyəsiMəşədi Həsən kəndi

28.9

Sitalçay bələdiyyəsiSitalçay kəndi

28.10

Şuraabad bələdiyyəsiŞuraabad qəsəbəsi, Türkoba və Yaşma kəndləri

28.11

Tıxlı bələdiyyəsiƏngilan, Qars, Təzəkənd və Tıxlı kəndləri

28.12

Yeni Yaşma bələdiyyəsiYeni Yaşma kəndi

29

İmişli rayonu

29.1

Ağamalılar bələdiyyəsiAğamalılar kəndi

29.2

Ağaməmmədli bələdiyyəsiAğaməmmədli kəndi

29.3

Aranlı bələdiyyəsiAranlı kəndi

29.4

Bəcirəvan bələdiyyəsiAğcüyür və Bəcirəvan kəndləri

29.5

Bəhrəmtəpə bələdiyyəsiBəhrəmtəpə qəsəbəsi

29.6

Boşçalılar bələdiyyəsiBoşçalılar kəndi

29.7

Cəfərli bələdiyyəsiCəfərli və Hacımustafalı kəndləri

29.8

Əliqulular bələdiyyəsiƏliqulular kəndi

29.9

Göbəktala bələdiyyəsiGöbəktala və Şahverdili kəndləri

29.10

Hacırüstəmli bələdiyyəsiHacırüstəmli kəndi

29.11

Xəlfəli bələdiyyəsiHacıalmuradlı, Xəlfəli və Kürdmahmudlu kəndləri

29.12

Xoşçobanlı bələdiyyəsiXoşçobanlı və Murğuzalılı kəndləri

29.13

İmişli bələdiyyəsiİmişli şəhəri

29.14

Qaradonlu bələdiyyəsiÇahar, Göhərli və Qaradonlu kəndləri

29.15

Qaragüvəndikli bələdiyyəsiQaragüvəndikli kəndi

29.16

Qaraqaşlı bələdiyyəsiQaraqaşlı və Mürsəlli kəndləri

29.17

Qaralar bələdiyyəsiCavadxanlı və Qaralar kəndləri

29.18

Qaravəlili bələdiyyəsiQaravəlili və Mirili kəndləri

29.19

Qızılkənd bələdiyyəsiQızılkənd kəndi

29.20

Qulubəyli bələdiyyəsiQulubəyli kəndi

29.21

Məmmədli bələdiyyəsiƏlyetməzli və Məmmədli kəndləri

29.22

Məzrəli bələdiyyəsiÇaxırlı, Xubyarlı və Məzrəli kəndləri

29.23

Muradalılı bələdiyyəsiMuradalılı, Nurulu və Otuziki kəndləri

29.24

Muradxanlı bələdiyyəsiMuradxanlı kəndi

29.25

Oruclu bələdiyyəsiOruclu kəndi

29.26

Sarıxanlı bələdiyyəsiSarıxanlı kəndi və Vətəgə qəsəbəsi

29.27

Telişli bələdiyyəsiAllahmədətli və Telişli kəndləri

29.28

Yalavac bələdiyyəsiMəhəmmədli, Rəsullu və Yalavac kəndləri

29.29

Yuxarı Qaralar bələdiyyəsiÖlcələr, Soltanmuradlı və Yuxarı Qaralar kəndləri

30

İsmayıllı rayonu

30.1

Aşıqbayramlı bələdiyyəsiAşıqbayramlı, Hapıtlı, Qarakolluq və Talış kəndləri

30.2

Basqal bələdiyyəsiBasqal qəsəbəsi

30.3

Burovdal bələdiyyəsiBurovdal, Çəndahar, Həftəsov və Zarat kəndləri

30.4

Cülyan bələdiyyəsiCülyan kəndi

30.5

Cülyan-Müdri bələdiyyəsiCülyan, Dahar, Mulux, Müdri, Müdrisə, Nanıc, Pirəqanım və Vaşa kəndləri

30.6

Diyallı bələdiyyəsiDiyallı, Güyüm və Sədiyan kəndləri

30.7

Əhən bələdiyyəsiDuvaryan, Əhən, Ximran və Qoydan kəndləri

30.8

Gəraybəyli bələdiyyəsiƏyyubbəyli, Gəraybəyli, Xəlilli və Keşxurt kəndləri

30.9

Hacıhətəmli bələdiyyəsiGideyli, Hacıhətəmli və Kürd Eldarbəyli kəndləri

30.10

İsmayıllı bələdiyyəsiİsmayıllı şəhəri

30.11

İsmayıllı kənd bələdiyyəsiİsmayıllı kəndi

30.12

İvanovka bələdiyyəsiİvanovka və Külüllü kəndləri

30.13

Keyvəndi bələdiyyəsiBəhliyan, Bilistan, Keyvəndi, Mingə, Pirəbülqasım və Şəbiyan kəndləri

30.14

Kəlbənd bələdiyyəsiGirk, Kəlbənd, Şükürçü və Yenikənd kəndləri

30.15

Kürdmaşı bələdiyyəsiKürdmaşı kəndi

30.16

Qalacıq bələdiyyəsiÇayqovuşan, Çəmənli, Elabad, İstisu və Qalacıq kəndləri

30.17

Qalagah bələdiyyəsiQalagah və Uştalqışlaq kəndləri

30.18

Qalınçaq bələdiyyəsiGöytəpə, Xanagah, Qalınçaq və Mücühəftəran kəndləri

30.19

Qoşakənd bələdiyyəsiAğbulaq, Gənzə, Qoşakənd və Tubukənd kəndləri

30.20

Qubaxəlilli bələdiyyəsiÇərmədil və Qubaxəlilli kəndləri

30.21

Qurbanəfəndi bələdiyyəsiQurbanəfəndi kəndi

30.22

Quşencə bələdiyyəsiBalik, Enişdibi, Quşencə və Zoğallıq kəndləri

30.23

Lahıc bələdiyyəsiLahıc qəsəbəsi və Bağəli, Ərəkit, Kənəə, Namazgah kəndləri

30.24

Mican bələdiyyəsiQəzli və Mican kəndləri

30.25

Mollaisaqlı bələdiyyəsiMollaisaqlı kəndi

30.26

Ruşan bələdiyyəsiRuşan və Vəng kəndləri

30.27

Soltankənd bələdiyyəsiSoltankənd və Uştal kəndləri

30.28

Sulut bələdiyyəsiKələzeyvə, Qıçatan, Sərsurə və Sulut kəndləri

30.29

Sumağallı bələdiyyəsiSumağallı kəndi

30.30

Tağlabiyan bələdiyyəsiKəlfərəc, Mücü və Tağlabiyan kəndləri

30.31

Talıstan bələdiyyəsiTalıstan kəndi

30.32

Təzəkənd bələdiyyəsiBirinci Yeniyol, Gəndov, İkinci Yeniyol, Köhnədaxar, Qaraqaya, Qərsələ və Təzəkənd kəndləri

30.33

Tircan bələdiyyəsiBizlan, Maçaxı, Tircan və Zərgəran kəndləri

30.34

Topçu bələdiyyəsiBuynuz, Şirvanmeşə və Topçu kəndləri

30.35

Zeyvə bələdiyyəsiXankəndi, Kürdüvan və Zeyvə kəndləri

30.36

Zərnava bələdiyyəsiAşağı Zərnava, Müşkəmir, Sərdahar və Zərnava kəndləri

31

Kürdəmir rayonu

31.1

Axtaçı bələdiyyəsiAxtaçı və Qarabucaq kəndləri

31.2

Atakişili bələdiyyəsiAtakişili kəndi

31.3

Böyük Kəngərli bələdiyyəsiBağman, Böyük Kəngərli və İsmayıllı kəndləri

31.4

Carlı bələdiyyəsiCarlı və Quşlar kəndləri

31.5

Cəyli bələdiyyəsiBala Kəngərli, Cəyli, Şahbəyli və Ucarlı kəndləri

31.6

Çöhranlı bələdiyyəsiÇöhranlı və Yeni Şıxımlı kəndləri

31.7

Dəyirmanlı bələdiyyəsiDəyirmanlı kəndi

31.8

Ərəbxana bələdiyyəsiÇərtəyəz və Ərəbxana kəndləri

31.9

Ərəb Qubalı bələdiyyəsiÇöl Qubalı, Ərəb Qubalı və Məhərrəmli kəndləri

31.10

Xırdapay bələdiyyəsiXırdapay və Qağacılı kəndləri

31.11

Karrar bələdiyyəsiƏrşəli, Garıs Əyribənd və Karrar kəndləri

31.12

Karrar qəsəbə bələdiyyəsiKarrar qəsəbəsi və Xınıslı, Muğanlı kəndləri

31.13

Köhünlü bələdiyyəsiKöhünlü, Qaramahmudlu və Şüşün kəndləri

31.14

Kürdəmir bələdiyyəsiKürdəmir şəhəri

31.15

Qarabucaq qəsəbə bələdiyyəsiQarabucaq qəsəbəsi və Qarabucaq, Qurdbayram kəndləri

31.16

Qarasaqqal bələdiyyəsiQarasaqqal kəndi

31.17

Qocalı bələdiyyəsiBeyi, Xəlsə, Qocalı və Pirəköcə kəndləri

31.18

Mehdili bələdiyyəsiDayıkazımlı, Qoçulu, Mehdili və Öyləqulu kəndləri

31.19

Mollakənd bələdiyyəsiMollakənd və Türkədi kəndləri

31.20

Muradxan bələdiyyəsiMuradxan kəndi

31.21

Mürtülü bələdiyyəsiMürtülü və Təklə kəndləri

31.22

Pirili bələdiyyəsiPirili kəndi

31.23

Sığırlı bələdiyyəsiSığırlı kəndi

31.24

Sor Sor bələdiyyəsiÇöl Ərəb və Sor Sor kəndləri

31.25

Sovla bələdiyyəsiSovla və Söyüdlər kəndləri

31.26

Şahsevən bələdiyyəsiŞahsevən kəndi

31.27

Şıxımlı bələdiyyəsiŞıxımlı kəndi

31.28

Şilyan bələdiyyəsiQarasu və Şilyan kəndləri

31.29

Topalhəsənli bələdiyyəsiQaraqocalı və Topalhəsənli kəndləri

31.30

Yenikənd bələdiyyəsiYenikənd kəndi

32

Qax rayonu

32.1

Ağyazı bələdiyyəsiAğyazı və Üzümlükənd kəndləri

32.2

Almalı bələdiyyəsiAlmalı, Dəymədağlı və Şıxlar kəndləri

32.3

Böyük Alatəmir bələdiyyəsiBöyük Alatəmir, Qarameşə və Meşəbaş kəndləri

32.4

Cəlayir bələdiyyəsiCəlayir və Sarıbaş kəndləri

32.5

Əlibəyli bələdiyyəsiƏlibəyli kəndi

Əlibəyli, İbaxlı və İngiloy Kötüklü kəndləri

32.6

Əmircan bələdiyyəsiƏmbərçay, Əmircan və Qaratala kəndləri

32.7

Güllük bələdiyyəsiGüllük və Qapıçay kəndləri

32.8

İlisu bələdiyyəsiAğçay, İlisu və Qaradolaq kəndləri

32.9

İngiloy Kötüklü bələdiyyəsiİbaxlı və İngiloy Kötüklü kəndləri

32.10

Qax bələdiyyəsiQax şəhəri

32.11

Qaxbaş bələdiyyəsiBağtala, Xələftala, Keşqutan, Kiçik Alatəmir, Qaxbaş, Qax İngiloy, Qımırlı və Uzuntala kəndləri

32.12

Qax İngiloy bələdiyyəsiQax İngiloy kəndi

32.13

Qaşqaçay bələdiyyəsiArmudlu, Aşağı Malax və Qaşqaçay kəndləri

32.14

Qıpçaq bələdiyyəsiAmanlı, Baydarlı, Qaysarlı, Qazmalar, Qıpçaq, Oncallı və Tanqıt kəndləri

32.15

Qorağan bələdiyyəsiQorağan və Şotavar kəndləri

32.16

Qum bələdiyyəsiÇinarlı, Fıstıqlı, Qum və Suskənd kəndləri

32.17

Ləkit bələdiyyəsiLəkit, Ləkit Kötüklü, Ləkit Malax və Zərnə kəndləri

32.18

Tasmalı bələdiyyəsiQarabaldır, Lələpaşa və Tasmalı kəndi

32.19

Turaclı bələdiyyəsiÇudulu, Marsan və Turaclı kəndləri

32.20

Zəyəm bələdiyyəsiQındırğa, Lələli və Zəyəm kəndi

33

Qazax rayonu

33.1

Ağköynək-Qarapapaq bələdiyyəsiAğköynək və Qarapapaq kəndləri

33.2

Alpout bələdiyyəsiAbbasbəyli, Alpout, Fərəhli, Quşçu Ayrım və Məzəm kəndləri

33.3

Aslanbəyli bələdiyyəsiAslanbəyli kəndi

Bayramkoxalı, Mamaylı və Ovcullu kəndləri

33.4

Aşağı Salahlı bələdiyyəsiAşağı Salahlı kəndi

33.5

Birinci Şıxlı bələdiyyəsiBirinci Şıxlı kəndi

33.6

Canalı bələdiyyəsiCanalı və Hüseynbəyli kəndləri

33.7

Çaylı bələdiyyəsiÇaylı və Kommuna kəndləri

33.8

Daş Salahlı bələdiyyəsiDaş Salahlı kəndi

33.9

Dəmirçilər-Ürkməzli bələdiyyəsiDəmirçilər və Ürkməzli kəndləri

33.10

İkinci Şıxlı bələdiyyəsiİkinci Şıxlı kəndi

33.11

Xanlıqlar bələdiyyəsiBala Cəfərli, Cəfərli və Xanlıqlar kəndləri

33.12

Kəmərli bələdiyyəsiKəmərli kəndi

33.13

Kosalar bələdiyyəsiKosalar kəndi

33.14

Qaymaqlı bələdiyyəsiQaymaqlı kəndi

33.15

Qazax bələdiyyəsiQazax şəhəri

33.16

Orta Salahlı-Qazaxbəyli bələdiyyəsiQazaxbəyli və Orta Salahlı kəndləri

33.17

Yuxarı Salahlı bələdiyyəsiYuxarı Salahlı kəndi

34

Qəbələ rayonu

34.1

Abrıx bələdiyyəsiAbrıx kəndi

34.2

Aydınqışlaq bələdiyyəsiAydınqışlaq kəndi

34.3

Bayramkoxalı bələdiyyəsiBayramkoxalı kəndi

34.4

Bılıx bələdiyyəsiBılıx kəndi

34.5

Böyük Əmili bələdiyyəsiBöyük Əmili kəndi

34.6

Böyük Pirəli bələdiyyəsiBöyük Pirəli kəndi

Böyük Pirəli və Kiçik Pirəli kəndləri

34.7

Bum bələdiyyəsiBum qəsəbəsi və Zərgərli kəndi

34.8

Bunud bələdiyyəsiBunud kəndi

Bunud, Həzrə və Məmmədağalı kəndləri

34.9

Cığatelli bələdiyyəsiCığatelli kəndi

Cığatelli, Həmzəli və Xırxatala kəndləri

34.10

Çarxana bələdiyyəsiÇarxana kəndi

34.11

Çuxur Qəbələ bələdiyyəsiÇuxur Qəbələ kəndi

Çuxur Qəbələ və Tövlə kəndləri

34.12

Daşca bələdiyyəsiDaşca kəndi

34.13

Dizaxlı bələdiyyəsiDizaxlı və Sarıhacallı kəndləri

34.14

Əmirvan bələdiyyəsiƏmirvan kəndi

34.15

Hacıalılı bələdiyyəsiHacıalılı kəndi

Çarxana, Hacıalılı, Şamlı və Şəfili kəndləri

34.16

Həmzəli bələdiyyəsiHəmzəli kəndi

34.17

Həzrə bələdiyyəsiHəzrə kəndi

34.18

Xırxatala bələdiyyəsiXırxatala kəndi

34.19

İmamlı bələdiyyəsiİmamlı kəndi

34.20

Kiçik Əmili bələdiyyəsiKiçik Əmili kəndi

34.21

Kiçik Pirəli bələdiyyəsiKiçik Pirəli kəndi

34.22

Kötüklü bələdiyyəsiKötüklü kəndi

34.23

Kürd bələdiyyəsiKürd kəndi

Kürd və Qaradeyin kəndləri

34.24

Qaradeyin bələdiyyəsiQaradeyin kəndi

34.25

Qəbələ bələdiyyəsiQəbələ şəhəri və Küsnət kəndi

34.26

Qəmərvan bələdiyyəsiQəmərvan kəndi

34.27

Quşlar bələdiyyəsiBəyli və Quşlar kəndləri

Bəyli, Quşlar və Savalan kəndləri

34.28

Laza bələdiyyəsiLaza kəndi

34.29

Mamaylı bələdiyyəsiMamaylı və Ovcullu kəndləri

34.30

Məlikli bələdiyyəsiMəlikli kəndi

Bılıx, Məlikli və Siləyli kəndləri

34.31

Məmmədağalı bələdiyyəsiMəmmədağalı kəndi

34.32

Mıxlıqovaq bələdiyyəsiMıxlıqovaq, Kötüklü və Solquca kəndləri

34.33

Mirzəbəyli bələdiyyəsiCorlu və Mirzəbəyli kəndləri

Corlu, İmamlı və Mirzəbəyli kəndləri

34.34

Nic bələdiyyəsiNic qəsəbəsi

34.35

Nohurqışlaq bələdiyyəsiNohurqışlaq kəndi

34.36

Savalan bələdiyyəsiSavalan kəndi

34.37

Seyidqışlaq bələdiyyəsiSeyidqışlaq kəndi

34.38

Sırt Yengicə bələdiyyəsiSırt Yengicə kəndi

34.39

Siləyli bələdiyyəsiSiləyli kəndi

34.40

Soltannuxa bələdiyyəsiSoltannuxa kəndi

34.41

Şamlı bələdiyyəsiŞamlı kəndi

34.42

Şəfili bələdiyyəsiŞəfili kəndi

34.43

Tikanlı bələdiyyəsiDandıx, Abrıx və Tikanlı kəndləri

34.44

Topbağ bələdiyyəsiTopbağ kəndi

34.45

Tövlə bələdiyyəsiTövlə kəndi

34.46

Tüntül bələdiyyəsiTüntül kəndi

Tüntül və Yengicə kəndləri

34.47

Uludaş bələdiyyəsiUludaş kəndi

34.48

Vəndam bələdiyyəsiVəndam qəsəbəsi və Seyidqışlaq kəndi

34.49

Yemişanlı bələdiyyəsiYemişanlı kəndi

Uludaş və Yemişanlı kəndləri

34.50

Yengicə bələdiyyəsiYengicə kəndi

34.51

Yeni Dizaxlı bələdiyyəsiYeni Dizaxlı kəndi

Dizaxlı, Sarıhacallı, Yeni Dizaxlı və Zirik kəndləri

34.52

Yenikənd bələdiyyəsiYenikənd kəndi

Topbağ və Yenikənd kəndləri

34.53

Zalam bələdiyyəsiMollaşıxalı və Zalam kəndləri

Kiçik Əmili, Mollaşıxalı, Sırt Yengicə və Zalam kəndləri

34.54

Zarağan bələdiyyəsiZarağan kəndi

Daşca və Zarağan kəndləri

34.55

Zirik bələdiyyəsiZirik kəndi

35

Qobustan rayonu

35.1

Bədəlli bələdiyyəsiBədəlli, Sədəfli kəndləri və Üzümçü qəsəbəsi

35.2

Cəmcəmli bələdiyyəsiCəmcəmli və Damlamaca kəndləri

35.3

Cəyirli bələdiyyəsiCəyirli və Çelov kəndləri

35.4

Dərəkənd bələdiyyəsiDərəkənd kəndi

35.5

Ərəbqədim bələdiyyəsiƏrəbqədim, Göydərə və Nardaran kəndləri

35.6

Ərəbşalbaş bələdiyyəsiƏrəbşalbaş kəndi

35.7

Xilmilli bələdiyyəsiXilmilli və Şıxlar kəndləri

35.8

Qobustan bələdiyyəsiQobustan şəhəri

35.9

Qurbançı bələdiyyəsiÇay Qurbançı, Ərəbşahverdi, Qaracüzlü və Qurbançı kəndləri

35.10

Nabur bələdiyyəsiBəklə, Cəngi və Nabur kəndləri

35.11

Poladlı bələdiyyəsiPoladlı və Dağ Kolanı kəndləri

35.12

Sündü bələdiyyəsiSündü kəndi

35.13

Şıxzahırlı bələdiyyəsiŞıxzahırlı, Ceyrankeçməz və İlanlı kəndləri

35.14

Təklə bələdiyyəsiÇuxanlı və Təklə kəndləri

35.15

Təklə Mirzəbaba bələdiyyəsiTəklə Mirzəbaba kəndi

35.16

Yekəxana bələdiyyəsiTəsi və Yekəxana kəndləri

36

Quba rayonu

36.1

Ağbil bələdiyyəsiAğbil, Əlibəyqışlaq və Mirzəməmmədkənd kəndləri

36.2

Alekseyevka bələdiyyəsiAlekseyevka kəndi

Alekseyevka, İqrığ və Qacar Zeyid kəndləri

36.3

Alpan bələdiyyəsiAlpan, Kürkün və Uzunmeşə kəndləri

36.4

Amsar bələdiyyəsiAlıc, Amsar, Digah və Ərməki kəndləri

36.5

Aşağı Atuc bələdiyyəsiAşağı Atuc və Susayqışlaq kəndləri

36.6

Barlı bələdiyyəsiBağbanlı, Barlı qəsəbələri və Amsarqışlaq kəndi

36.7

Birinci Nügədi bələdiyyəsiBirinci Nügədi kəndi

Qaraçay qəsəbəsi və Birinci Nügədi, Mirzəqışlaq kəndləri

36.8

Buduq bələdiyyəsiBuduq, Dağüstü, Yalavanc və Zeyid kəndləri

36.9

Çiçi-Səbətlər bələdiyyəsiÇiçi, Qənidərə, Raziyələr, Səbətlər, Sırt Çiçi və Təngəaltı kəndləri

36.10

Dağlı-Qələdüz bələdiyyəsiDağlı və Qələdüz kəndləri

36.11

Digah-Xucbala bələdiyyəsiAşağı Xuc, Çartəpə, Digah, Xucbala və Orta Xuc kəndləri

36.12

Əlik bələdiyyəsiCek, Əlik, Haputlu, Qrız və Qrızdəhnə kəndləri

36.13

Güləzi bələdiyyəsiAfurca, Atuc, Aydınkənd, Dalaqo, Fırıq, Güləzi, Xanagahyolu, Xırt, Kunxırt və Ruçuq kəndləri

36.14

Hacıhüseynli bələdiyyəsiGənclər qəsəbəsi və Davudoba, Əliməmmədoba, Ərməkiqışlaq, Hacıhüseynli, Hacıqaib, Küpçalqışlaq, Qımılqışlaq, Mirzəqasım, Novonikolayevka kəndləri

36.15

Xaltan bələdiyyəsiÇarxaçu, Xaltan, Muçu, Nütəh, Rəngdar və Utuq kəndləri

36.16

Xınalıq bələdiyyəsiXınalıq və Qalayxudat kəndləri

36.17

İkinci Nügədi bələdiyyəsiİkinci Nügədi və Pirvahid kəndləri

36.18

İqrığ bələdiyyəsiİqrığ və Qacar Zeyid kəndləri

36.19

İspik bələdiyyəsiİspik kəndi

36.20

Küpçal bələdiyyəsi
Küpçal-Dağlı bələdiyyəsi 
Küpçal, Küsnət, Qımıl və Üçgün kəndləri
Dağlı, Küpçal, Küsnət, Qələdüz , Qımıl və Üçgün kəndləri

36.21

Qaraçay bələdiyyəsiQaraçay qəsəbəsi və Mirzəqışlaq kəndi

36.22

Qəçrəş bələdiyyəsiKüsnətqazma, Qəçrəş və Qımılqazma kəndləri

36.23

Qırmızı Qəsəbə bələdiyyəsiQırmızı Qəsəbə qəsəbəsi

36.24

Qonaqkənd bələdiyyəsiQonaqkənd qəsəbəsi və Cimi, Gömürdəhnə, Xaşı, Qarovulüstü, Ördüc, Puçuq kəndləri

36.25

Quba bələdiyyəsiQuba şəhəri və Əski İqrığ kəndi

36.26

Rustov bələdiyyəsiBad, Bağçalı, Cadarı, Cindar, Dəhnə, Güneyməhlə, Hacıağalar, Xanəgah, Kələbağ, Qalagah, Qamqam, Məckəxacə, Püstəqasım, Rustov, Sofikənd və Yekdar kəndləri

36.27

Söhüb bələdiyyəsiAdur, Dalıqaya, Gürdəh, Qarxun, Rük, Söhüb və Zıxır kəndləri

36.28

Susay bələdiyyəsiGəray və Susay kəndləri

36.29

Şuduq bələdiyyəsiNöydün və Şuduq kəndləri

36.30

Talabıqışlaq bələdiyyəsiCağacıq, Xaruşa, Küçeyi, Talabı, Talabıqışlaq və Toxmar kəndləri

36.31

Timiryazev bələdiyyəsiTimiryazev və Zizik kəndləri

36.32

Tüləkəran bələdiyyəsiAşağı Tüləkəran, Gültəpə, Möhüc, Tülər, Yenikənd və Yuxarı Tüləkəran kəndləri

36.33

Vəlvələ bələdiyyəsiBərğov, Gədik, Gədikqışlaq, İbrahimhaput, İdrisiqışlaq, İsnovqışlaq, Paşaoba və Vəlvələ kəndləri

36.34

Vladimirovka bələdiyyəsiDəlləkli və Vladimirovka kəndləri

36.35

Yalavanc bələdiyyəsiYalavanc kəndi

36.36

Yerfi bələdiyyəsiDərk, Qayadalı, Nohurdüzü, Talış və Yerfi kəndləri

36.37

Zərdabi bələdiyyəsiZərdabi qəsəbəsi

36.38

Zərqava bələdiyyəsiAspərəsti, Çayqışlaq, Xaspolad, İsnov, Kələnov, Qasımqışlaq, Qorxmazoba, Mahmudqışlaq və Zərqava kəndləri

37

Qusar rayonu

37.1

Aşağı Ləgər bələdiyyəsiAşağı Ləgər kəndi

37.2

Avaran bələdiyyəsiAvaran və Xürəl kəndləri

37.3

Bala Qusar bələdiyyəsiBala Qusar, Bədirqala, Həsənqala və Köhnə Xudat qazmalar kəndləri

37.4

Düztahir bələdiyyəsiDüztahir və Gican kəndləri

37.5

Əcəxur bələdiyyəsiBöyük Muruq, Əcəxur və Əcəxuroba kəndləri

37.6

Əniq bələdiyyəsiƏniq kəndi

37.7

Gədəzeyxur bələdiyyəsiGədəzeyxur kəndi

37.8

Gilahoba bələdiyyəsiGilahoba, Haçatala və Nəcəfkəndoba kəndləri

37.9

Gündüzqala bələdiyyəsiBədişqala və Gündüzqala kəndləri

37.10

Həzrə bələdiyyəsiGirik, Həzrə, Həzrəoba və Ləcət kəndləri

37.11

Hil bələdiyyəsiHil kəndi

37.12

Xuluq bələdiyyəsiAşağı Qələnxur, Gilah, Xuluq və Nəcəfkənd kəndləri

37.13

Xuray bələdiyyəsiXuray, Suvacal və Yuxarı Ləgər kəndləri

37.14

İmamqulukənd bələdiyyəsiAşağı İmamqulukənd, İmamqulukənd, Mucuqoba və Suduroba kəndləri

37.15

Köhnə Xudat bələdiyyəsiƏvəcük və Köhnə Xudat kəndləri

37.16

Kuzun bələdiyyəsiCaqar, Çətgün, Kuzun, Laza və Zindanmuruq kəndləri

37.17

Kuzunqışlaq bələdiyyəsiAtlıxan, Avaranqışlaq, Caqarqışlaq, Kuzunqışlaq və Zindanmuruqqışlaq kəndləri

37.18

Qalacıq bələdiyyəsiQalacıq, Langi, Minaxür və Yeni Həyat kəndləri

37.19

Quxuroba bələdiyyəsiÇubuqlu, Əniqoba, Gicanoba, Hiloba, Xuluqoba, Quxuroba, Ləgərqışlaq və Yasaboba kəndləri

37.20

Qusar bələdiyyəsiQusar şəhəri və Qayakənd kəndi

37.21

Mucuq bələdiyyəsiMucuq və Ukur kəndləri

37.22

Piral bələdiyyəsiCibir və Piral kəndləri

37.23

Samur bələdiyyəsiSamur qəsəbəsi və Yeni Tahircal kəndi

37.24

Sudur bələdiyyəsiArçan, Əlix, Kənarçay, Quxur, Quturğan, Sudur və Yerği kek kəndləri

37.25

Şirvanovka bələdiyyəsiKufoba, Qaratoba, Qullar, Salahoba, Şirvanovka, Torpaqkörpü, Üzdənoba və Zuxuloba kəndləri

37.26

Urva bələdiyyəsiÇiləgir, Urva və Urvaoba kəndləri

37.27

Yasab bələdiyyəsiYasab kəndi

37.28

Yuxarı Qələnxur bələdiyyəsiYuxarı Qələnxur, Yuxarı Tahircal və Zuxul kəndləri

37.29

Yuxarı Zeyxur bələdiyyəsiYuxarı Zeyxur kəndi

38

Lerik rayonu

38.1

Blaband bələdiyyəsiAmbu, Barzavu, Blaband, Xəlifəkücə, Lüləkəran, Osnağakücə və Şinəbənd kəndləri

38.2

Bürsülüm bələdiyyəsiAncəqov, Bobla, Bürsülüm, Ləkər, Nosovyədi, Vənədi, Vov və Zeynəko kəndləri

38.3

Cəngəmiran bələdiyyəsiCəngəmiran və Pirzəkücə kəndləri

38.4

Conu bələdiyyəsiConu, Hübi, Qəvoy, Qışlaq, Loda, Vıjaker, Vılık və Tülü kəndləri

38.5

Çayrud bələdiyyəsiAndurma, Anzolu, Çayrud, Piyəkücə, Rvarud və Təngəbin kəndləri

38.6

Dəstər bələdiyyəsiBradi, Dəstər, Dızdipok və Hamarat kəndləri

38.7

Əliabad bələdiyyəsiCamaşəir, Əliabad, Gürdəsər və Soru kəndləri

38.8

Kələxan bələdiyyəsiAşağı Amburdərə, Göydərə, Hilədərə, Hüseynabad, Xocadoy, Kələxan, Kəlvəz, Qışlaq, Məhləabad və Yuxarı Amburdərə kəndləri

38.9

Kirəvud bələdiyyəsiAran, Boykəndil, Buruq, Ərdəbilə, Kirəvud, Lələdulan, Musavar və Ordahal kəndləri

38.10

Qosmalıan bələdiyyəsiÇökərə, Digah, Divağac, Hiveri, Hoveri, Qələsər, Qosmalıan, Lələhiran, Şonaçola və Tatoni kəndləri

38.11

Lerik bələdiyyəsiLerik şəhəri və Hıramo kəndi

38.12

Livədirqə bələdiyyəsiƏvilə, Qədimkücə, Livədirqə, Mastail, Murya, Nüsomurya və Yuxarı Bilnə kəndləri

38.13

Mistan bələdiyyəsiDigov, Digovdərə, Halabın, Xəlifəkənd, Mistan, Pirəsora və Rəzgov kəndləri

38.14

Molalan bələdiyyəsiMolalan və Sors kəndləri

38.15

Monidigah bələdiyyəsiHəzovi, Jindi, Monidigah, Nisli və Pendi kəndləri

38.16

Noda bələdiyyəsiBabagil, Bilnə, Günəşli və Noda kəndləri

38.17

Nuravud bələdiyyəsiKöhnə Orand, Nuravud, Sorsçay və Zərdəbərə kəndləri

38.18

Nücü bələdiyyəsiDavıdonu, Haftonu, Lərmərud, Nücü və Vamazğon kəndləri

38.19

Nüvədi bələdiyyəsiBrkandul, 40-cı kilometr, Nüvədi, Rəzəvül və Vistən kəndləri

38.20

Orand bələdiyyəsiOrand kəndi

38.21

Osyodərə bələdiyyəsiBiləvər, Bülüdül, Geskon, Gəndov, Xanəgah, Kekonu, Osyodərə və Şivlə kəndləri

38.22

Piran bələdiyyəsiQışlaq, Piran və Zərigümaco kəndləri

38.23

Pirəsora bələdiyyəsiBüzeyir və Pirəsora kəndləri

38.24

Siyov bələdiyyəsiAkuşəpeştə, Hovil, Xəlifəhoni, Qılqılov və Siyov kəndləri

38.25

Şingədulan bələdiyyəsiAğqışlaq, Durğan, Küman, Laman, Şingədulan və Zenoni kəndləri

38.26

Tikəband bələdiyyəsiDavradibi, Dico, Hücü, Nıso, Təndul, Tikəband və Zardoni kəndləri

38.27

Veri bələdiyyəsiAxunahiran, Babakücə, Küsəkəran, Qələbin, Veri və Veri Əliabadı kəndləri

38.28

Vizəzəmin bələdiyyəsiAlmu, Bibiyani, Cəngənəvud, Hamarmeşə, Haran, Kıncıvo, Kornədi, Peştətük, Sipyəreqon, Sivəkəran, Təbrizli və Vizəzəmin kəndləri

38.29

Züvüc bələdiyyəsiArta, Çeşman, Zövnə və Züvüc kəndləri

39

Lənkəran rayonu

39.1

Aşağı Nüvədi bələdiyyəsiAşağı Nüvədi qəsəbəsi və Kənarmeşə, Küvənil, Seyidəkəran, Şilim kəndləri

39.2

Balıqçılar bələdiyyəsiBalıqçılar qəsəbəsi

39.3

Biləsər bələdiyyəsiBiləsər, Ələzəpin, Seliqavol və Vıy kəndləri

39.4

Boladı bələdiyyəsiBoladı kəndi

39.5

Gəgiran bələdiyyəsiDıryan, Gəgiran, Jidi, Köhnə Gəgir və Tuado kəndləri

39.6

Gərmətük bələdiyyəsiGərmətük qəsəbəsi və Bala Şürük, Kosalar, Velədi kəndləri

39.7

Girdəni bələdiyyəsiGirdəni kəndi

39.8

Göyşaban bələdiyyəsiGöyşaban və Ürgə kəndləri

39.9

Günəhir bələdiyyəsiBəliton, Günəhir, Horavenc, Qodəsə, Şivlik və Türkəncil kəndləri

39.10

Haftoni bələdiyyəsiHaftoni qəsəbəsi, Xanlıqlı, Ləj və Talışlı kəndləri

39.11

Havzova bələdiyyəsiHavzova kəndi

39.12

Hirkan bələdiyyəsiHirkan qəsəbəsi və Parakənd kəndi

39.13

Xanbulan bələdiyyəsiAşağı Apu, Bürcəli, Daştatük, Xanbulan, Rəzvan və Sərinbulaq kəndləri

39.14

Xolmili-Şıxakəran bələdiyyəsiXolmili və Şıxakəran kəndləri

39.15

İstisu bələdiyyəsiİstisu qəsəbəsi

39.16

Kərgəlan bələdiyyəsiDarquba, Kərgəlan, Lüvəsər və Səbir kəndləri

39.17

Lənkəran bələdiyyəsiLənkəran şəhəri

39.18

Liman bələdiyyəsiLiman şəhəri, Qumbaşı kəndi və Şirinsu qəsəbəsi

39.19

Mamusta bələdiyyəsiDaşdalıqcar və Mamusta kəndləri

39.20

Nərimanabad bələdiyyəsiNərimanabad qəsəbəsi

39.21

Osakücə bələdiyyəsiHaftaruon, Moloja, Osakücə, Pambəyi, Sinovli və Tatoba kəndləri

39.22

Rvo bələdiyyəsiƏşlə, Qurumba, Mollakənd, Narbağı, Rvo, Siyablı, Şovu və Təngivan kəndləri

39.23

Separadi bələdiyyəsiSeparadi və Tükəvilə kəndləri

39.24

Səpnəkəran bələdiyyəsiMikolan, Səpnəkəran və Yuxarı Nüvədi kəndləri

39.25

Siyavar bələdiyyəsiSiyavar və Vel kəndləri

39.26

Sütəmurdov bələdiyyəsiSütəmurdov kəndi

39.27

Şağlakücə bələdiyyəsiBallabur və Şağlakücə kəndləri

39.28

Şağlaser bələdiyyəsiCil, Xarxatan və Şağlaser kəndləri

39.29

Şiləvar bələdiyyəsiDigah və Şiləvar kəndi

39.30

Şürük bələdiyyəsiMoğonojoba, Şürük, Türkəkəran və Tütəpeştə kəndləri

39.31

Vilvan bələdiyyəsiVilvan kəndi

39.32

Viravul bələdiyyəsiViravul kəndi

39.33

Viyən bələdiyyəsiViyən kəndi

39.34

Zövlə bələdiyyəsiZövlə kəndi

40

Masallı rayonu

40.1

Banbaşı bələdiyyəsiBanbaşı, Binə Xocavar, Böyük Xocavar və Kosagül kəndləri

40.2

Bədəlan bələdiyyəsiAşurlu, Bədəlan, Çayqıraq və Dəmirçi kəndləri

40.3

Boradigah bələdiyyəsiBoradigah qəsəbəsi və Babaser, Mollaoba kəndləri

40.4

Çaxırlı bələdiyyəsiBala Təklə, Çaxırlı, İmanlı, Kəlbəhüseynli və Sarıcəfərli kəndləri

40.5

Ərkivan bələdiyyəsiƏrkivan qəsəbəsi

40.6

Göyəçöl bələdiyyəsiGöyəçöl kəndi

40.7

Güllütəpə bələdiyyəsiƏmirtürbə, Güllütəpə, Köhnə Zuvand, Tatyanoba, Yeni Zuvand və Yolağac kəndləri

40.8

Həsənli bələdiyyəsiHəsənli, Köcəkli, Məmmədxanlı və Təkdam kəndləri

40.9

Hişkədərə bələdiyyəsiHişkədərə və Mişkəmi kəndləri

40.10

Xıl bələdiyyəsiXıl kəndi

40.11

Xırmandalı bələdiyyəsiƏrəb, Hacıtəpə və Xırmandalı kəndləri

40.12

Kalinovka bələdiyyəsiHüseynhacılı, Kalinovka və Öncəqala kəndləri

40.13

Kolatan bələdiyyəsiBağıroba, Bala Kolatan və Böyük Kolatan kəndləri

40.14

Köhnə Alvadı bələdiyyəsiKöhnə Alvadı kəndi

40.15

Qarğalıq bələdiyyəsiDəlləkli, Əminli, Xallıcalı, Kürdəbazlı, Qarğalıq, Qədirli və Şəhriyar kəndləri

40.16

Qəriblər bələdiyyəsiDəmbəlov, İsi, Qəriblər və Şıxlar kəndləri

40.17

Qızılağac bələdiyyəsiQızılağac kəndi

40.18

Qızılavar bələdiyyəsiDəlləkoba və Qızılavar kəndləri

40.19

Qodman bələdiyyəsiƏzizabad, Qodman və Məmmədrzakücə kəndləri

40.20

Lürən bələdiyyəsiLürən, Pircana və Yusifli kəndləri

40.21

Mahmudavar bələdiyyəsiMahmudavar, Molalan və Rüdəkənar kəndləri

40.22

Masallı bələdiyyəsiMasallı şəhəri və Dadva, Digah, İsgəndərli, Seybətin kəndləri

40.23

Miyanku bələdiyyəsiKubin, Miyanku və Nəzəroba kəndləri

40.24

Musakücə bələdiyyəsiMusakücə kəndi

40.25

Səmədxanlı bələdiyyəsiAlışanlı, Birinci Səmədxanlı, Ətcələr və İkinci Səmədxanlı kəndləri

40.26

Sərçuvar bələdiyyəsiSərçuvar və Sirəbil kəndləri

40.27

Sığdaş bələdiyyəsiBabakücə, Xanalıyan, Ninəlov və Sığdaş kəndləri

40.28

Şərəfə bələdiyyəsiAğakişibəyli və Şərəfə kəndləri

40.29

Şıxlar bələdiyyəsiŞıxlar kəndi

40.30

Təklə bələdiyyəsiMasallı qəsəbəsi və Xoşçobanlı, Ləngan, Mollahəsənli, Sığıncaq, Təklə kəndləri

40.31

Təzə Alvadı bələdiyyəsiƏhmədli, Meşəkənarı və Təzə Alvadı kəndləri

40.32

Təzəkənd bələdiyyəsiTəzəkənd kəndi

40.33

Tüklə bələdiyyəsiBirinci Tiyaqanı, Məmmədoba və Tüklə kəndləri

40.34

Türkoba bələdiyyəsiQəzvinoba, Şatıroba və Türkoba kəndləri

40.35

Yeddioymaq bələdiyyəsiBirinci Yeddioymaq, İkinci Yeddioymaq və Qasımlı kəndləri

40.36

Yeyənkənd bələdiyyəsiAbasbəyli, Allahyarlı, Xəlfələr və Yeyənkənd kəndləri

41

Neftçala rayonu

41.1

Aşağı Qaramanlı bələdiyyəsiAstanlı və Aşağı Qaramanlı kəndləri

41.2

Aşağı Surra bələdiyyəsiAşağı Surra kəndi

41.3

Bankə bələdiyyəsiBankə qəsəbəsi

41.4

Boyat bələdiyyəsiBallıcalı, Boyat və Dördlər kəndləri

41.5

Həsənabad bələdiyyəsiHəsənabad qəsəbəsi

41.6

Xəzər bələdiyyəsiXəzər kəndi

41.7

Xıllı bələdiyyəsiXıllı qəsəbəsi

41.8

Xol Qarabucaq bələdiyyəsiDördlər, Xol Qarabucaq və Xoltəzəkənd kəndləri

41.9

Xol Qaraqaşlı bələdiyyəsiXol Qaraqaşlı və Mürsəqulu kəndləri

41.10

Kürkənd bələdiyyəsi2 N -li Mayak və Kürkənd kəndləri

41.11

Qaçaqkənd bələdiyyəsiXanməmmədli, Qaçaqkənd, Qazaxbərəsi və Ramazanlı kəndləri

41.12

Qaraqaşlı bələdiyyəsiBala Surra, Beştalı, Cəngan, Ərəbqardaşbəyli, Qaraqaşlı və Şorkənd kəndləri

41.13

Qədimkənd bələdiyyəsiBirinci Qaralı, Kür Qarabucaq və Qədimkənd kəndləri

41.14

Qırmızıkənd bələdiyyəsiQırmızıkənd kəndi

41.15

Neftçala bələdiyyəsiNeftçala şəhəri, Bankə qəsəbəsi və 2 №–-li Mayak və Kürkənd kəndləri

41.16

Tatarməhlə bələdiyyəsiAbasalılı, Mirzəqurbanlı, Tatarməhlə və Uzunbabalı kəndləri

41.17

Yenikənd bələdiyyəsi1 ? -li Mayak, Qırmızı Şəfəq, Sübh, Şirvanlı və Yenikənd kəndləri

41.18

Yeniqışlaq bələdiyyəsiDalğalı, Haqverdilər, Kürdili, Qızqayıtdı, Mikayıllı, Sahiloba, Sarıqamış və Yeniqışlaq kəndləri

41.19

Yuxarı Qaramanlı bələdiyyəsiİkinci Qaralı, Pirəbbə və Yuxarı Qaramanlı kəndləri

42

Oğuz rayonu

42.1

Baş Daşağıl bələdiyyəsiBaş Daşağıl kəndi

42.2

Bayan bələdiyyəsiBayan kəndi

42.3

Böyük Söyüdlü bələdiyyəsiAstraxanovka, Böyük Söyüdlü, Qarabulaq və Vladimirovka kəndləri

42.4

Bucaq bələdiyyəsiBucaq kəndi

42.5

Calut bələdiyyəsiCalut kəndi

42.6

Filfili bələdiyyəsiFilfili kəndi

42.7

Xaçmaz bələdiyyəsiAbdallı, Xaçmaz və Xaçmazqışlaq kəndləri

42.8

Xalxal bələdiyyəsiƏrmənət, Xalxal və Xalxalqışlaq kəndləri

42.9

Kərimli bələdiyyəsiKərimli və Qarabaldır kəndləri

42.10

Qumlaq bələdiyyəsiHallavar, Qumlaq, Şirvanlı və Tayıflı kəndləri

42.11

Muxas bələdiyyəsiMuxas kəndi

42.12

Oğuz bələdiyyəsiOğuz şəhəri

42.13

Padar bələdiyyəsiDəymədərə, Padar və Yemişanlı kəndləri

42.14

Sincan bələdiyyəsiDəymədağlı, Mollalı, Sincan və Tərkeş kəndləri

42.15

Yaqublu bələdiyyəsiTop, Yaqublu, Yenikənd və Zərrab kəndləri

43

Saatlı rayonu

43.1

Azadkənd bələdiyyəsiAzadkənd kəndi

43.2

Bəylər bələdiyyəsiBəylər kəndi

43.3

Bəylik bələdiyyəsiBəylik və Yeni Novruzlu kəndləri

43.4

Çolpı bələdiyyəsiÇolpı kəndi

43.5

Dədə Qorqud bələdiyyəsiDədə Qorqud və Heydərabad kəndləri

43.6

Dəlilər bələdiyyəsiDəlilər kəndi

43.7

Əbil bələdiyyəsiCəfərxan və Əbil kəndləri

43.8

Əhmədbəyli bələdiyyəsiƏhmədbəyli kəndi

43.9

Əliabad bələdiyyəsiƏliabad kəndi

43.10

Əlisoltanlı bələdiyyəsiƏlisoltanlı və Potubəyli kəndləri

43.11

Fətəlikənd bələdiyyəsiFətəlikənd kəndi

43.12

Genişkənd bələdiyyəsiGenişkənd kəndi

43.13

Gomuşçu bələdiyyəsiGomuşçu kəndi

43.14

Günəşli bələdiyyəsiGünəşli kəndi

43.15

Xanlarkənd bələdiyyəsiXanlarkənd kəndi

43.16

Kamallı-Hacıqasımlı bələdiyyəsiHacıqasımlı və Kamallı kəndləri

43.17

Qaracalar bələdiyyəsiQaracalar kəndi

43.18

Qara Nuru bələdiyyəsiQara Nuru kəndi

43.19

Qarayevkənd bələdiyyəsiQarayevkənd kəndi

43.20

Qazanbatan bələdiyyəsiQazanbatan kəndi

43.21

Qıraqlı bələdiyyəsiQıraqlı kəndi

43.22

Məmmədabad bələdiyyəsiMəmmədabad kəndi

43.23

Məzrəli bələdiyyəsiMəzrəli və Naharlı kəndləri

43.24

Mircəlal bələdiyyəsiMircəlal kəndi

43.25

Mollavazlı bələdiyyəsiMollavazlı kəndi

43.26

Mustafabəyli bələdiyyəsiMustafabəyli kəndi

43.27

Nərimanov bələdiyyəsiMusalı və Nərimanov kəndləri

43.28

Nəsimikənd bələdiyyəsiNəsimikənd kəndi

43.29

Novruzlu bələdiyyəsiNovruzlu kəndi

43.30

Saatlı bələdiyyəsiSaatlı şəhəri

43.31

Sarıcalar bələdiyyəsiSarıcalar kəndi

43.32

Seyidlər bələdiyyəsiSeyidlər kəndi

43.33

Sımada bələdiyyəsiSımada kəndi

43.34

Soltanabad bələdiyyəsiSoltanabad kəndi

43.35

Şirinbəyli bələdiyyəsiŞirinbəyli kəndi

43.36

Varxan bələdiyyəsiQaralar və Varxan kəndləri

44

Sabirabad rayonu

44.1

Axısxa bələdiyyəsiAxısxa kəndi

44.2

Azadkənd bələdiyyəsiAzadkənd, Çığırğan, Xankeçən və Poladtuğay kəndləri

44.3

Cavad bələdiyyəsiCavad, Əlicanlı, Həsənli və Zəngənə kəndləri

44.4

Çöl Beşdəli bələdiyyəsiÇöl Beşdəli və Zalqaraağac kəndləri

44.5

Əhmədabad bələdiyyəsiƏhmədabad kəndi

44.6

Əliləmbəyli bələdiyyəsiÇöl Ağaməmmədli və Əliləmbəyli kəndləri

44.7

Güdəcühür bələdiyyəsiAxtaçı Muğan, Güdəcühür və Qaratuğay kəndləri

44.8

Həşimxanlı bələdiyyəsiƏtcələr və Həşimxanlı kəndləri

44.9

Kürkəndi bələdiyyəsiBulaqlı, Kürkəndi, Suqovuşan və Yastıqobu kəndləri

44.10

Qalağayın bələdiyyəsiBalakənd və Qalağayın kəndləri

44.11

Qaragüney bələdiyyəsiDadaşbəyli və Qaragüney kəndləri

44.12

Qaralar bələdiyyəsiƏsədli, Qaralar, Qəfərli və Məmişlər kəndləri

44.13

Qaratəpə bələdiyyəsiQaratəpə və Nərimankənd kəndləri

44.14

Qasımbəyli bələdiyyəsiƏsgərbəyli, Qasımbəyli, Muradbəyli və Yuxarı Axtaçı kəndləri

44.15

Quruzma bələdiyyəsiKovlar, Qaraqaşlı, Qəzli, Quruzma və Yenikənd kəndləri

44.16

Minbaşı bələdiyyəsiBeşdəli, Qaraağac, Minbaşı və Yaxa Dəllək kəndləri

44.17

Moranlı bələdiyyəsiBala Həşimxanlı, Moranlı və Sarxanbəyli kəndləri

44.18

Muğan Gəncəli bələdiyyəsiCəngan, Çiçəkli, Muğan Gəncəli və Salmanlı kəndləri

44.19

Nizami bələdiyyəsiÇöl Dəllək, Hacıbəbir, Qardaşkənd, Nəsimi, Nizami və Rüstəmli kəndləri

44.20

Sabirabad bələdiyyəsiSabirabad şəhəri

44.21

Surra bələdiyyəsiBalvar, Qaralı və Surra kəndləri

44.22

Şəhriyar bələdiyyəsiAxtaçı, Xəlfəli və Şəhriyar kəndləri

44.23

Şıx Salahlı bələdiyyəsiOsmanlı və Şıx Salahlı kəndləri

44.24

Ulacalı bələdiyyəsiBulduq, Mürsəlli, Şıxlar və Ulacalı kəndləri

44.25

Yolçubəyli bələdiyyəsiNarlıq, Türkədi və Yolçubəyli kəndləri

45

Salyan rayonu

45.1

Arbatan bələdiyyəsiArbatan, Aşağı Kürkəndi və Xurşud kəndləri

45.2

Aşağı Noxudlu bələdiyyəsiAşağı Noxudlu və Yuxarı Noxudlu kəndləri

45.3

Çuxanlı bələdiyyəsiQırx Çıraq qəsəbəsi və Çuxanlı, Gəncəli, Piratman kəndləri

45.4

Həsənli bələdiyyəsiHəsənli və Qardili kəndləri

45.5

Xələc bələdiyyəsiAbadkənd və Xələc kəndləri

45.6

Xıdırlı bələdiyyəsiXıdırlı kəndi

45.7

Kərimbəyli bələdiyyəsiKərimbəyli kəndi

45.8

Kür Qaraqaşlı bələdiyyəsiBeştalı, Cəngan, Ərəbqardaşbəyli, Xocalı və Kür Qaraqaşlı kəndləri

45.9

Kürsəngi bələdiyyəsiKürsəngi kəndi

45.10

Qarabağlı bələdiyyəsiGomuşçu, Kolanı, Qarabağlı və Təzəkənd kəndləri

45.11

Qaraçala bələdiyyəsiQaraçala qəsəbəsi və Bəşirbəyli, Çadırlı, Pambıqkənd kəndləri

45.12

Qızılağac bələdiyyəsiAlçalı, Bəydili, Qızılağac və Quyçu kəndləri

45.13

Marışlı bələdiyyəsiMarışlı və Seyidsadıqlı kəndləri

45.14

Parça Xələc bələdiyyəsiParça Xələc və Seyidan kəndləri

45.15

Salyan bələdiyyəsiSalyan şəhəri

45.16

Sarvan bələdiyyəsiDayıkənd, Sarvan və Seyidlər kəndləri

45.17

Şorsulu bələdiyyəsiBoranıkənd və Şorsulu kəndləri

45.18

Varlı bələdiyyəsiBirinci Varlı, İkinci Varlı və Peyk kəndləri

45.19

Yenikənd bələdiyyəsiŞəkərli və Yenikənd kəndləri

45.20

Yolüstü bələdiyyəsiDüzənlik, Yeni Uluxanlı və Yolüstü kəndləri

46

Samux rayonu

46.1

Ağasıbəyli bələdiyyəsiAşağı Ağasıbəyli və Yuxarı Ağasıbəyli kəndləri

46.2

Alabaşlı bələdiyyəsiAlabaşlı qəsəbəsi

46.3

Alıuşağı bələdiyyəsiAlıuşağı kəndi

46.4

Burunqovaq bələdiyyəsiBurunqovaq kəndi

46.5

Çobanabdallı bələdiyyəsiÇobanabdallı və Qarabağlar kəndləri

46.6

Əhmədbəyli bələdiyyəsiƏhmədbəyli kəndi

46.7

Füzuli bələdiyyəsiFüzuli kəndi

46.8

Hacıalılı bələdiyyəsiHacıalılı kəndi

46.9

İnstitut bələdiyyəsiİnstitut qəsəbəsi və Bağbanlar kəndi

46.10

Qaraarx bələdiyyəsiQaraarx qəsəbəsi

46.11

Qarayeri bələdiyyəsiQaraarx, Qarayeri və Yenibağ qəsəbələri

46.12

Qırmızı Samux bələdiyyəsiQırmızı Samux qəsəbəsi və Lüksemburq kəndi

46.13

Qovlarsarı bələdiyyəsiQovlarsarı kəndi

46.14

Lək bələdiyyəsiƏli Bayramlı və Lək kəndləri

46.15

Poylu bələdiyyəsiKəsəmən, Qarabağlı və Poylu kəndləri

46.16

Salahlı bələdiyyəsiSalahlı kəndi

46.17

Samux bələdiyyəsiSamux şəhəri

46.18

Sarıqamış bələdiyyəsiSarıqamış kəndi

46.19

Seyidlər bələdiyyəsiQədili, Sarıqamış və Seyidlər kəndləri

46.20

Sərkar bələdiyyəsiSərkar kəndi

46.21

Yenikənd bələdiyyəsiYenikənd kəndi

46.22

Zazalı bələdiyyəsiQiyaslı, Tatlı və Zazalı kəndləri

46.23

Ziyadlı bələdiyyəsiİstixana və Ziyadlı kəndləri

47

Siyəzən rayonu

47.1

Beşdam bələdiyyəsiBeşdam, Dərə Zarat, Nardaran və Siyəzən kəndləri

47.2

Dağ Quşçu bələdiyyəsiDağ Quşçu və Əlməkolu kəndləri

47.3

Eynibulaq bələdiyyəsiEynibulaq kəndi

47.4

Gilgilçay bələdiyyəsiGilgilçay qəsəbəsi

47.5

Həmyə bələdiyyəsiBalaca Həmyə və Böyük Həmyə kəndləri

47.6

Məşrif bələdiyyəsiDaşlı Çalğan, Qalaaltı, Qərəh, Qozağacı, Məşrif və Orta Çalğan kəndləri

47.7

Sədan bələdiyyəsiÇarxana, Müşkülqazma, Sağolcan və Sədan kəndləri

47.8

Siyəzən bələdiyyəsiSiyəzən şəhəri

47.9

Yenikənd bələdiyyəsiKolanı, Tuğay və Yenikənd kəndləri

47.10

Yuxarı Ələz bələdiyyəsiƏrziküş, Hacışəkər, Köhnə Quşçu, Künövşə, Qaragöz, Yanıq Ələz və Yuxarı Ələz kəndləri

47.11

Zarat bələdiyyəsiCəndəhar, Qalaşıxı və Zarat kəndləri

48

Şamaxı rayonu

48.1

Adnalı bələdiyyəsiAdnalı kəndi

48.2

Avaxıl bələdiyyəsiAvaxıl kəndi və Yusif Məmmədəliyev qəsəbəsi

48.3

Bağırlı bələdiyyəsiBağırlı kəndi

48.4

Birinci Çaylı bələdiyyəsiBirinci Çaylı kəndi

48.5

Çarhan bələdiyyəsiAdnalı, Çarhan, Nüydi və Sabirli kəndləri

48.6

Çuxuryurd bələdiyyəsiÇuxuryurd kəndi

48.7

Dağ Bağırlı bələdiyyəsiDağ Bağırlı kəndi

48.8

Dədəgünəş bələdiyyəsiBirinci Çağan, Dədəgünəş və İkinci Çağan kəndləri

48.9

Dəmirçi bələdiyyəsiDəmirçi, Səfalı və Zarat Xeybəri kəndləri

48.10

Ərçiman bələdiyyəsiƏrçiman kəndi

48.11

Göylər bələdiyyəsiAcıdərə, Çöl Göylər, Göylər Dağ və Yenikənd kəndləri

48.12

Hacıqədirli bələdiyyəsiHacıqədirli kəndi

48.13

Hacılı bələdiyyəsiƏhmədli və Hacılı kəndləri

48.14

Həmyəli bələdiyyəsiHəmyəli və İkinci Çaylı kəndləri

48.15

İkinci Cabanı bələdiyyəsiCabanı və İkinci Cabanı kəndləri

Cabanı, Həmyəli, İkinci Cabanı və İkinci Çaylı kəndləri

48.16

Kələxana bələdiyyəsiKələxana kəndi

48.17

Kərkənc bələdiyyəsiKərkənc kəndi

48.18

Qaleybuğurd bələdiyyəsiKeçməddin, Qaladərəsi, Qaleybuğurd və Sis kəndləri

48.19

Qızmeydan bələdiyyəsiQızmeydan, Pirbəyli və Yeni Qızmeydan kəndləri

48.20

Qonaqkənd bələdiyyəsiQonaqkənd kəndi

48.21

Qurdtəpə bələdiyyəsiQurdtəpə kəndi

48.22

Quşçu bələdiyyəsiQuşçu, Laləzar kəndləri və Aşkar qəsəbəsi

48.23

Meysəri bələdiyyəsiMeysəri kəndi

48.24

Mədrəsə bələdiyyəsiMədrəsə qəsəbəsi və Kərkənc kəndi

48.25

Məlhəm bələdiyyəsiÇuxuryurd, Əngəxaran və Məlhəm kəndləri

48.26

Məlikçobanlı bələdiyyəsiMəlikçobanlı kəndi

48.27

Mərzəndiyə bələdiyyəsiMərzəndiyə kəndi

48.28

Mirikənd bələdiyyəsiQaravəlli, Məlcək və Mirikənd kəndləri

48.29

Muğanlı bələdiyyəsiMuğanlı kəndi

48.30

Nağaraxana bələdiyyəsiNağaraxana kəndi və Talışnuru kəndləri

48.31

Ovçulu bələdiyyəsiOvçulu kəndi

48.32

Sabir bələdiyyəsiSabir qəsəbəsi və Çıraqlı kəndi, Mərzəndiyə kəndləri

48.33

Saqiyan bələdiyyəsiSaqiyan, Şərədil və Şirvan kəndləri

48.34

Şamaxı bələdiyyəsiŞamaxı şəhəri və Böyük Xınıslı kəndi

48.35

Şərədil bələdiyyəsiŞərədil kəndi

48.36

Şəhriyar bələdiyyəsiŞəhriyar qəsəbəsi və Kələxana kəndi

48.37

Talışnuru bələdiyyəsiTalışnuru kəndi

49

Şəki rayonu

49.1

Aşağı Göynük bələdiyyəsiAşağı Göynük və Köndələn kəndləri

49.2

Aşağı Küngüt bələdiyyəsiAşağı Küngüt və Çapağan kəndləri

49.3

Aşağı Layısqı bələdiyyəsiAbbas və Aşağı Layısqı kəndləri

49.4

Aydınbulaq bələdiyyəsiAşağı Daşağıl, Aydınbulaq və Əliyar kəndləri

49.5

Baltalı bələdiyyəsiBaltalı kəndi

49.6

Baş Göynük bələdiyyəsiBaş Göynük və Baş Şabalıd kəndləri

49.7

Baş Kəldək bələdiyyəsiAşağı Kəldək, Baş Kəldək və Oraban kəndləri

49.8

Baş Küngüt bələdiyyəsiBaş Küngüt kəndi

49.9

Baş Layısqı bələdiyyəsiBaş Layısqı, Cunud və Qumux kəndləri

49.10

Baş Zəyzid bələdiyyəsiBaş Zəyzid kəndi

49.11

Bideyiz bələdiyyəsiBideyiz kəndi

49.12

Birinci Biləcik bələdiyyəsiBirinci Biləcik kəndi

49.13

Bolludərə bələdiyyəsiBolludərə və Qaratorpaq kəndləri

49.14

Böyük Dəhnə bələdiyyəsiBöyük Dəhnə kəndi

49.15

Cəfərabad bələdiyyəsiCəfərabad, Çolaqlı, Göybulaq, Kəhrizoba və Təpəcənnət kəndləri

49.16

Cəyirli bələdiyyəsiCəyirli və Qozlubulaq kəndləri

49.17

Cumakənd bələdiyyəsiCumakənd kəndi

49.18

Çayqaraqoyunlu bələdiyyəsiÇayqaraqoyunlu kəndi

49.19

Çeşməli bələdiyyəsiÇeşməli və Öryət kəndləri

49.20

Daşüz bələdiyyəsiÇələbixan qəsəbəsi və Daşbulaq, Daşüz kəndləri

49.21

İbrahimkənd bələdiyyəsiFazıl və İbrahimkənd kəndləri

49.22

İkinci Biləcik bələdiyyəsiBaqqal və İkinci Biləcik kəndləri

49.23

İnçə bələdiyyəsiAşağı Şabalıd və İnçə kəndləri

49.24

Kiçik Dəhnə bələdiyyəsiKiçik Dəhnə kəndi

49.25

Kiş bələdiyyəsiKiş kəndi

49.26

Küdürlü bələdiyyəsiKosalı, Küdürlü və Qızılarx kəndləri

49.27

Qayabaşı bələdiyyəsiQayabaşı və Sarıca kəndləri

49.28

Qoxmuq bələdiyyəsiQoxmuq kəndi

49.29

Qudula bələdiyyəsiBabaratma, Qaradağlı və Qudula kəndləri

49.30

Oxud bələdiyyəsiOxud kəndi

49.31

Orta Zəyzid bələdiyyəsiKöbər Zəyzid, Qırxbulaq və Orta Zəyzid kəndləri

49.32

Suçma bələdiyyəsiDərəcənnət və Suçma kəndləri

49.33

Şəki bələdiyyəsiŞəki şəhəri

49.34

Şəki kənd bələdiyyəsiAran və Şəki kəndləri

49.35

Şin bələdiyyəsiŞin kəndi

49.36

Şirinbulaq bələdiyyəsiŞirinbulaq kəndi

49.37

Şorsu bələdiyyəsiŞorsu kəndi

49.38

Turan bələdiyyəsiTuran qəsəbəsi

49.39

Vərəzət bələdiyyəsiVərəzət kəndi

49.40

Zunud bələdiyyəsiZunud kəndi

50

Şəmkir rayonu

50.1

Abbaslı bələdiyyəsiAbbaslı kəndi

50.2

Aşağı Seyfəli bələdiyyəsiAşağı Seyfəli kəndi

50.3

Atabəy bələdiyyəsiAtabəy kəndi

50.4

Bayramlı bələdiyyəsiBayramlı kəndi

50.5

Çaparlı bələdiyyəsiÇaparlı və Məşədihüseynli kəndləri

50.6

Çaykənd bələdiyyəsiAşağı Çaykənd və Yuxarı Çaykənd kəndləri

50.7

Çənlibel bələdiyyəsiÇənlibel kəndi

50.8

Çinarlı bələdiyyəsiÇinarlı qəsəbəsi

50.9

Dağ Cəyir bələdiyyəsiDağ Cəyir kəndi

50.10

Daşbulaq bələdiyyəsiDaşbulaq kəndi

50.11

Dəllər bələdiyyəsiDəllər qəsəbəsi

50.12

Dəllər Cəyir bələdiyyəsiDəllər Cəyir kəndi

50.13

Dəllər Cırdaxan bələdiyyəsiDəllər Cırdaxan və Qaranuy kəndləri

50.14

Dəllər Daşbulaq bələdiyyəsiDəllər Daşbulaq kəndi

50.15

Düyərli bələdiyyəsiDüyərli kəndi

50.16

Ələsgərli bələdiyyəsiƏləsgərli və Kamandar kəndləri

50.17

Əliyaqublu bələdiyyəsiƏliyaqublu kəndi

50.18

Hacıalılar bələdiyyəsiHacıalılar kəndi

50.19

İrmaşlı bələdiyyəsiİrmaşlı kəndi

Daşbulaq və İrmaşlı kəndləri

50.20

İsgəndərli bələdiyyəsiİsgəndərli kəndi

50.21

Keçili bələdiyyəsiXuluf və Keçili kəndləri

50.22

Könüllü bələdiyyəsiKönüllü kəndi

50.23

Kür bələdiyyəsiKür və Səməd Vurğun qəsəbələri

50.24

Qapanlı bələdiyyəsiQapanlı kəndi

50.25

Qaracəmirli bələdiyyəsiQaracəmirli kəndi və Talış kəndləri

50.26

Qasımalılar bələdiyyəsiGöyməmmədli və Qasımalılar kəndləri

Əhmədli, Göyməmmədli, Qasımalılar və Şeidlər kəndləri

50.27

Qasım İsmayılov bələdiyyəsiQaralar və Qasım İsmayılov kəndləri

50.28

Qılıncbəyli bələdiyyəsiQılıncbəyli kəndi

50.29

Mahmudlu bələdiyyəsiMahmudlu kəndi

50.30

Mehrili bələdiyyəsiÇaylı, Qaraqocalı və Mehrili kəndləri

50.31

Muxtariyyat bələdiyyəsiMiskinli və Muxtariyyat kəndləri

50.32

Nərimanlı bələdiyyəsiNərimanlı kəndi

50.33

Sabirkənd bələdiyyəsiSabirkənd kəndi

50.34

Sarıtəpə bələdiyyəsiSarıtəpə kəndi

50.35

Şeidlər bələdiyyəsiƏhmədli və Şeidlər kəndləri

50.36

Şəmkir bələdiyyəsiŞəmkir şəhəri

50.37

Şiştəpə bələdiyyəsiŞiştəpə kəndi

50.38

Talış bələdiyyəsiTalış kəndi

50.39

Tatarlı bələdiyyəsiTatarlı kəndi

50.40

Təzəkənd bələdiyyəsiBarlıbağ, Füzuli qəsəbələri və Düzqışlaq, Qarabağlar, Təzəkənd, Yeni yol kəndləri

50.41

Yeniabad bələdiyyəsiYeniabad kəndi

50.42

Yeni Göyçə bələdiyyəsiGünəşli, Qaraqoyunlu, Varlı Həyat və Yeni Göyçə kəndləri

Aşağı Çaykənd, Günəşli, Qaraqoyunlu, Varlı Həyat, Yeni Göyçə və Yuxarı Çaykənd kəndləri

50.43

Yeni Həyat bələdiyyəsiYeni Həyat kəndi

50.44

Yuxarı Seyfəli bələdiyyəsiYuxarı Seyfəli kəndi

50.45

Zəyəm bələdiyyəsiZəyəm qəsəbəsi

50.46

Zəyəm Cırdaxan bələdiyyəsiZəyəm Cırdaxan kəndi

51

Tərtər rayonu

51.1

Azad Qaraqoyunlu bələdiyyəsiAzad Qaraqoyunlu, İlxıçılar və Qapanlı kəndləri

51.2

Bəyimsarov bələdiyyəsiBəyimsarov kəndi

51.3

Borsunlu bələdiyyəsiBorsunlu və Qırmızı Saqqallar kəndləri

51.4

Buruc bələdiyyəsiBuruc və Güləbatlı kəndləri

Buruc, Güləbatlı, Sarıcalı və Zolgəran kəndləri

51.5

Cəmilli bələdiyyəsiBala Kəngərli və Cəmilli kəndləri

51.6

Dəmirçilər bələdiyyəsiDəmirçilər və Təzəkənd kəndləri

51.7

Evoğlu bələdiyyəsiEvoğlu kəndi

51.8

Ələsgərli bələdiyyəsiBayandur, Ələsgərli və Yenikənd kəndləri

51.9

Əskipara bələdiyyəsiƏskipara kəndi

51.10

Hacıqərvənd bələdiyyəsiHacıqərvənd kəndi

51.11

Hüsənli bələdiyyəsiHüsənli kəndi

51.12

Xoruzlu bələdiyyəsiXoruzlu kəndi

Bayandurlu, Xoruzlu və Kəbirli kəndləri

51.13

İrəvanlı bələdiyyəsiİrəvanlı kəndi

51.14

İsmayılbəyli bələdiyyəsiİsmayılbəyli kəndi

51.15

Kəbirli bələdiyyəsiBayandurlu və Kəbirli kəndləri

51.16

Kəngərli bələdiyyəsiKəngərli kəndi

51.17

Köçərli bələdiyyəsiKöçərli kəndi

51.18

Qapanlı bələdiyyəsiQapanlı və Qazyan kəndləri

51.19

Qaraağacı bələdiyyəsiQapanlı, Qaraağacı və Qaradağlı kəndləri

51.20

Qaradağlı bələdiyyəsiKəngərli, Qaradağlı və Təzəkənd kəndləri

51.21

Qaynaq bələdiyyəsiQaynaq kəndi

51.22

Mamırlı bələdiyyəsiMamırlı və Poladı kəndləri

51.23

Sarıcalı-Düyərli bələdiyyəsiDüyərli və Sarıcalı kəndləri

51.24

Sarıcalı bələdiyyəsiSarıcalı və Zolgəran kəndləri

51.25

Sarov bələdiyyəsiBildirçinli, Kövdadıq, Rəcəbli, Sarov və Umudlu kəndləri

51.26

Seydimli bələdiyyəsiSeydimli kəndi

51.27

Səhləbad bələdiyyəsiSəhləbad kəndi

51.28

Soyulan bələdiyyəsiHacallı, İrəvanlı, Qapanlı və Soyulan kəndləri

51.29

Tərtər bələdiyyəsiTərtər şəhəri

52

Tovuz rayonu

52.1

Abulbəyli bələdiyyəsiAbulbəyli kəndi

52.2

Ağbulaq bələdiyyəsiAğbulaq kəndi

52.3

Ağdam bələdiyyəsiAğdam kəndi

52.4

Alakol bələdiyyəsiAlakol, Aşırallar, Köhnəqala və Məşədilər kəndləri

52.5

Əyyublu bələdiyyəsiƏyyublu kəndi

52.6

Aşağı Quşçu bələdiyyəsiAşağı Quşçu kəndi

52.7

Aşağı Mülkülü bələdiyyəsiAşağı Mülkülü kəndi

52.8

Aşağı Öysüzlü-Qazıqulu bələdiyyəsiAşağı Öysüzlü və Qazıqulu kəndləri

52.9

Azaflı bələdiyyəsiAzaflı kəndi

52.10

Bayramlı bələdiyyəsiBayramlı kəndi

52.11

Bozalqanlı bələdiyyəsiBozalqanlı kəndi

52.12

Böyük Qışlaq bələdiyyəsiBöyük Qışlaq, Məsimlər, Mollalar, Səfərli və Şamlıq kəndləri

52.13

Çatax bələdiyyəsiCirdək, Çatax, Hacılar, Kazımlı, Qandalar, Qoşa, Muncuqlu, Pələkli və Şıxheybət kəndləri

52.14

Çeşməli bələdiyyəsiAbbasqulular, Çeşməli, Güvəndik və Papaqçılar kəndləri

52.15

Dondar Quşçu bələdiyyəsiDondar Quşçu kəndi

52.16

Dönük Qırıqlı bələdiyyəsiDönük Qırıqlı kəndi

52.17

Düz Cırdaxan bələdiyyəsiCəlilli və Düz Cırdaxan kəndləri

52.18

Düz Qırıqlı bələdiyyəsiDüz Qırıqlı kəndi

52.19

Əhmədabad bələdiyyəsiAvdal, Əhmədabad və Qoçdərə kəndləri

52.20

Əlibəyli bələdiyyəsiƏlibəyli və Mülkülü kəndləri

52.21

Əlimərdanlı bələdiyyəsiƏlimərdanlı kəndi

52.22

Əsrik Cırdaxan bələdiyyəsiƏsrik Cırdaxan kəndi

52.23

Hunanlar bələdiyyəsiHunanlar kəndi

52.24

Göyəbaxan bələdiyyəsiGöyəbaxan, Hüseynqulular, Qarağatlı, Nəsibli və Məşədiqulular kəndləri

52.25

Hacıalılı bələdiyyəsiHacıalılı kəndi

52.26

Həsənli bələdiyyəsiHəsənli və Məşədivəlilər kəndləri

52.27

Xatınlı bələdiyyəsiXatınlı kəndi

52.28

İbrahimhacılı bələdiyyəsiİbrahimhacılı kəndi

52.29

Kirən bələdiyyəsiBaqqallı, Hacıhəsənli, Xatıncan, Xınnakirən, Kirən, Qalaboyun, Molla Ayrım, Saladınlı və Sofular kəndləri

52.30

Koxanəbi bələdiyyəsiKoxanəbi kəndi

52.31

Qaradaş bələdiyyəsiQaradaş, Qayadibi və Qonaqlı kəndləri

52.32

Qaraxanlı bələdiyyəsiQaraxanlı kəndi

52.33

Qaralar bələdiyyəsiQaralar kəndi

52.34

Qədirli bələdiyyəsiCilovdarlı və Qədirli kəndləri

52.35

Qəribli bələdiyyəsiAğbaşlar, Ağdərə, Almalıtala, Aşralar, Bala Şamlıq, Böyük Şamlıq, Dəlləkli, Hətəmlər, İsakənd, Qarabağlılar, Qəribli, Lazılar və Öskən kəndləri

52.36

Qovlar bələdiyyəsiQovlar şəhəri

52.37

Sarıtala bələdiyyəsiAğacqala, Çobansığnaq, Dondarlı, Qaraboyunlar, Namxoş, Sarıtala və Yoğunbulaq kəndləri

52.38

Tovuz bələdiyyəsiTovuz şəhəri

52.39

Vahidli bələdiyyəsiVahidli kəndi

52.40

Yanıqlı bələdiyyəsiAran, Böyük Xoşdarlı, Kəcavənd, Qozdərə, Məşədilər, Sadıqlı və Yanıqlı kəndləri

52.41

Yuxarı Öysüzlü bələdiyyəsiYuxarı Öysüzlü kəndi

53

Ucar rayonu

53.1

Alpout bələdiyyəsiAlpout kəndi

53.2

Bərgüşad bələdiyyəsiBərgüşad kəndi

53.3

Boyat bələdiyyəsiBağban və Boyat kəndləri

53.4

Çiyni bələdiyyəsiÇiyni, Ənvər Məmmədxanlı və Türkəci kəndləri

53.5

Xələc bələdiyyəsiXələc kəndi

53.6

Qarabörk bələdiyyəsiQarabörk kəndi

53.7

Qaracallı bələdiyyəsiQaracallı kəndi

Küçəkənd, Qaracallı və Pirkənd kəndləri

53.8

Qaradağlı bələdiyyəsiÇiyni və Qaradağlı kəndləri

53.9

Qazıqumlaq bələdiyyəsiQazıqumlaq və Məlikballı kəndləri

53.10

Qazyan bələdiyyəsiQazyan kəndi

53.11

Quləbənd bələdiyyəsiAlpı, Bağırbəyli və Quləbənd kəndləri

53.12

Lək bələdiyyəsiLək kəndi

53.13

Müsüslü bələdiyyəsiMüsüslü və Təzə Şilyan kəndləri

53.14

Pirkənd bələdiyyəsiKüçəkənd və Pirkənd kəndləri

53.15

Ramal bələdiyyəsiƏlikənd, Ramal və Şahlıq kəndləri

53.16

Rəstəcə bələdiyyəsiGəraybəyli və Rəstəcə kəndləri

53.17

Ucar bələdiyyəsiUcar şəhəri

53.18

Yuxarı Şilyan bələdiyyəsiYuxarı Şilyan kəndi

54

Yardımlı rayonu

54.1

Allar bələdiyyəsiAllar və Şıxhüseynli kəndləri

54.2

Arvana bələdiyyəsiArvana kəndi

54.3

Aşağı Astanlı bələdiyyəsiAşağı Astanlı, Çanaqbulaq, Gendərə, Musa və Yuxarı Astanlı kəndləri

54.4

Avaş bələdiyyəsiAbasallı, Avaş, Deman və Qaravuldaş kəndləri

54.5

Bərcan bələdiyyəsiBərcan və Ləzir kəndləri

54.6

Bozayran bələdiyyəsiBozayran, Dəryavar və Osnakəran kəndləri

54.7

Bürzünbül bələdiyyəsiBürzünbül kəndi

54.8

Çay Üzü bələdiyyəsiAvur, Çay Üzü, Dağ Üzü və Nisəqələ kəndləri

54.9

Ərsilə bələdiyyəsiEçara, Ərsilə, Jiy və Ləzran kəndləri

54.10

Ərus bələdiyyəsiƏrus, Məlikli, Mirimli, Şələ və Tahirli kəndləri

54.11

Hamarkənd bələdiyyəsiAbbasabad, Anzov, Hamarkənd, Solqard və Zəngəran kəndləri

54.12

Honuba bələdiyyəsiGügəvar, Honuba və Tiləkənd kəndləri

54.13

Horavar bələdiyyəsiƏngəvül və Horavar kəndləri

54.14

Köryədi bələdiyyəsiKöryədi, Qabaqdibi, Mişkireyn və Vəlixanlı kəndləri

54.15

Kürəkçi bələdiyyəsiGərsava və Kürəkçi kəndləri

54.16

Ostayır bələdiyyəsiDəlləkli və Ostayır kəndləri

54.17

Peştəsər bələdiyyəsiFındıqlıqışlaq və Peştəsər kəndləri

54.18

Pirembel bələdiyyəsiPirembel kəndi

54.19

Porsova bələdiyyəsiHonuba Şıxlar, Porsova və Zeynələzir kəndləri

54.20

Sırıq bələdiyyəsiAlçabulaq, Odurakəran və Sırıq kəndləri

54.21

Şəfəqli bələdiyyəsiAbdinli, Cirimbel, Gilar, Xanbulaq, Şəfəqli və Yeni Abdinli kəndləri

54.22

Şıxlar bələdiyyəsiGölyeri, Şıxlar və Təzəkənd kəndləri

54.23

Şiləvəngə bələdiyyəsiGavran, Mamulğan, Ökü və Şiləvəngə kəndləri

54.24

Telavar bələdiyyəsiŞovut və Telavar kəndləri

54.25

Urakəran bələdiyyəsiAvun, Qaraqaya və Urakəran kəndləri

54.26

Vərgədüz bələdiyyəsiBilnə və Vərgədüz kəndləri

54.27

Vərov bələdiyyəsiƏvçədulan, Keçələkəran, Vərov və Zəngələ kəndləri

54.28

Yardımlı bələdiyyəsiYardımlı şəhəri

54.29

Yolocaq bələdiyyəsiHoronu, Separadi, Teşkan və Yolocaq kəndləri

54.30

Zevin bələdiyyəsiZevin kəndi

55

Yevlax rayonu

55.1

Aran bələdiyyəsiAran qəsəbəsi

55.2

Aşağı Bucaq bələdiyyəsiAşağı Bucaq, Yenicə və Yuxarı Bucaq kəndləri

55.3

Aşağı Qarxun bələdiyyəsiAşağı Qarxun kəndi

55.4

Aşağı Salamabad bələdiyyəsiAşağı Salamabad və Əcəmi kəndləri

55.5

Balçılı bələdiyyəsiAğqıraqlı və Balçılı kəndləri

55.6

Cırdaxan bələdiyyəsiCırdaxan kəndi

55.7

Ərəbbəsrə bələdiyyəsiƏrəbbəsrə kəndi

55.8

Ərəş bələdiyyəsiMeyvəli qəsəbəsi və Ərəş kəndi

55.9

Gülövşə bələdiyyəsiBəydili və Gülövşə kəndləri

55.10

Hacıselli bələdiyyəsiHacıselli və Marzılı kəndləri

55.11

Havarlı bələdiyyəsiƏxşam və Havarlı kəndləri

55.12

Hürüuşağı bələdiyyəsiBoşçalı və Hürüuşağı kəndləri

55.13

Xaldan bələdiyyəsiXaldan, Quşçu və Yuxarı Salamabad kəndləri

55.14

Xanabad bələdiyyəsiXanabad kəndi

55.15

Kövər bələdiyyəsiKövər və Kolanı kəndləri

55.16

Qaramanlı bələdiyyəsiDəlləklər, Göyük, Hacımahmudlu, Qaramanlı, Nəmirli və Nurallar kəndləri

55.17

Qaraməmmədli bələdiyyəsiQaraməmmədli və Rüstəmli kəndləri

55.18

Qaraoğlan bələdiyyəsiQaraoğlan kəndi

55.19

Qoyunbinəsi bələdiyyəsiQoyunbinəsi kəndi

55.20

Malbinəsi bələdiyyəsiMalbinəsi kəndi

55.21

Nemətabad bələdiyyəsiDuzdağ qəsəbəsi və Nemətabad kəndi

55.22

Nərimanabad bələdiyyəsiNərimanabad kəndi

55.23

Salahlı bələdiyyəsiSalahlı kəndi

55.24

Səmədabad bələdiyyəsiBünyadabad, İsmayılabad və Səmədabad kəndləri

55.25

Tanrıqulular bələdiyyəsiTanrıqulular kəndi

55.26

Varvara bələdiyyəsiVarvara kəndi

55.27

Yaldili bələdiyyəsiYaldili kəndi

55.28

Yevlax bələdiyyəsiYevlax şəhəri

55.29

Yuxarı Qarxun bələdiyyəsiYuxarı Qarxun kəndi

56

Zaqatala rayonu

56.1

Aşağı Çardaxlar bələdiyyəsiAşağı Çardaxlar və Uzunqazmalar kəndləri

56.2

Aşağı Tala bələdiyyəsiAşağı Tala kəndi

56.3

Bəhmətli bələdiyyəsiBəhmətli və Kürdəmir kəndləri

56.4

Car bələdiyyəsiAxaxdərə, Car, Kebeloba və Zilban kəndləri

56.5

Çobankol bələdiyyəsiBazar, Çobankol və Qımır kəndləri

56.6

Danaçı bələdiyyəsiDanaçı kəndi

56.7

Dombabinə bələdiyyəsiBozbinə, Dombabinə, Həsənbinə, Xanməmmədbinə, Mamqabinə, Masqarabinə və Mücəkbinə kəndləri

56.8

Əliabad bələdiyyəsiƏliabad qəsəbəsi

56.9

Əli Bayramlı bələdiyyəsiƏli Bayramlı, Əzgilli, Qalal və Qarqay kəndləri

56.10

Faldarlı bələdiyyəsiFaldarlı kəndi

56.11

Fındıqlı bələdiyyəsiFındıqlı kəndi

56.12

Göyəm bələdiyyəsiÇökəkoba, Dardoqqaz, Göyəm və Sumaylı kəndləri

56.13

Gözbarax bələdiyyəsiGözbarax kəndi

Cimcimax, Ələsgər, Gözbarax və Mamrux kəndləri

56.14

Kəpənəkçi bələdiyyəsiKəpənəkçi kəndi

56.15

Qandax bələdiyyəsiQandax kəndi

Faldarlı və Qandax kəndləri

56.16

Lahıc bələdiyyəsiLahıc və Sabunçu kəndləri

56.17

Maqov bələdiyyəsiAbaəli, Fındıqlı, Höytala, Maqov, Paşan, Vöhtala və Yolayrıc kəndləri

56.18

Mamrux bələdiyyəsiCimcimax, Ələsgər və Mamrux kəndləri

56.19

Mazıx bələdiyyəsiBeretbinə, Cicibinə, Qəbizdərə və Mazıx, Mazıx və Uzuntala kəndləri

56.20

Mosul bələdiyyəsiMosul kəndi

56.21

Muğanlı bələdiyyəsiMuğanlı kəndi

56.22

Muxax bələdiyyəsiMuxax kəndi və Zəyəm kəndləri

56.23

Uzuntala bələdiyyəsiUzuntala kəndi

56.24

Yengiyan bələdiyyəsiYengiyan kəndi

Kəpənəkçi və Yengiyan kəndləri

56.25

Yeni Suvagil bələdiyyəsiYeni Suvagil kəndi

56.26

Yuxarı Çardaxlar bələdiyyəsiYuxarı Çardaxlar kəndi

56.27

Yuxarı Tala bələdiyyəsiÇüdülübinə, Laqodexbinə, Mişleş və Yuxarı Tala kəndləri

56.28

Zaqatala bələdiyyəsiZaqatala şəhəri və Qazangül qəsəbəsi

56.29

Zəyəm bələdiyyəsiZəyəm kəndi

57

Zərdab rayonu

57.1

Bəyimli bələdiyyəsiBəyimli qəsəbəsi

57.2

Bıçaqçı bələdiyyəsiBıçaqçı kəndi

57.3

Birinci Alıcanlı bələdiyyəsiBirinci Alıcanlı, Cilovxanlı və İkinci Alıcanlı kəndləri

57.4

Çallı bələdiyyəsiÇallı kəndi

57.5

Dəkkəoba bələdiyyəsiDəkkəoba kəndi

57.6

Dəli Quşçu bələdiyyəsiDəli Quşçu kəndi

57.7

Əlibəyli bələdiyyəsiAllahqulubağı və Əlibəyli kəndləri

57.8

Əlvənd bələdiyyəsiƏlvənd kəndi

57.9

Gəlmə bələdiyyəsiGəlmə və Salahlı kəndləri

57.10

Gödəkqobu bələdiyyəsiGödəkqobu kəndi

57.11

Xanməmmədli bələdiyyəsiHüseynxanlı və Xanməmmədli kəndləri

57.12

İsaqbağı bələdiyyəsiBöyük Dəkkə və İsaqbağı kəndləri

57.13

Kəndəbil bələdiyyəsiAğabağı, Kəndəbil, Nəzəralılı və Şıxbağı kəndləri

57.14

Körpükənd bələdiyyəsiKörpükənd kəndi

57.15

Qaravəlli bələdiyyəsiQaravəlli kəndi

57.16

Qoruqbağı bələdiyyəsiQoruqbağı kəndi

57.17

Məlikli bələdiyyəsiBurunlu və Məlikli kəndləri

57.18

Məlikumudlu bələdiyyəsiMəlikumudlu kəndi

57.19

Məmmədqasımlı bələdiyyəsiMəmmədqasımlı kəndi

57.20

Otmanoba bələdiyyəsiOtmanoba kəndi

57.21

Pərvanlı bələdiyyəsiPərvanlı kəndi

57.22

Sarıqaya bələdiyyəsiSarıqaya kəndi

57.23

Şahhüseynli bələdiyyəsiŞahhüseynli kəndi

57.24

Şəftəhal bələdiyyəsiAşağı Seyidlər və Şəftəhal kəndləri

57.25

Yarməmmədbağı bələdiyyəsiLələağacı və Yarməmmədbağı kəndləri

57.26

Yuxarı Seyidlər bələdiyyəsiSiləyli və Yuxarı Seyidlər kəndləri

57.27

Zərdab bələdiyyəsiZərdab şəhəri və Qoşaoba, Təzəkənd kəndləri

Naxçıvan Muxtar Respublikası

58

Naxçıvan şəhəri

58.1

Naxçıvan bələdiyyəsiNaxçıvan şəhəri

58.2

Əliabad bələdiyyəsiƏliabad qəsəbəsi

59

Babək rayonu

59.1

Araz bələdiyyəsiAraz kəndi

59.2

Aşağı Buzqov bələdiyyəsiAşağı Buzqov kəndi

59.3

Aşağı Uzunoba bələdiyyəsiAşağı Uzunoba kəndi

59.4

Babək bələdiyyəsiBabək qəsəbəsi

59.5

Badaşqan bələdiyyəsiBadaşqan kəndi

59.6

Bulqan bələdiyyəsiBulqan kəndi

59.7

Cəhri bələdiyyəsiCəhri kəndi

59.8

Çeşməbasar bələdiyyəsiÇeşməbasar kəndi

59.9

Didivar bələdiyyəsiDidivar kəndi

59.10

Gərməçataq bələdiyyəsiGərməçataq kəndi

59.11

Gülşənabad bələdiyyəsiGülşənabad kəndi

59.12

Güznüt bələdiyyəsiGüznüt kəndi

59.13

Hacıniyyət bələdiyyəsiHacıniyyət kəndi

59.14

Hacıvar bələdiyyəsiHacıvar kəndi

59.15

Xalxal bələdiyyəsiXalxal kəndi

59.16

Xəlilli bələdiyyəsiXəlilli kəndi

59.17

Kalbaoruc Dizə bələdiyyəsiKalbaoruc Dizə kəndi

59.18

Kərimbəyli bələdiyyəsiKərimbəyli kəndi

59.19

Kültəpə bələdiyyəsiKültəpə kəndi

59.20

Qahab bələdiyyəsiQahab kəndi

59.21

Qaraçuq bələdiyyəsiQaraçuq kəndi

59.22

Qaraxanbəyli bələdiyyəsiQaraxanbəyli kəndi

59.23

Qaraqala bələdiyyəsiQaraqala kəndi

59.24

Qoşadizə bələdiyyəsiQoşadizə kəndi

59.25

Məmmədrza Dizə bələdiyyəsiMəmmədrza Dizə kəndi

59.26

Məzrə bələdiyyəsiMəzrə kəndi

59.27

Naxışnərgiz bələdiyyəsiNaxışnərgiz kəndi

59.28

Nehrəm bələdiyyəsiNehrəm kəndi

59.29

Nəcəfəlidizə bələdiyyəsiNəcəfəlidizə kəndi

59.30

Nəzərabad bələdiyyəsiNəzərabad kəndi

59.31

Payız bələdiyyəsiPayız kəndi

59.32

Sirab bələdiyyəsiSirab kəndi

59.33

Şəkərabad bələdiyyəsiŞəkərabad kəndi

59.34

Şıxmahmud bələdiyyəsiŞıxmahmud kəndi

59.35

Tumbul bələdiyyəsiTumbul kəndi

59.36

Vayxır bələdiyyəsiVayxır kəndi

59.37

Yarımca bələdiyyəsiYarımca kəndi

59.38

Yuxarı Buzqov bələdiyyəsiYuxarı Buzqov kəndi

59.39

Yuxarı Uzunoba bələdiyyəsiYuxarı Uzunoba kəndi

59.40

Zeynəddin bələdiyyəsiZeynəddin kəndi

60

Culfa rayonu

60.1

Bənəniyar bələdiyyəsiBənəniyar kəndi

60.2

Boyəhməd bələdiyyəsiBoyəhməd kəndi

60.3

Camaldın bələdiyyəsiCamaldın kəndi

60.4

Culfa bələdiyyəsiCulfa şəhəri

60.5

Dizə bələdiyyəsiDizə kəndi

60.6

Əbrəqunus bələdiyyəsiƏbrəqunus kəndi

60.7

Əlincə bələdiyyəsiƏlincə kəndi

60.8

Ərəfsə bələdiyyəsiƏrəfsə kəndi

60.9

Ərəzin bələdiyyəsiƏrəzin kəndi

60.10

Gal bələdiyyəsiGal kəndi

60.11

Göydərə bələdiyyəsiGöydərə kəndi

60.12

Göynük bələdiyyəsiGöynük kəndi

60.13

Gülüstan bələdiyyəsiGülüstan kəndi

60.14

Xanəgah bələdiyyəsiXanəgah kəndi

60.15

Xoşkeşin bələdiyyəsiXoşkeşin kəndi

60.16

Kırna bələdiyyəsiKırna kəndi

60.17

Qazançı bələdiyyəsiQazançı kəndi

60.18

Qızılca bələdiyyəsiQızılca kəndi

60.19

Ləkətağ bələdiyyəsiLəkətağ kəndi

60.20

Milax bələdiyyəsiMilax kəndi

60.21

Nəhəcir bələdiyyəsiNəhəcir kəndi

60.22

Saltaq bələdiyyəsiSaltaq kəndi

60.23

Şurud bələdiyyəsiŞurud kəndi

60.24

Teyvaz bələdiyyəsiTeyvaz kəndi

60.25

Yaycı bələdiyyəsiYaycı kəndi

61

Kəngərli rayonu

61.1

Böyükdüz bələdiyyəsiBöyükdüz kəndi

61.2

Çalxanqala bələdiyyəsiÇalxanqala kəndi

61.3

Xıncab bələdiyyəsiXıncab kəndi

61.4

Xok bələdiyyəsiXok kəndi

61.5

Qabıllı bələdiyyəsiQabıllı kəndi

61.6

Qarabağlar bələdiyyəsiQarabağlar kəndi

61.7

Qıvraq bələdiyyəsiQıvraq qəsəbəsi

61.8

Şahtaxtı bələdiyyəsiŞahtaxtı kəndi

61.9

Təzəkənd bələdiyyəsiTəzəkənd

61.10

Yeni Kərki bələdiyyəsiYeni Kərki kəndi

61.11

Yurdçu bələdiyyəsiYurdçu kəndi

62

Ordubad rayonu

62.1

Ağrı bələdiyyəsiAğrı kəndi

62.2

Anabad bələdiyyəsiAnabad kəndi

62.3

Anaqut bələdiyyəsiAnaqut kəndi

62.4

Aşağı Əndəmic bələdiyyəsiAşağı Əndəmic kəndi

62.5

Aşağı Əylis bələdiyyəsiAşağı Əylis kəndi

62.6

Aza bələdiyyəsiAza kəndi

62.7

Azadkənd bələdiyyəsiAzadkənd

62.8

Başkənd bələdiyyəsiBaşkənd

62.9

Baş Dizə bələdiyyəsiBaş Dizə kəndi

62.10

Behrud bələdiyyəsiBehrud kəndi

62.11

Biləv bələdiyyəsiBiləv kəndi

62.12

Bist bələdiyyəsiBist kəndi

62.13

Çənnəb bələdiyyəsiÇənnəb kəndi

62.14

Darkənd bələdiyyəsiDarkənd kəndi

62.15

Dəstə bələdiyyəsiDəstə kəndi

62.16

Dırnıs bələdiyyəsiDırnıs kəndi

62.17

Dizə bələdiyyəsiDizə kəndi

62.18

Düylün bələdiyyəsiDüylün kəndi

62.19

Ələhi bələdiyyəsiƏləhi kəndi

62.20

Gənzə bələdiyyəsiGənzə kəndi

62.21

Gilançay bələdiyyəsiGilançay kəndi

62.22

Xanağa bələdiyyəsiXanağa kəndi

62.23

Xurs bələdiyyəsiXurs kəndi

62.24

Kələki bələdiyyəsiKələki kəndi

62.25

Kələntər Dizə bələdiyyəsiKələntər Dizə kəndi

62.26

Kotam bələdiyyəsiKotam və Kilit kəndləri

62.27

Qoruqlar bələdiyyəsiQoruqlar kəndi

62.28

Qoşadizə bələdiyyəsiQoşadizə kəndi

62.29

Məzrə bələdiyyəsiMəzrə kəndi

62.30

Nəsirvaz bələdiyyəsiNəsirvaz kəndi

62.31

Nürgüt bələdiyyəsiNürgüt kəndi

62.32

Nüsnüs bələdiyyəsiNüsnüs kəndi

62.33

Ordubad bələdiyyəsiOrdubad şəhəri

62.34

Parağa bələdiyyəsiParağa kəndi

62.35

Parağaçay bələdiyyəsiParağaçay və Ağdərə qəsəbələri

62.36

Pəzməri bələdiyyəsiPəzməri kəndi

62.37

Sabirkənd bələdiyyəsiSabirkənd

62.38

Şəhriyar bələdiyyəsiŞəhriyar qəsəbəsi

62.39

Tivi bələdiyyəsiTivi kəndi

62.40

Unus bələdiyyəsiUnus kəndi

62.41

Üstüpü bələdiyyəsiÜstüpü kəndi

62.42

Yuxarı Əndəmic bələdiyyəsiYuxarı Əndəmic kəndi

62.43

Yuxarı Əylis bələdiyyəsiYuxarı Əylis kəndi

62.44

Vələver bələdiyyəsiVələver kəndi

62.45

Vənənd bələdiyyəsiVənənd kəndi

63

Sədərək rayonu

63.1

Heydərabad bələdiyyəsiHeydərabad qəsəbəsi

63.2

Qaraağac bələdiyyəsiQaraağac kəndi

63.3

Sədərək bələdiyyəsiSədərək kəndi

64

Şahbuz rayonu

64.1

Ağbulaq bələdiyyəsiAğbulaq kəndi

64.2

Aşağı Qışlaq bələdiyyəsiAşağı Qışlaq kəndi

64.3

Ayrınc bələdiyyəsiAyrınc kəndi

64.4

Badamlı bələdiyyəsiBadamlı kəndi

64.5

Badamlı qəsəbə bələdiyyəsiBadamlı qəsəbəsi

64.6

Biçənək bələdiyyəsiBiçənək kəndi

64.7

Daylaqlı bələdiyyəsiDaylaqlı kəndi

64.8

Gömür bələdiyyəsiGömür kəndi

64.9

Güney Qışlaq bələdiyyəsiGüney Qışlaq kəndi

64.10

Keçili bələdiyyəsiKeçili kəndi

64.11

Kiçikoba bələdiyyəsiKiçikoba kəndi

64.12

Kolanı bələdiyyəsiKolanı kəndi

64.13.

Ayrınc bələdiyyəsi

Ayrınc kəndi

64.14

Külüs bələdiyyəsiKülüs kəndi

64.15

Qarababa bələdiyyəsiQarababa kəndi

64.16

Qızıl Qışlaq bələdiyyəsiQızıl Qışlaq kəndi

64.17

Mahmudoba bələdiyyəsiMahmudoba kəndi

64.18

Mərəlik bələdiyyəsiMərəlik kəndi

64.19

Nursu bələdiyyəsiNursu kəndi

64.20

Sələsüz bələdiyyəsiSələsüz kəndi

64.21

Şada bələdiyyəsiŞada kəndi

64.22

Şahbuz bələdiyyəsiŞahbuz şəhəri

64.23

Şahbuzkənd bələdiyyəsiŞahbuzkənd

64.24

Türkeş bələdiyyəsiTürkeş kəndi

64.25

Yuxarı Qışlaq bələdiyyəsiYuxarı Qışlaq kəndi

65

Şərur rayonu

65.1

Axaməd bələdiyyəsiAxaməd kəndi

65.2

Axura bələdiyyəsiAxura kəndi

65.3

Alışar bələdiyyəsiAlışar kəndi

65.4

Arbatan bələdiyyəsiArbatan kəndi

65.5

Arpaçay bələdiyyəsiArpaçay kəndi

65.6

Aşağı Aralıq bələdiyyəsiAşağı Aralıq kəndi

65.7

Aşağı Daşarx bələdiyyəsiAşağı Daşarx kəndi

65.8

Aşağı Yaycı bələdiyyəsiAşağı Yaycı kəndi

65.9

Babəki bələdiyyəsiBabəki kəndi

65.10

Cəlilkənd bələdiyyəsiCəlilkənd

65.11

Çəmənli bələdiyyəsiÇəmənli kəndi

65.12

Çərçiboğan bələdiyyəsiÇərçiboğan kəndi

65.13

Çomaxtur bələdiyyəsiÇomaxtur kəndi

65.14

Danyeri bələdiyyəsiDanyeri kəndi

65.15

Dəmirçi bələdiyyəsiDəmirçi kəndi

65.16

Dərəkənd bələdiyyəsiDərəkənd

65.17

Dərvişlər bələdiyyəsiDərvişlər kəndi

65.18

Diyadin bələdiyyəsiDiyadin kəndi

65.19

Dizə bələdiyyəsiDizə kəndi

65.20

Düdəngə bələdiyyəsiDüdəngə kəndi

65.21

Ələkli bələdiyyəsiƏləkli kəndi

65.22

Ərəbyengicə bələdiyyəsiƏrəbyengicə kəndi

65.23

Gümüşlü bələdiyyəsiGümüşlü kəndi

65.24

Havuş bələdiyyəsiHavuş kəndi

65.25

Həmzəli bələdiyyəsiHəmzəli kəndi

65.26

Xanlıqlar bələdiyyəsiXanlıqlar kəndi

65.27

Xələc bələdiyyəsiXələc kəndi

65.28

Xətai bələdiyyəsiXətai kəndi

65.29

İbadulla bələdiyyəsiİbadulla kəndi

65.30

Kərimbəyli bələdiyyəsiKərimbəyli kəndi

65.31

Kosacan bələdiyyəsiKosacan kəndi

65.32

Kürçülü bələdiyyəsiKürçülü kəndi

65.33

Kürkənd bələdiyyəsiKürkənd

65.34

Qaraburc bələdiyyəsiQaraburc kəndi

65.35

Qarahəsənli bələdiyyəsiQarahəsənli kəndi

65.36

Qarxun bələdiyyəsiQarxun kəndi

65.37

Qışlaqabbas bələdiyyəsiQışlaqabbas kəndi

65.38

Qorçulu bələdiyyəsiQorçulu kəndi

65.39

Mahmudkənd bələdiyyəsiMahmudkənd, Bəhruz Kəngərli və Günnüt kəndləri

65.40

Maxta bələdiyyəsiMaxta kəndi

65.41

Məmmədsabir bələdiyyəsiMəmmədsabir kəndi

65.42

Muğancıq Mehrab bələdiyyəsiMuğancıq Mehrab kəndi

65.43

Muğancıq Müslüm bələdiyyəsiMuğancıq Müslüm kəndi

65.44

Muğanlı bələdiyyəsiMuğanlı kəndi

65.45

Oğlanqala bələdiyyəsiOğlanqala kəndi

65.46

Oğuzkənd bələdiyyəsiOğuzkənd

65.47

Püsyan bələdiyyəsiPüsyan kəndi

65.48

Sərxanlı bələdiyyəsiSərxanlı kəndi

65.49

Siyaqut bələdiyyəsiSiyaqut kəndi

65.50

Stansiya Daşarx bələdiyyəsiStansiya Daşarx kəndi

65.51

Şahbulaq bələdiyyəsiŞahbulaq kəndi

65.52

Şəhriyar bələdiyyəsiŞəhriyar kəndi

65.53

Şərur bələdiyyəsiŞərur şəhəri

65.54

Tənənəm bələdiyyəsiTənənəm kəndi

65.55

Təzəkənd bələdiyyəsiTəzəkənd

65.56

Tumaslı bələdiyyəsiTumaslı kəndi

65.57

Vayxır bələdiyyəsiVayxır kəndi

65.58

Vərməziyar bələdiyyəsiVərməziyar kəndi

65.59

Yengicə bələdiyyəsiYengicə kəndi

65.60

Yeni Havuş bələdiyyəsiYeni Havuş kəndi

65.61

Yuxarı Aralıq bələdiyyəsiYuxarı Aralıq kəndi

65.62

Yuxarı Daşarx bələdiyyəsiYuxarı Daşarx kəndi

65.63

Yuxarı Yaycı bələdiyyəsiYuxarı Yaycı kəndi

65.64

Zeyvə bələdiyyəsiZeyvə kəndi


 

Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında

Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Maddə 1. Qanunun təyinatı

Bu Qanun yerli özünüidarəetmənin iqtisadi əsasını təşkil edən bələdiyyə əmlakının yaranması əsaslarını müəyyən edir.

Bələdiyyə mülkiyyətinə torpaqların verilməsi «Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq həyata keçirilir.

Maddə 2. Bələdiyyə əmlakı haqqında qanunvericilik

Bələdiyyə əmlakı haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Mülki Məcəlləsi, bu Qanun və Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarından ibarətdir.

Maddə 3. Bələdiyyə əmlakının yaranması mənbələri

Bələdiyyə əmlakının yaranması mənbələri aşağıdakılardır:

  • bu Qanuna və digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilən dövlət əmlakı;
  • bələdiyyələrin fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan və yaradılan əmlak;
  • fiziki və hüquqi şəxslərin, beynəlxalq təşkilatların və fondların bələdiyyələrə könüllü maddi yardım şəklində verilən əmlak;
  • varisi olmayan əmlakın bələdiyyələrə keçməsi yolu ilə əldə olunan əmlak;
  • bələdiyyələrə vəsiyyət edilən əmlak;
  • qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər hallarda əldə olunan əmlak.

Maddə 4. Dövlət əmlakının bələdiyyələrə verilməsi

Bu Qanunda və digər normativ hüquqi aktlarda müəyyən edilmiş qaydada dövlət mülkiyyətində olan və bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün zəruri mənzil-kommunal, sosial və mədəniyyət obyektləri, əhalinin ümumi istifadəsində olan obyektlər və digər dövlət əmlakı onların mülkiyyətinə verilir.

İlk növbədə bələdiyyələrin mülkiyyətinə onların fəaliyyətini təmin etmək üçün lazımi inzibati binalar, otaqlar və avadanlıqlar verilir.

Qanunvericilikdə özəlləşdirilməsi qadağan edilən və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə özəlləşdirilən dövlət əmlakı istisna olmaqla, bələdiyyələrin ərazilərində yerləşən digər dövlət əmlakı onların mülkiyyətinə verilə bilər.

Bələdiyyə mülkiyyətinə dövlət əmlakı bələdiyyələr tərəfindən bu əmlakdan istifadə etmək imkanı yarandıqda onların müraciəti əsasında verilir.

Bu Qanuna uyğun olaraq bələdiyyənin mülkiyyətinə obyektlərin verilməsi qaydası və müddətləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 5. Mübahisələrin həlli qaydası

Bələdiyyə əmlakı ilə əlaqədar yaranan mübahisələr məhkəmə qaydasında həll edilir.

Maddə 6. Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət

Bu Qanunun pozulmasına görə təqsirkar şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 7 dekabr 1999-cu il.

№– 770-IQ.

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda dərc edilmişdir (31 yanvar 2000-ci il, №– 1, maddə 13).

12 oktyabr 2001-ci il tarixli 198-IIQD nömrəli Qanuna əsasən əlavələrlə .

Bələdiyyə qulluğu haqqında

Bələdiyyə qulluğu haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu Qanun bələdiyyə qulluğu ilə bağlı münasibətləri və Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə qulluqçularının hüquqi vəziyyətini tənzimləyir.

Maddə 1. Bələdiyyə qulluğu haqqında qanunvericilik

Bələdiyyə qulluğunun hüquqi tənzimlənməsi, o cümlədən bələdiyyə qulluqçusunun statusu, bələdiyyə qulluğunun həyata keçirilməsi şərtləri və qaydası Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, bu Qanun, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları və bələdiyyənin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.

Maddə 2. Bələdiyyə qulluğu və bələdiyyə qulluqçusu anlayışları

Bələdiyyə qulluğuyerli özünüidarə orqanlarının səlahiyyətlərini icra etmək üçün həmin orqanlarda daimi peşə fəaliyyətidir.

Bələdiyyə qulluqçusuyerli özünüidarə orqanlarında təyin olunmaqla vəzifə tutan və ödənişli əsaslarla xidmət göstərən işçi hesab edilir.

Bələdiyyə üzvləri və bələdiyyələrin fəaliyyətinin təmin olunması ilə birbaşa bağlı olmayan vəzifələri yerinə yetirən şəxslər bələdiyyə qulluqçusu hesab edilmirlər.

Bələdiyyə üzvü bələdiyyə qulluqçusu kimi fəaliyyət göstərə bilməz.

Maddə 3. Bələdiyyənin icra aparatı

Bələdiyyənin icra aparatı bələdiyyənin sədrindən, onun «Bələdiyyələrin statusu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu və bələdiyyənin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada formalaşdırdığı struktur bölmələrdən və digər icra strukturlarından ibarətdir.

Bələdiyyənin icra aparatının strukturunu, ştat cədvəlini , bələdiyyə qulluqçusunun vəzifə təlimatını və saxlanması xərcləri smetasını bələdiyyə təsdiq edir.

Bələdiyyənin icra aparatına rəhbərliyi bələdiyyənin sədri həyata keçirir.

Bələdiyyənin icra aparatı bələdiyyənin, habelə bələdiyyənin daimi və başqa komissiyalarının təşkilati, informasiya, kargüzarlıq, maddi-texniki təminat məsələlərini həyata keçirir, bələdiyyə sədrinin tapşırıqlarını yerinə yetirir, bələdiyyənin qərarlarının icrasını təmin edir. Bələdiyyənin icra aparatının struktur bölmələrinin rəhbərləri görülmüş işlər barədə bələdiyyə sədrinə və bələdiyyəyə hesabat, daimi və başqa komissiyaların iclaslarında səlahiyyətlərinə aid məsələlər barəsində məlumat verirlər.

Maddə 4. Bələdiyyə icra aparatının tərkibi

Bələdiyyə icra aparatının tərkibi bələdiyyənin fəaliyyət göstərdiyi əraziyə və konkret iş vəziyyətinə uyğun olaraq, müvafiq bələdiyyənin nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada və sayda idarə rəisləri və rəis müavinləri, şöbə müdirləri və müdir müavinləri, mütəxəssislər, müfəttişlər və digər işçilərdən təşkil olunur.

Maddə 5. Bələdiyyə qulluğunun təşkili

Bələdiyyə sədri və bələdiyyənin icra aparatı struktur bölmələrinin rəhbərləri bələdiyyə qulluğu ilə bağlı təşkilati rəhbərliyi həyata keçirir və aşağıdakı vəzifələri daşıyırlar:

  • bu Qanunun yerinə yetirilməsi üzərində nəzarət;

  • əlavə təhsil sahəsində işin təşkil edilməsi;
  • bələdiyyə qulluqçularının yerdəyişməsinə dair təkliflərin verilməsi;

  • bələdiyyə tərəfindən qəbul edilmiş qərarların icra edilməsi.

Yerli əhaliyə xidmət, iqtisadi və sosial inkişaf proqramlarını həyata keçirmək üçün yaradılan icra strukturlarının rəhbərlər bələdiyyənin qərarına əsasən, digər işçiləri isə bələdiyyənin sədri birbaşa təyin edir bələdiyyənin müsabiqə komissiyasının qiymətləndirməsinin nəticəsinə uyğun olaraq bələdiyyənin sədri təyin edir.

Maddə 5-1. Bələdiyyə qulluğuna qəbul 

Bu Qanunun 5-ci maddəsinin ikinci hissəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla bələdiyyə qulluğuna vətəndaşlar müsabiqə əsasında qəbul edilirlər. 
Bələdiyyə qulluğuna qəbulun müsabiqə əsasında keçirilməsi üçün 5 nəfər bələdiyyə üzvü və qulluqçusundan ibarət bələdiyyənin müsabiqə komissiyası (bundan sonra – müsabiqə komissiyası) yaradılır. Müsabiqə komissiyasının tərkibi, sədri və sədrinin müavini bələdiyyənin qərarı ilə təsdiq edilir. 
Müsabiqə komissiyası öz fəaliyyətini iclaslar vasitəsilə həyata keçirir. Müsabiqə komissiyasının iclasları üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Sədr olmadıqda iclaslara sədrin müavini sədrlik edir. 
Müsabiqə komissiyasının fəaliyyəti qanunçuluq, obyektivlik, şəffaflıq və bərabərlik prinsipləri əsasında həyata keçirilir. 
Müsabiqə komissiyasının işinə müdaxilə yolverilməzdir.
Müsabiqə komissiyası namizədlərin müvafiq vəzifəyə uyğunluğunu onların bilik səviyyəsinə, peşə hazırlığına, ümumi dünyagörüşünə və müvafiq vəzifə üçün tələb olunan keyfiyyətlərə əsasən qiymətləndirir. 
Müsabiqə komissiyasının işinə müvafiq sahələr üzrə ekspertlər cəlb edilə bilər. 
Müsabiqənin  elan edilməsi, sənədlərin qəbulu, keçirilməsi və nəticələrinin qiymətləndirilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 5-2. Müsabiqə komissiyası üzvlərinin hüquq və vəzifələri, təşkilati məsələlər

Müsabiqə komissiyası üzvlərinin müsabiqə komissiyasının səlahiyyətlərinə aid məsələlərin həllində iştirak etmək, təkliflər vermək, habelə bu komissiyanın qərar, protokol və digər sənədləri ilə tanış olmaq, onlarla razılaşmadıqda xüsusi rəy vermək hüququ vardır.
Müsabiqə komissiyası üzvlərinin vəzifələri aşağıdakılardır:
müsabiqə komissiyasının iclaslarını üzrsüz səbəbdən buraxmamaq və vaxtında müsabiqənin keçirilmə yerində olmaq;
müsabiqə komissiyasının iclaslarında baxılan məsələlər üzrə səsvermədə iştirak etmək;
müsabiqə komissiyası üzvünün adına və qərəzsizliyinə xələl gətirə biləcək hərəkətlərə və çıxışlara yol verməmək.
Müsabiqə komissiyasının üzvləri müsabiqə zamanı aşağıda göstərilən tələblərə əməl etməlidirlər:
namizədin şəxsiyyətinə və fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq;
namizədə müvafiq vəzifəyə yararlı olub-olmaması barədə fikir bildirməmək;
müsabiqənin keçirildiyi otağı tərk etməmək və rabitə vasitələrindən istifadə etməmək.
Müsabiqə komissiyasının üzvü namizədlərdən hər hansı biri ilə yaxın qohumluq, şəxsi yaxınlıq, asılılıq münasibətində olduqda, yaxud obyektiv qiymətləndirməyə mənfi təsir edə bilən hallar mövcud olduqda, özü-özünə etiraz etməlidir. Eyni qaydada namizəd belə əsaslar olduqda, müsabiqə başlamazdan əvvəl müsabiqə komissiyasının hər hansı üzvünə (üzvlərinə) etiraz edə bilər.
Bu maddənin dördüncü hissəsinə uyğun olaraq əsaslandırılmış etiraz verildikdə, barəsində etiraz verilmiş müsabiqə komissiyası üzvü həmin etirazın verilməsinə səbəb olmuş namizədə münasibətdə müsabiqə komissiyasının qiymətləndirməsində iştirak edə bilməz. Əgər etiraz nəticəsində müsabiqə komissiyasının fəaliyyətini həyata keçirməsi mümkün olmazsa, həmin namizədə münasibətdə müsabiqə komissiyası yenidən təşkil olunur.
Müsabiqə komissiyasının iclaslarında baxılan məsələlər üzrə qərarlar açıq səsvermə və sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səslər bərabər olduqda, sədrlik edənin səsi həlledicidir. Müsabiqə komissiyasının iclası protokollaşdırılır, protokol iclasda iştirak edən bütün müsabiqə komissiyası üzvləri tərəfindən imzalanır. Müsabiqə komissiyası üzvünün xüsusi rəyi olduqda, protokolda bununla bağlı qeyd aparılır və xüsusi rəy protokola əlavə olunur.
Müsabiqə zamanı namizədin arzusu ilə videoçəkilişdən istifadə edilə bilər. Bu halda videoçəkiliş müsabiqə komissiyasının normal fəaliyyətinə maneçilik törətməməlidir.
Müsabiqənin nəticəsi ilə razı olmayan namizədlər həmin nəticələr elan olunduğu gündən 30 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada bələdiyyəyə və ya məhkəməyə şikayət verə bilərlər.

Maddə 5-3. Bələdiyyə qulluğuna qəbulla bağlı məhdudiyyətlər

Hansı şəxslər bələdiyyə qulluğuna aşağıdakı hallarda qəbul edilə bilməz:
onun fəaliyyət qabiliyyətinə malik olmaması və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətinə malik olması məhkəmənin qərarı ilə təsdiq edilərsə;
məhkumluğu ödənilməmiş və ya götürülməmişsə;
bələdiyyənin sədri, bələdiyyə sədrinin müavinləri və bilavasitə tabeliyində və ya nəzarəti altında işləyəcəyi bələdiyyə qulluqçusu ilə yaxın qohumluq və ya qudalıq (ər-arvadlar, onların  valideynləri, qardaşları, bacıları, övladları) əlaqəsi olduqda; 
barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olarsa.

Maddə 6. Bələdiyyə qulluqçularının hüquqları

Bələdiyyə qulluqçularının aşağıdakı hüquqları vardır:

  • işə qəbul etmək və işdən azad etmək səlahiyyətinə malik olan vəzifəli şəxsdən öz xidməti vəzifələrinin yazılı surətdə təsbit edilməsini və onların həyata keçirilməsi üçün zəruri şəraitin yaradılmasını tələb etmək;

  • vəzifə səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq orqanlardan, idarə, təşkilat və vətəndaşlardan zəruri məlumat və sənədləri almaq;

  • səlahiyyətləri daxilində məsələlərin baxılmasında və onların həlli ilə əlaqədar qərar qəbul edilməsində iştirak etmək;

  • həmkarlar ittifaqı yaratmaq, onlara daxil olmaq və təmsil etmək;

  • əlavə təhsil almaq;
  • bələdiyyə qulluğunun təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər vermək;

  • öz hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin təminatını tələb etmək.

Maddə 7. Bələdiyyə qulluqçularının vəzifələri

Bələdiyyə qulluqçularının vəzifələri:

  • öz fəaliyyətlərində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına əməl etmək;

  • vətəndaşların, müəssisə, idarə və təşkilatların müraciətlərinə öz səlahiyyətləri çərçivəsində və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada baxmaq;

  • rəhbərliyin «Bələdiyyələrin statusu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, bu Qanun, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları və bələdiyyələrin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul etdiyi qərar və sərəncamları yerinə yetirmək;

  • əmək və icra intizamına riayət etmək;

  • yerli icra hakimiyyətinin müvafiq strukturları ilə fəaliyyətlərini əlaqələndirmək və yerli problemlərin həllində qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək.

Maddə 7-1. Bələdiyyə qulluqçularının peşə hazırlığı və ixtisasının artırılması

Bələdiyyə qulluqçuları mütəmadi olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tədris-elm müəssisəsində peşə hazırlığına və ixtisasının artırılmasına cəlb edilirlər.

Maddə 8. Bələdiyyə qulluğu ilə bağlı qadağalar

Bələdiyyə qulluqçuları üçün qulluqla bağlı aşağıdakı qadağalar nəzərdə tutulur:

  • qanunverici, icra və məhkəmə orqanlarında vəzifə tutmaq, habelə «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin üzvü olmaq;

  • vəzifəsinin icrası ilə bağlı ona bəlli olan məlumatdan xidməti vəzifədən kənar məqsədlər üçün istifadə etmək;

Maddə 9. Xidməti vəsiqə

Bələdiyyə qulluqçularına bələdiyyələrdə qulluğa təyin edildikdən sonra xidməti vəsiqə verilir.

Maddə 10. Bələdiyyə qulluqçusunun iş vaxtı, məzuniyyəti, pensiyası və digər sosial təminatları

Bələdiyyə qulluqçularının iş vaxtı, məzuniyyəti, pensiyaların və başqa müavinətlərin təyin edilməsi və verilməsi qaydası və digər sosial təminatları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

Bələdiyyələrin maliyyə imkanları daxilində əlavə olaraq digər kompensasiyalar və ödənişlər, habelə müavinətlər verilə bilər.

Bələdiyyələrin nizamnaməsi ilə bələdiyyə qulluqçularına digər imtiyaz və zəmanətlərin verilməsi nəzərdə tutula bilər.

Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyət müddətinin qurtarması bələdiyyə qulluqçularının vəzifələrindən azad edilmələri üçün əsas ola bilməz.

Bələdiyyə vəzifələrində işləyən və Azərbaycan Respublikasının seçki qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvü olan şəxslər seçki komissiyasında fəaliyyətləri dövründə özlərinin razılığı olmadan işəgötürənin təşəbbüsü ilə başqa işə keçirilə bilməzlər və ya vəzifələrindən azad oluna bilməzlər.

Azərbaycan Respublikasının seçki qanunvericiliyinə uyğun olaraq namizədliyi qeydə alınmış bələdiyyə vəzifəsində işləyən şəxs namizəd kimi müvafiq seçki komissiyasında qeydə alındığı gündən seçkilərin nəticələrinin rəsmi dərc edildiyi günədək bələdiyyə orqanının təşəbbüsü ilə işdən çıxarıla bilməz, öz razılığı olmadan başqa işə, başqa yerdə işləməyə keçirilə bilməz, habelə ezamiyyətə göndərilə bilməz.

Maddə 11. Bələdiyyə qulluqçusunun əmək haqqının müəyyən edilməsi

Bələdiyyə qulluqçularının əmək haqqı bələdiyyələrin büdcəsi hesabına, onun maliyyə imkanlarına uyğun olaraq bələdiyyə tərəfindən təsdiq edilmiş ştat cədvəli əsasında müəyyən edilir.

Maddə 12. Bələdiyyə qulluqçularının qanunsuz qərarlarından və hərəkətlərindən (hərəkətsizliklərindən) şikayət

Bələdiyyə qulluqçularının qanunsuz qərarlarından və hərəkətlərindən (hərəkətsizliklərindən) bələdiyyələrin struktur bölmələrinin rəhbərlərinə, bələdiyyə sədrinə və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

Maddə 13. Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət

Bu Qanunun tələblərini pozan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 14. Bu Qanunun qüvvəyə minməsi qaydası

Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 30 noyabr 1999-cu il

№– 765-IQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (№– 297, 28 dekabr 1999-cu il).

«Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (31 dekabr 1999-cu il, №– 12, maddə 687).

30 dekabr 2003-cü il tarixli, 569-IIQD nömrəli; 30 dekabr 2004-cü il tarixli, 819-IIQD nömrəli; 3 mart 2006-cı il tarixli, 82-IIIQD nömrəli; 27 oktyabr 2009-cu il tarixli, 901-IIIQD nömrəli; 5 mart 2010-cu il tarixli, 972-IIIQD nömrəli; 21 dekabr 2010-cu il tarixli, 38-IVQD nömrəli; 25 oktyabr 2011-ci il tarixli, 217-IVQD nömrəli; 13 fevral 2015-ci il tarixli, 1196-IVQD nömrəli Qanunlara əsasən dəyişikliklərlə .

Bələdiyyənin nümunəvi nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında

Bələdiyyənin nümunəvi nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. «Bələdiyyənin nümunəvi nizamnaməsi» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 15 oktyabr 1999-cu il

№– 709-IQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (25 yanvar 2000-ci il, №– 17).

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda dərc edilmişdir (31 yanvar 2000-ci il, №– 1, maddə 1).

23 noyabr 2001-ci il tarixli, 219-IIQD nömrəli; 3 dekabr 2002-ci il tarixli, 398-IIQD nömrəli; 30 dekabr 2003-cü il tarixli, 569-IIQD nömrəli; 30 dekabr 2004-cü il tarixli, 819-IIQD nömrəli; 23 dekabr 2005-ci il tarixli, 36-IIIQD nömrəli; 21 aprel 2006-cı il tarixli, 100-IIIQD nömrəli; 25 oktyabr 2011-ci il tarixli, 221-IVQD nömrəli ; 22 may 2012-ci il tarixli, 363-IVQD nömrəliQanunlara əsasən əlavələr və dəyişikliklərlə.


Azərbaycan Respublikasının
1999-cu il 15 oktyabr tarixli,
709-IQ nömrəli Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir.

Bələdiyyənin nümunəvi nizamnaməsi

I. Bələdiyyənin adı

Bələdiyyə onun yerləşdiyi ərazinin adı ilə adlandırılır.

II. Bələdiyyə orqanının ünvanı

Bələdiyyə orqanının ünvanı onun yerləşdiyi şəhər, şəhərdə rayon, qəsəbə, kənd, küçə və müvafiq binanın nömrəsidir.

III. Bələdiyyənin hüdudları

Bələdiyyənin hüdudları onun yerləşdiyi ərazinin sərhədləri ilə müəyyənləşdirilir.

IV. Bələdiyyənin fəaliyyətinin təşkili

Bələdiyyənin iclası

1. Bələdiyyənin iclası bələdiyyə üzvlərinin ümumi yığıncağıdır.

2. Bələdiyyə iclaslarında aşağıdakı məsələlər həll edilir:

  • bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin tanınması, qanunla müəyyən edilmiş hallarda onların səlahiyyətlərinin itirilməsi və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi;
  • bələdiyyənin reqlamentinin təsdiq edilməsi;
  • bələdiyyənin sədrinin və onun müavinlərinin, daimi və başqa komissiyaların seçilməsi;
  • yerli vergilərin dərəcələrinin aşağı salınması barədə qərar qəbul edilməsi və yerli ödənişlərin müəyyən edilməsi;
  • növbəti büdcə ili üzrə yerli büdcənin layihəsinin və onun icrası haqqında hesabatların təsdiq edilməsi;
  • bələdiyyə mülkiyyətinə sahiblik, ondan istifadə və onun barəsində sərəncam;
  • yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi;
  • yerli iqtisadi proqramların qəbul və icra edilməsi;
  • yerli ekoloji proqramların qəbul və icra edilməsi.

3. Bələdiyyə üzvləri Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən seçilirlər.

Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyaları

1. Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyaları bələdiyyə üzvlərindən ibarətdir.

2. Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyalarının əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:

  • yerli əhəmiyyətli sosial müdafiə və sosial inkişaf, ekoloji, iqtisadi inkişaf, yerli xidmət üzrə proqramlar hazırlayıb bələdiyyənin iclasına və ya bələdiyyənin qərarına əsasən yerli əhalinin müzakirəsinə çıxarmaq;
  • yerli əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etmək, bələdiyyə iclaslarında müzakirə üçün proqramlar, arayışlar, qərar layihələri və başqa materiallar hazırlamaq;
  • bələdiyyə və onun icra aparatı üçün təkliflər hazırlamaq;
  • seçicilərin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin təşkilinə və yoxlanılmasına kömək etmək.

3. Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyaları bələdiyyə iclaslarında təşkil edilir.

Bələdiyyənin icra orqanı

1. Bələdiyyənin icra orqanı onun icra aparatıdır.

2. Bələdiyyənin icra aparatı yerli əhaliyə xidmət, iqtisadi, ekoloji, sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarını həyata keçirmək üçün yaradılan idarə, şöbə və digər struktur bölmələrdən ibarət ola bilər.

3. Yerli əhaliyə xidmət, iqtisadi və sosial proqramlarını həyata keçirmək üçün yaradılan icra strukturların rəhbərlərini bələdiyyənin qərarına əsasən, digər işçilərini isə birbaşa bələdiyyənin sədri vəzifəyə təyin edir.

4. Bələdiyyənin icra aparatının strukturu onun qarşısında duran vəzifələrdən və maliyyə vəziyyətindən asılı olaraq bələdiyyə iclasının qərarı ilə təsdiq edilir.

5. Bələdiyyənin icra aparatının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:

  • bələdiyyəyə baxılmaq və təsdiq edilmək üçün təqdim edilən büdcə, plan, proqram və qərar layihələrinin hazırlanması;
  • bələdiyyənin qəbul etdiyi qərarların yerinə yetirilməsi;
  • bələdiyyə sədrinin qəbul etdiyi qərarların yerinə yetirilməsi;
  • bələdiyyənin qanunla müəyyən olunmuş səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili;
  • bələdiyyə mülkiyyətini və bələdiyyənin istifadəsinə verilmiş başqa mülkiyyətin idarə edilməsi;
  • bələdiyyə əmlakının texniki inventarizasiyasının aparılması;
  • qanunvericiliyə əsasən ona həvalə edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

6. Bələdiyyənin icra aparatı bələdiyyənin, habelə bələdiyyənin daimi və başqa komissiyalarının təşkilati, informasiya, kargüzarlıq, maddi-texniki təminat məsələlərini həyata keçirir, bələdiyyə sədrinin tapşırıqlarını yerinə yetirir, bələdiyyənin qərarlarının icrasını təmin edir. Bələdiyyənin icra aparatının struktur bölmələrinin rəhbərləri görülmüş işlər barədə bələdiyyə sədrinə və bələdiyyəyə hesabat, daimi və başqa komissiyaların iclaslarında səlahiyyətlərinə aid məsələlər barəsində məlumat verirlər.

Vətəndaşların yığıncaqları

Qanunla müəyyən olunmuş hallarda bələdiyyələrdə yerli əhəmiyyətli məsələlərə münasibət bildirmək, təkliflər irəli sürmək, kollektiv rəy söyləmək, qərarlar qəbul etmək məqsədi ilə həmin bələdiyyə ərazilərində vətəndaşlar öz yığıncaqlarını keçirə bilərlər.

Vətəndaşların yığıncaqlarında həmin bələdiyyə ərazisində yaşayan 18 yaşı tamam olmuş vətəndaşların iştirak etmək hüququ vardır.

Vətəndaşların yığıncaqlarında bələdiyyənin nizamnaməsi və başqa qərarlar qəbul edilir, dəyişdirilir və ləğv olunur.

Vətəndaşların yığıncaqları bələdiyyənin ərazisində yaşayan və səsvermə hüququ olan vətəndaşların azı 25 faizi iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.

V. Bələdiyyə sədri və sədr müavininin səlahiyyət müddəti

Bələdiyyənin səlahiyyət müddəti ərzində bələdiyyə sədri və sədr müavini bələdiyyənin qərarı ilə müəyyən olunan müddətə seçilə bilərlər.

VI. Bələdiyyə aktlarının qəbul edilməsi və qüvvəyə minməsi qaydası

Bələdiyyə iclaslarında baxılan yerli vergilər və ödənişlər ilə bağlı qərarlar bələdiyyə üzvlərinin üçdə iki səsçoxluğu ilə, digər qərarlar isə bələdiyyə üzvlərinin sadə səsçoxluğu ilə qəbul edilir.

Müvafiq qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada qüvvəyə minmiş bələdiyyə aktları əhaliyə elan edilir və bələdiyyə binasının qarşısında xüsusi lövhələrdə yerləşdirilir.

VII. Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətinin əsasları və növləri

Bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri öz fəaliyyətlərinə və qəbul etdikləri qərarlara, hüquqazidd hərəkətlərinə (hərəkətsizliyinə) görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

VIII. Bələdiyyə üzvlərinin statusu və sosial təminatları

Bələdiyyə üzvünün səlahiyyət müddəti beş ildir.

Bələdiyyə üzvünün səlahiyyətləri onun seçildiyi gündən başlanır və bələdiyyənin yeni tərkibinin işə başladığı gün qurtarır. Bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxslərin səlahiyyətləri onların vəzifəyə seçildiyi gündən başlanır və yeni vəzifəli şəxslər seçildiyi gün qurtarır.

Bələdiyyə üzvləri, bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxsləri öz səlahiyyətlərini daimi əsasla icra edə bilərlər.

Öz səlahiyyətlərini daimi əsasla icra edən bələdiyyə üzvlərinə, bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxslərinə:

  • əmək haqqı bələdiyyə büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir;
  • səlahiyyət müddəti onun ümumi və fasiləsiz iş stajına daxil edilir.

Bələdiyyənin qərarı ilə yerli büdcənin hesabına səlahiyyətlərini daimi əsasla icra edən bələdiyyə üzvünə müalicə olunması və istirahət etməsi üçün hər il onun orta aylıq əmək haqqının 1 misli məbləğində müavinət verilir.

Səlahiyyətlərini daimi əsasla icra etmiş və səlahiyyət müddəti qurtardıqdan sonra yeni müddətə seçilməyən bələdiyyə üzvlərinə bələdiyyənin qərarı ilə iki ay müddətində onların orta aylıq əmək haqqının 2 misli məbləğində müavinət verilir.

IX. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi əsasları və qaydası

Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə onların səlahiyyət müddəti qurtardıqda xitam verilir.

Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə qanunla müəyyən olunmuş əsaslara görə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər.

Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi bələdiyyə iclasının sadə səsçoxluğu ilə qəbul etdiyi qərarı əsasında həll edilir.

X. Bələdiyyə üzvlərinin, bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hüquqları üçün təminatlar

Bələdiyyə üzvlərinin, bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərini maneəsiz və səmərəli həyata keçirməsinə, onların hüquqlarının, şərəf və ləyaqətinin müdafiəsinə dövlət təminat verir.

XI. Bələdiyyə qulluğu təşkilinin şərtləri və qaydası

Bələdiyyə sədri və bələdiyyənin icra aparatı struktur bölmələrinin rəhbərləri bələdiyyə qulluğu ilə bağlı təşkilati rəhbərliyi həyata keçirir.

Bələdiyyə icra aparatının tərkibi bələdiyyənin fəaliyyət göstərdiyi ərazidən, qarşısında duran vəzifələrdən və maliyyə vəsaitindən asılı olaraq bələdiyyə tərəfindən idarə rəisləri və rəis müavinlərindən, şöbə müdirləri və onların müavinlərindən, mütəxəssislərdən, müfəttişlərdən və digər işçilərdən təşkil olunur.

XII. Yerli özünüidarənin həyata keçirilməsinin iqtisadi və maliyyə əsasları, bələdiyyə mülkiyyətinə sahibliyin, ondan istifadənin və ona sərəncam verilməsinin ümumi qaydası

Yerli özünüidarənin həyata keçirilməsinin iqtisadi və maliyyə əsasları, bələdiyyə mülkiyyətinə sahibliyin, ondan istifadənin və ona sərəncam verilməsinin ümumi qaydası «Bələdiyyələrin statusu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.

Bələdiyyələrin statusu haqqında

Bələdiyyələrin statusu haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olaraq bu Qanun yerli özünüidarəni həyata keçirən bələdiyyələrin yaradılması prinsiplərini, rolunu, yerli özünüidarənin hüquqi, iqtisadi və maliyyə əsaslarını, onun həyata keçirilməsi üçün dövlət təminatlarını müəyyənləşdirir.

I fəsil. Ümumi müddəalar

Maddə 1. Yerli özünüidarə anlayışı

Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarə vətəndaşların fəaliyyətinin təşkilinin elə bir sistemidir ki, bu sistem onlara qanun çərçivəsində yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil və sərbəst şəkildə həll etmək hüququnu həyata keçirmək və yerli əhalinin mənafeyi naminə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 144-cü maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq dövlət işlərinin bir hissəsini yerinə yetirmək imkanı verir. Bu hüququ qanunla müəyyən edilmiş qaydada ümumi, bərabər, birbaşa seçki hüquqları əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilmiş bələdiyyə üzvlərindən ibarət nümayəndəli kollegial orqanlar (bələdiyyələr) və ya vətəndaşların yığıncaqları həyata keçirirlər. Bələdiyyələr öz vəzifələrini yerinə yetirmək məqsədi ilə onların qarşısında məsuliyyət daşıyan, daimi fəaliyyət göstərən icra strukturları yarada bilərlər.

Maddə 2. Əsas anlayışlar

1. Bələdiyyə — qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli özünüidarəetmə formasıdır. Bələdiyyənin öz mülkiyyəti və yerli büdcəsi olur və o, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə və bu Qanunla səlahiyyətlərinə aid edilmiş yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil surətdə həll edir. Bələdiyyələr bərabərlik əsasında qurulur və fəaliyyət göstərirlər.

2. Bələdiyyə orqanları—səlahiyyətləri çərçivəsində yerli əhəmiyyətli məsələləri həll etmək üçün bələdiyyə qulluğunun təşkili məqsədilə bələdiyyə tərəfindən yaradılan və dövlət orqanları sisteminə daxil olmayan orqanlardır.

3. Yerli əhəmiyyətli məsələlər — bələdiyyə əhalisinin həyat fəaliyyətinin bilavasitə təmin edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyənləşdirilən məsələlərdir.

4. Yerli rəy sorğusu — yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində vətəndaşların rəyinin öyrənilməsidir.

5. Bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxsi — əhalinin bilavasitə və ya nümayəndəli yerli özünüidarə orqanının öz tərkibindən seçdiyi, bələdiyyənin nizamnaməsinə uyğun yerli əhəmiyyətli məsələləri həll etmək səlahiyyətləri verilmiş vəzifəli şəxsdir.

6. Bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxsi — yerli özünüidarə orqanlarında təşkilatçılıq-sərəncamçılıq funksiyalarını yerinə yetirən və dövlət qulluqçuları kateqoriyasına aid olmayan, kontrakt (əmək müqaviləsi) üzrə işləyən şəxsdir.

7. Bələdiyyə mülkiyyəti — bələdiyyəyə mənsub olan bütün növ daşınar və daşınmaz əmlakdır.

8. Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri)—Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və «Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilən və bələdiyyələrə ödənilən vergilərdir.

8-1. Yerli ödənişlər—«Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bələdiyyələr tərəfindən müəyyənləşdirilən, habelə yerli rəy sorğularının nəticələri əsasında həyata keçirilən məqsədli layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün hüquqi və fiziki şəxslərin ödədikləri könüllü birdəfəlik ödənişlərdir.

9. Bələdiyyə qulluğu — yerli özünüidarə orqanlarının səlahiyyətlərini icra etmək üçün həmin orqanlarda daimi peşə fəaliyyətidir.

10. «Bələdiyyə» və «yerli özünüidarə» terminləri və bunların iştirakı ilə düzələn söz birləşmələri bələdiyyə, onların orqanları, yerli özünüidarə funksiyalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı olan müəssisə, idarə və təşkilatlar mülkiyyət obyektləri və başqa obyektlər barəsində, habelə əhali tərəfindən yerli özünüidarənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar digər hallarda işlədilir.

Maddə 3. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının yerli özünüidarəni həyata keçirmək hüququ

1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları yaşadıqları ərazilərdə yerli özünüidarə hüququnu bələdiyyələrə seçkilər, öz iradəsini birbaşa ifadə etmək, rəy sorğusu, müstəqil fikir söyləmək, təkliflər vermək vasitəsilə və digər formalarda həyata keçirirlər.

2. Vətəndaşlar irqindən, milliyyətindən, cinsindən, dilindən, mənşəyindən, əmlak və vəzifə mövqeyindən, dinə münasibətindən, əqidəsindən, peşəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə münasibətindən asılı olmayaraq, yerli özünüidarəni həm bilavasitə, həm də öz nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirə bilərlər.

3. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının yerli özünüidarə orqanlarına seçmək və seçilmək hüququ vardır.

4. Bələdiyyə qulluğu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün eyni dərəcədə müyəssərdir.

5. Hər bir vətəndaşın bələdiyyələrə, bələdiyyə orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə müraciət etmək hüququ vardır.

6. Bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına bilavasitə aid sənəd və materiallarla hər bir vətəndaşın tanış olmaq, habelə qanunla xüsusi hallar nəzərdə tutulmayıbsa, bələdiyyələrin fəaliyyəti haqqında tam məlumat almaq imkanını təmin etməyə, seçicilərin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə borcludurlar.

Maddə 4. Yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramları

1. Yerli sosial müdafiə proqramları bələdiyyə tərəfindən müəyyən edilən vətəndaşlar kateqoriyasına dövlət sosial təminatından əlavə sosial təminatlar müəyyən edir. Həmin təminatlar mütəmadi və birdəfəlik ola bilər.

2. Yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarından məqsəd dövlətin həyata keçirdiyi sosial inkişaf proqramlarında nəzərdə tutulmayan və ya onlara əlavə olaraq yerli əhəmiyyətli sosial inkişaf məsələlərini həll etməkdir. Həmin proqramlar məktəbəqədər tərbiyə, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının saxlanılması və istifadə edilməsi, sanitariya müəssisələrinin təşkili, saxlanılması və inkişafı, mənzil tikintisi, yerli əhəmiyyətli su mənbələrindən istifadə, su təchizatının və kanalizasiya təsərrüfatının təşkili, saxlanılması və inkişafı, yanacaq təchizinin və satışının təşkili, bələdiyyə yollarının tikilməsi və saxlanılması, mərasim xidmətlərinin təşkili və qəbiristanların qorunması, yerli nəqliyyat və rabitə xidmətinin təşkili, ticarət, ictimai iaşə və məişət xidmətinin təşkilinə şərait yaradılması, mədəniyyət müəssisələrinin inkişafına yardım göstərilməsi, tarix və mədəniyyət abidələrinin saxlanılması, informasiya xidmətinin təşkili, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti üçün şərait yaradılması, kimsəsizlərə, xəstələrə, qocalara, maddi imkansızlara, valideyn himayəsindən məhrum olmuş, həmçinin istedadlı uşaqlara əlavə yardım, fiziki tərbiyə və idmanın inkişafına yardım göstərilməsi, əhalinin məşğulluğuna, adamların peşələri üzrə işlə təmin olunmasına gənclərin sosial hüquqi müdafiəsinə, ailə kəndli təsərrüfatının inkişafına kömək göstərilməsi və yerli infrastrukturun digər sahələrini əhatə edə bilər.

Yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarında mütəmadi olaraq mövcud qəbiristanlıqların qorunması, abadlaşdırılması, yeni qəbiristanlıq sahələrinin ayrılması, yas mərasimlərinin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş tikililərin təmiri və yenilərinin inşası, mərasim xidmətlərinin, o cümlədən bələdiyyənin ərazisində yaşayan əhalinin aztəminatlı təbəqəsindən olan mərhumların dəfn və yas mərasimlərinin təşkilinə yardım göstərilməsi nəzərdə tutulmalıdır.

Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində bələdiyyələrin səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

3. Yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarını həyata keçirərkən bələdiyyələr bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən məsələlər üzrə dövlət orqanlarının müvafiq proqramlarının həyata keçirilməsinə müdaxilə edə bilməzlər.

Maddə 5. Yerli iqtisadi inkişaf proqramları

1. Yerli iqtisadi inkişaf proqramlarından məqsəd dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi inkişaf proqramlarında nəzərdə tutulmayan və ya onlara əlavə olaraq yerli əhəmiyyətli iqtisadi inkişaf məsələlərini həll etməkdir. Həmin proqramlar aqrar, sənaye, rabitə, nəqliyyat və digər sahələri əhatə edə bilər.

Yerli iqtisadi inkişaf proqramlarında bələdiyyə torpaqlarından və dövlətin bələdiyyələrə verdiyi əmlakdan səmərəli istifadə yolları göstərilir.

2. Yerli iqtisadi inkişaf proqramlarını həyata keçirərkən bələdiyyələr dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə müdaxilə edə bilməzlər.

Maddə 6. Yerli ekoloji proqramlar

1. Yerli ekoloji proqramlardan məqsəd dövlətin həyata keçirdiyi ekoloji proqramlarda nəzərdə tutulmayan və ya onlara əlavə olaraq yerli əhəmiyyətli ekoloji təmizlik məsələlərinin həllinə yerli əhalinin hamılıqla cəlb edilməsidir. Həmin proqramlara yerli şəraitdə mövcud olan ekoloji tarazlığın qorunub saxlanılması, bələdiyyə ərazisinin yaşıllaşdırılması və abadlaşdırılması, məişət tullantılarının yığılması, nəql edilməsi, zərərsizləşdirilməsi, emalı və bu sahədə başqa məsələlərin həlli üçün tədbirlər görülməsi, suyun, havanın, torpağın hər cür çirklənmədən qorunması, qonşu bələdiyyələrlə birgə ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi və yerli əhəmiyyətli digər tədbirlər daxil edilə bilər.

2. Bələdiyyələr dövlətin ekoloji proqramları ilə yerli ekoloji proqramların əlaqələndirilməsinə, müəyyən hallarda birgə tədbirlərin həyata keçirilməsinə yardım göstərirlər.

Maddə 7. Yerli özünüidarəyə dair qanunvericilik

Yerli özünüidarəyə dair qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından və qanunlarından, Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarından (Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasından və qanunlarından, Naxçıvan Muxtar Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarından) ibarətdir.

Maddə 8. Bələdiyyənin nizamnaməsi

1. Bələdiyyənin nizamnaməsi bələdiyyənin iclasları və ya vətəndaşların yığıncaqları tərəfindən qəbul edilir.

2. Bələdiyyənin nizamnaməsində aşağıdakılar göstərilir:

1) qanunla müəyyən edilmiş bələdiyyə ərazisinin hüdudları və tərkibi;

2) bələdiyyə orqanlarının adları, strukturu, səlahiyyətləri və formalaşdırılması qaydası;

3) bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxslərinin səlahiyyət müddəti;

4) bələdiyyə aktlarının qəbul edilməsi və qüvvəyə minməsi qaydası;

5) bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətinin əsasları və növləri;

6) bələdiyyə üzvlərinin, bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxslərinin statusu və sosial təminatları, onların səlahiyyətlərinə xitam verilməsi əsasları və qaydası;

7) bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hüquqları üçün təminatlar;

8) bələdiyyə qulluğu təşkilinin şərtləri və qaydası;

9) yerli özünüidarənin həyata keçirilməsinin iqtisadi və maliyyə əsasları, bələdiyyə mülkiyyətinə sahibliyin, ondan istifadənin və ona sərəncam verilməsinin ümumi qaydası;

10) Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq yerli özünüidarənin təşkilinə, bələdiyyələrin və bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətinə və fəaliyyət qaydasına dair digər müddəalar.

3. Bələdiyyənin nizamnaməsi Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmalıdır. Bələdiyyə nizamnamələrinin qeydiyyatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir.

4. Bələdiyyənin nizamnaməsini dövlət qeydiyyatına almaqdan imtina edilməsinə ancaq onun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarına (Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, Naxçıvan Muxtar Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarına) zidd olması əsas verə bilər. Dövlət qeydiyyatına almaqdan imtina edilməsi barədə vətəndaşlar və bələdiyyələr inzibati qaydada və (və ya) məhkəmə qaydasında şikayət verə bilərlər.

5. Bələdiyyənin nizamnaməsi qeydiyyata alındığı gündən qüvvəyə minir.

Maddə 9. Bələdiyyələrə dövlət himayəsi

Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanları bələdiyyələrin təşəkkülü və inkişafı üçün zəruri, hüquqi, təşkilati və maddi-maliyyə şəraiti yaradır və yerli özünüidarə hüququnu həyata keçirməkdə əhaliyə kömək göstərirlər.

Maddə 10. Bələdiyyələrin ittifaqları

1. Bələdiyyələr öz fəaliyyətini əlaqələndirmək, hüquq və mənafelərini daha səmərəli həyata keçirmək məqsədilə ittifaqlar yarada bilərlər. Həmin ittifaqlar qanunvericiliyə uyğun qaydada qeydiyyata alınmalıdır.

2. Bələdiyyə ittifaqlarına bələdiyyələrin səlahiyyətləri verilə bilməz.

Maddə 10-1. Bələdiyyələrin beynəlxalq əməkdaşlığı

Bələdiyyələr və bələdiyyələrin assosiasiyaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla xarici dövlətlərin yerli özünüidarəetmə orqanları ilə əməkdaşlıq haqqında müqavilələr bağlaya və yerli özünüidarəetmə orqanlarının ixtisaslaşdırılmış təşkilatlarına üzv ola bilərlər.

Maddə 11. Bələdiyyələrin möhürü, ştampı, bank hesabı

Bələdiyyələr hüquqi şəxsdirlər, onların öz möhürü, ştampı və bankda hesabı olur.

II fəsil. Bələdiyyələrin ərazi əsasları

Maddə 12. Bələdiyyələrin əraziləri

1. Yerli özünüidarəni Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmiş ərazilərdə yaradılan bələdiyyələr həyata keçirirlər.

2. Müəyyən ərazidə əhalinin sayına görə vətəndaşlar yerli özünüidarəni həyata keçirmək hüququndan məhrum edilə bilməzlər.

Maddə 13. Bələdiyyə ərazilərinin müəyyənləşdirilməsi və dəyişdirilməsi

Bələdiyyə ərazilərinin müəyyənləşdirilməsi və dəyişdirilməsi, o cümlədən bələdiyyələr təşkil edilərkən, birləşdirilərkən, ayrılarkən, yenidən təşkil edilərkən və ya ləğv olunarkən onların hüdudlarının müəyyənləşdirilməsi və dəyişdirilməsi onlarda yaranan sosial-iqtisadi vəziyyəttarixi və digər yerli xüsusiyyətlər, müvafiq ərazi əhalisinin rəyi nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir.

Maddə 13-1. Bələdiyyələrin Dövlət reyestri

Azərbaycan Respublikasında bütün bələdiyyələr Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən aparılan bələdiyyələrin Dövlət reyestrinə daxil edilir və onlara müvafiq şəhadətnamə verilir.

Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilə müəyyənləşdirilir.

III fəsil. Bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri

Maddə 14. Bələdiyyələr və bələdiyyə orqanları

1. Bələdiyyələr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə bu Qanuna və özlərinin nizamnamələrinə əsasən təşkil edilən, bələdiyyə üzvlərindən ibarət olan seçkili yerli özünüidarə orqanlarıdır.

2. Bələdiyyələrin say tərkibi Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilir.

3. Bələdiyyələrin nizamnamələrinə uyğun olaraq bələdiyyə orqanları yaradılır və onlara yerli özünüidarə məsələlərini həll etmək üçün səlahiyyətlər verilir.

4. Bələdiyyələr və onların orqanları dövlət hakimiyyəti orqanları sisteminə daxil deyildir. Dövlət orqanları və dövlətin vəzifəli şəxsləri tərəfindən yerli özünüidarənin həyata keçirilməsinə yol verilmir.

5. Bələdiyyələrin və onların orqanlarının strukturu bu Qanuna və bələdiyyələrin nizamnamələrinə uyğun müəyyənləşdirilir.

Maddə 15. Bələdiyyə üzvü

1. Bələdiyyə üzvü — bələdiyyə seçkilərində seçilmiş, mandatı ərazi seçki komissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş şəxsdir.

Bələdiyyənin iclaslarında bələdiyyə üzvünün müzakirə olunan məsələlər barəsində çıxış etmək, təkliflər və düzəlişlər vermək, qeydlər etmək, çıxış edənlərə və ya təyin edilməsinə razılıq verilən vəzifələrə göstərilmiş namizədlərə sual vermək, arayış vermək, səsvermədə iştirak etmək hüququ vardır.

2. Öz səlahiyyətlərini daimi əsasla icra edən bələdiyyə üzvü – bələdiyyə büdcəsi hesabına aylıq əmək haqqı alan və əsas iş yeri bələdiyyə hesab edilən bələdiyyə üzvüdür. Elmi, yaradıcılıq və pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla, öz səlahiyyətlərini daimi əsasla icra edən bələdiyyə üzvü əsas iş yeri üzrə başqa yerdə işləyə bilməz.

Əmək haqqı bələdiyyə tərəfindən ödənilməyən bələdiyyə üzvü öz səlahiyyətini həyata keçirərkən istehsal və ya xidmət fəaliyyətini dayandırmır. Bələdiyyə üzvü bələdiyyənin və tərkibinə seçildiyi daimi komissiyanın iclasları zamanı daimi iş yerində orta əmək haqqı saxlanılmaqla öz istehsal və ya xidmət vəzifəsini yerinə yetirməkdən azad edilir.

Bələdiyyə üzvü bələdiyyə qulluqçusu kimi fəaliyyət göstərə bilməz. Bələdiyyə qulluqçusu bələdiyyə üzvü seçildikdə, 3 gün müddətində öz ərizəsinə əsasən bələdiyyə qulluğundan azad edilir.

2-1. Başqa əsas iş yeri olan bələdiyyə üzvü (sədr və onun müavinləri daxil olmaqla) öz səlahiyyətlərini daimi əsasla icra etmək və əmək haqqını bələdiyyədən almaq üçün bələdiyyəyə yazılı müraciət edir.

2-2. Bələdiyyə sədri bu maddənin 2-1-ci hissəsinə əsasən müraciət etmiş bələdiyyə üzvünün öz səlahiyyətlərini daimi əsasla icra etməsinə bələdiyyəyə ehtiyac olduqda, 5 gün müddətində bu barədə bələdiyyə üzvünün əsas iş yeri üzrə işəgötürənə yazılı bildiriş göndərir.

2-3. Bələdiyyə üzvünün əsas iş yeri üzrə işəgötürən bu maddənin 2-2-ci hissəsində nəzərdə tutulan bildirişi aldığı tarixdən 5 gün müddətində əmək qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq bələdiyyə üzvü ilə əmək müqaviləsinə xitam verir və bu barədə bələdiyyəyə yazılı məlumat verir.

2-4. Öz səlahiyyətlərini daimi əsasla icra edən bələdiyyə üzvlərinin (sədr və onun müavinləri daxil olmaqla) say həddi hər bir bələdiyyədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş üzvlərin sayından asılı olaraq aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:

2-4.1. 5 və ya 7 üzvü olan bələdiyyələrdə — 2 üzv;

2-4.2. 9 və ya 11 üzvü olan bələdiyyələrdə — 3 üzv;

2-4.3. 13 və ya 15 üzvü olan bələdiyyələrdə — 4 üzv;

2-4.4. 17 və ya 19 üzvü olan bələdiyyələrdə — 5 üzv.

3. Bələdiyyə üzvü bələdiyyənin, bələdiyyənin iclasları arasındakı dövrdə isə bələdiyyə sədrinin qabaqcadan razılığı olmadan əmək müqaviləsi ilə işlədiyi yerdə müdiriyyətin təşəbbüsü ilə işdən çıxarıla bilməz, yaxud intizam tənbehi qaydasında azmaaşlı işə keçirilə bilməz.

4. Bələdiyyə üzvü 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq seçicilərinə hesabat verir.

5. Bələdiyyə üzvü daimi yaşamaq üçün bələdiyyənin hüdudlarından kənara köçdükdə və ya başqa səbəblərdən öz bələdiyyə ərazisində bələdiyyə üzvlüyü vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə, bələdiyyə üzvlüyü səlahiyyətlərini öhdəsindən götürməsi haqqında bələdiyyəyə ərizə verir.

Bələdiyyənin növbəti yığıncağı bələdiyyə üzvünün ərizəsinə baxıb müvafiq qərar qəbul edir və bu qərarı həmin dairənin seçicilərinin nəzərinə çatdırır.

6. Bələdiyyə üzvü səlahiyyət müddəti ərzində hər hansı səbəbdən bələdiyyə tərkibindən çıxdıqda müvafiq bələdiyyə ərazisində Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi uyğun olaraq seçkilər keçirilir.

Maddə 16. Bələdiyyənin iclası

1. Bələdiyyənin iclasları ayda bir dəfədən az olmayaraq bələdiyyənin sədri tərəfindən çağırılır.

Bələdiyyənin iclası bələdiyyə üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.

Bələdiyyə üzvləri iclas gününə azı 5 gün qalmış xəbərdar edilməlidirlər.

Bələdiyyənin iclası iclasda iştirak edən bələdiyyə üzvlərinin qeydiyyatından başlanır. Üzrlü səbəbdən iclasda iştirak edə bilməyən bələdiyyə üzvü bu barədə əvvəldən bələdiyyə sədrinə məlumat verməlidir.

Bələdiyyə iclasının bələdiyyə ərazisində yaşayan və səsvermə hüququna malik olan vətəndaşların azı iyirmi beş faizinin, yaxud bələdiyyə üzvlərinin üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə çağırıldığı hallar istisna olmaqla, iclasın gündəliyinin layihəsini bələdiyyə sədri təsdiq edilmək üçün iclasın müzakirəsinə çıxarır.

Bələdiyyə, bələdiyyə iclasında təsdiq olunmuş reqlamentə müvafiq surətdə fəaliyyət göstərir. Reqlamentdə bələdiyyə iclasının çağırılması və əhali ilə görüşlərin təşkili qaydaları, bələdiyyənin fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələlər əks olunur. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən bələdiyyələr üçün nümunəvi reqlament tövsiyə edilə bilər.

2. Bələdiyyənin iclasları bələdiyyə ərazisində yaşayan və səsvermə hüququna malik olan vətəndaşların azı iyirmi beş faizinin, yaxud bələdiyyə üzvlərinin üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə çağırıla bilər. Bələdiyyə ərazisində yaşayan səsvermə hüququna malik olan vətəndaşların azı iyirmi beş faizinin təşəbbüsü ilə çağırılan iclasın gündəliyini onun çağırılması təşəbbüsünü irəli sürənlər müəyyənləşdirir. Bələdiyyə üzvlərinin üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə çağırılan iclasın gündəliyinin layihəsi onun çağırılması təşəbbüsünü irəli sürənlər tərəfindən təsdiq edilmək üçün bələdiyyə iclasının müzakirəsinə çıxarılır. Bələdiyyə sədri və ya sədr olmadıqda onun səlahiyyətlərini həyata keçirən müavini iclası çağırmadıqda və ya onun keçirilməsinə bilavasitə və ya digər şəxslərin köməyi ilə hər hansı formada mane olduqda, iclasın çağırılması təşəbbüsünü irəli sürən bələdiyyə üzvləri bu maddənin 1-ci hissəsinə uyğun olaraq iclasda bələdiyyə üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdiyi halda özləri iclas keçirə bilərlər. Bələdiyyə ərazisində yaşayan və səsvermə hüququna malik olan vətəndaşların azı iyirmi beş faizinin təşəbbüsü ilə iclas keçirilmədikdə, həmin təşəbbüskarlar kollektiv şəkildə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana və (və ya) məhkəməyə müraciət edə bilərlər.

3. Bələdiyyənin iclaslarında bələdiyyə üzvlərinin və digər iştirakçıların məsuliyyəti bələdiyyənin nizamnaməsi və reqlamenti ilə tənzimlənir.

4. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 145-ci maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq, bələdiyyə iclaslarında baxılan məsələlərə dair bələdiyyə üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qərarlar qəbul edilir.

5.Bələdiyyənin iclası bələdiyyənin sədri, sədr olmadıqda isə onun müavini tərəfindən aparılır. İclasın katibi bələdiyyə üzvləri sırasından seçilir. Bələdiyyə sədri, sədr olmadıqda isə onun müavini bələdiyyə üzvlərinin və ya bələdiyyə ərazisində yaşayan və səsvermə hüququna malik olan vətəndaşların azı iyirmi beş faizinin təşəbbüsü ilə çağırılan iclasa sədrlik etməkdən boyun qaçırdığı halda iclasın sədri iclasda iştirak edən bələdiyyə üzvləri tərəfindən bələdiyyə üzvləri sırasından seçilir.

6. Bələdiyyənin bütün iclasları protokollaşdırılır. Protokol iclasın sədri və katibi tərəfindən imzalanır və bələdiyyənin möhürü ilə təsdiqlənir. İclasın protokolunda onun nömrəsi (hər ilin əvvəlində nömrələr yenilənməlidir), iclasın keçirildiyi yer, tarix, iclasda iştirak edən və etməyən bələdiyyə üzvlərinə və dəvət olunan şəxslərə dair məlumat, iclasın sədri, katibi, iclasın gündəliyi, gündəliyin təsdiqi üçün keçirilən səsvermənin nəticəsi, məruzəçilərin adları, soyadları, məruzənin qısa məzmunu, çıxışların qısa məzmunu, müzakirə olunmuş məsələlərə dair qəbul edilmiş qərar, habelə bununla bağlı keçirilən səsvermənin nəticəsi göstərilməlidir. Protokol təsdiqlənənədək bələdiyyə üzvünün onun mətni ilə tanış olmaq və öz yazılı qeydlərini bildirmək hüququ vardır. Bələdiyyənin iclas protokolu müvafiq kitabda qeydiyyata alınır, həmin kitab üzrə verilən nömrə protokolun nömrəsi hesab olunur.

Maddə 17. Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyaları

1. Bələdiyyə öz səlahiyyətinə aid məsələlərin qabaqcadan nəzərdən keçirilməsi və qərar layihələrinin hazırlanması üçün, habelə bələdiyyənin qərarlarının həyata keçirilməsinə yardım göstərilməsi, bələdiyyənin tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatların fəaliyyətinə nəzarət üçün daimi və başqa komissiyalar yarada bilər.

2. Daimi və başqa komissiyalar səlahiyyətləri daxilində fəaliyyətlərinin təşkili məqsədilə öz işinə ekspertlər cəlb edə bilər.

3. Daimi və başqa komissiyalar yaradılarkən yerli əhəmiyyətli məsələlər nəzərə alınır və onlar «Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyaları haqqında» əsasnamə, bələdiyyənin nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərir.

4. Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyalarının əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:

1) yerli əhəmiyyətli sosial müdafiə və sosial inkişaf, ekologiya, iqtisadi inkişaf, yerli xidmət üzrə proqramlar hazırlayıb bələdiyyənin iclasına və ya bələdiyyənin qərarına əsasən yerli əhalinin müzakirəsinə çıxarmaq;

2) yerli əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etmək, bələdiyyə iclaslarında müzakirə üçün proqramlar, arayışlar, qərar layihələri və başqa materiallar hazırlamaq;

3) bələdiyyə və onun icra aparatı üçün təkliflər hazırlamaq;

4) seçicilərin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin təşkilinə və yoxlanılmasına kömək etmək.

5. Daimi və başqa komissiyalar onları seçmiş bələdiyyə qarşısında məsuliyyət daşıyır və ona hesabat verir.

Maddə 18. Bələdiyyənin icra orqanı

Bələdiyyənin icra orqanı onun icra aparatıdır. İcra aparatı bələdiyyənin sədrindən və onun bu Qanunla və bələdiyyənin nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada formalaşdırdığı struktur bölmələrindən və bələdiyyənin nizamnaməsinə müvafiq surətdə yaradılan digər icra strukturlarından ibarətdir.

Bələdiyyənin icra aparatı bələdiyyənin, habelə bələdiyyənin daimi və başqa komissiyalarının təşkilati, informasiya, kargüzarlıq, maddi-texniki təminat məsələlərini həyata keçirir, bələdiyyə sədrinin tapşırıqlarını yerinə yetirir, bələdiyyənin qərarlarının icrasını təmin edir. Bələdiyyənin icra aparatının struktur bölmələrinin rəhbərləri görülmüş işlər barədə bələdiyyə sədrinə və bələdiyyəyə hesabat, daimi və başqa komissiyaların iclaslarında səlahiyyətlərinə aid məsələlər barəsində məlumat verirlər.

Bələdiyyənin icra aparatının fəaliyyətinə bələdiyyənin sədri rəhbərlik edir.

Yerli əhaliyə xidmət, iqtisadi və sosial inkişaf proqramlarını həyata keçirmək üçün yaradılan icra strukturlarının rəhbərlərini Bələdiyyəiclasının qərarına əsasən bələdiyyənin sədri təyin edir.

Maddə 19. Bələdiyyənin sədri və sədr müavini

1. Bələdiyyənin sədri yeni seçilmiş bələdiyyənin birinci iclasında bələdiyyə üzvləri sırasından açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Bələdiyyənin sədri bələdiyyə üzvlərinin yarısından çoxunun səsini topladıqda seçilmiş hesab olunur.

2. Ehtiyac olduqda bələdiyyə bələdiyyə sədrinin müavinlərini seçir. Bələdiyyə sədrinin müavinləri bələdiyyə üzvləri sırasından açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Bələdiyyə sədrinin müavinləri bələdiyyə üzvlərinin yarıdan çoxunun səsini topladıqda seçilmiş hesab olunur.

3.Bələdiyyənin sədri və onun müavinləri aşağıdakı hallarda bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən qaydada vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bilərlər:

1) öz arzusu ilə vəzifədən çıxmaq barədə yazılı müraciət etdikdə;

2) bələdiyyə iclasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barədə təkbaşına sərəncam verdikdə;

3) bələdiyyə qərarlarının icrasını təmin etmədikdə (qanunvericiliyə zidd olan və həlli imkan səlahiyyətlərindən kənar qərarlar istisna olmaqla);

4) əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq, 6 aydan çox müddətdə tam itirməsi ilə əlaqədar vəzifəsini yerinə yetirə bilmədikdə;

5) qanunvericiliklə üzərinə qoyulmuş vəzifələri 3 ay müddətində yerinə yetirmədikdə;

5-1) «Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsində göstərilən qaydada yerli büdcənin müzakirəsini və təsdiqini təşkil etmədikdə;

6) qanunvericilikdə və bələdiyyənin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

4. Bələdiyyənin sədri əmr və sərəncamlar verir, bələdiyyənin qərarlarını imzalayır.

5. Bələdiyyə sədrinin müavini bələdiyyə sədrinin ona aid etdiyi məsələləri həll edir, bələdiyyə sədri olmadıqda onun səlahiyyətlərini həyata keçirir.

6. Səlahiyyət müddəti bitən və ya vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilən bələdiyyə sədri və ya bələdiyyə sədrinin vəzifələrini həyata keçirən şəxs 10 gün müddətində bələdiyyənin fəaliyyəti ilə bağlı bütün sənədləri bələdiyyənin yeni sədrinə (bələdiyyə sədrinin vəzifələrini həyata keçirən şəxsə) təhvil verməlidir.

Maddə 20. Bələdiyyə üzvlərinin statusu

1. Bələdiyyə üzvlərinin bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərini maneəsiz və səmərəli həyata keçirməsinə, hüquqlarının, şərəf və ləyaqətinin müdafiəsinə dövlət təminat verir.

2. Bələdiyyə üzvünün səlahiyyət müddəti beş ildir.

3. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətləri yalnız bələdiyyənin səlahiyyət müddətində qüvvədədir. Bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxsinin səlahiyyətləri onun vəzifəyə seçildiyi gündən başlanır və yeni vəzifəli şəxsin seçildiyi gün qurtarır.

4. Bələdiyyə üzvləri bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxsləri bələdiyyənin nizamnaməsinə uyğun olaraq öz səlahiyyətlərini daimi əsasda icra edə bilərlər.

5. Öz səlahiyyətlərini daimi əsasda icra edən bələdiyyə üzvlərinin bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxslərinin bu vəzifələrdə çalışmaqla bağlı sosial təminatları Azərbaycan Respublikasının qanunları və bələdiyyənin nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilir.

Maddə 21. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin itirilməsi əsasları

Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətləri aşağıdakı hallarda itirilmiş hesab edilir:

1) barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş ittiham hökmü və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair qərarı olduqda;

2) fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən müəyyən edildikdə;

3) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verildikdə, başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə və ya digər dövlət qarşısında öhdəlik götürdükdə;

4) vəfat etdikdə;

5) məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edildikdə və ya itkin düşmüş hesab edildikdə.

Maddə 22. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi əsasları

Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə onların səlahiyyət müddəti qurtardıqda xitam verilir.

Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə aşağıdakı əsaslara görə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər:

1) bələdiyyə seçkiləri zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar edildikdə;

2) öz arzusu ilə bələdiyyə üzvlüyündən çıxmaq barədə yazılı ərizə verdikdə;

3) bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər üçün qanunla müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlmədiyi aşkar edildikdə;

4) qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında məsul vəzifə tutduqda və ya bələdiyyə qulluqçusu kimi vəzifə tutduqda;

5) altı aydan artıq müddətdə xəstəliyi ilə əlaqədar vəzifəsini yerinə yetirməsinin qeyri-mümkünlüyü barədə məhkəmə tərəfindən təşkil edilmiş xüsusi həkim komissiyasının rəyi olduqda;

6) ardıcıl olaraq üç dəfə bələdiyyə iclaslarını üzrsüz səbəbdən buraxdıqda və ya il ərzində keçirilən iclasların yarısından çoxunda üzrsüz səbəbdən iştirak etmədikdə.

Maddə 22-1. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin dayandırılması

1. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin dayandırılması onların «Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hüquqlarının həyata keçirilməsinin müvəqqəti dayandırılmasından ibarətdir.

2. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətləri bu Qanunun 21-ci və 22-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əsaslarla bələdiyyə üzvünün səlahiyyətlərinin itirilməsi və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi barədə məhkəmənin qərarı qanuni qüvvəyə mindiyi gündən bu Qanunun 23-cü maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq bələdiyyə tərəfindən qərar qəbul edilənədək dayandırılır.

Maddə 22-2. Bələdiyyənin vaxtından əvvəl buraxılması

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi ona bu Qanunun 52-2-ci maddəsinin 3-cü hissəsinə uyğun olaraq müraciət olduqda və bununla əlaqədar bələdiyyənin hesabatının dinlənilməsi nəticəsində onun fəaliyyətini qeyri-qənaətbəxş hesab etdikdə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyənin vaxtından əvvəl buraxılması haqqında qərar qəbul edir.

Maddə 23. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin itirilməsi və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi qaydası

Bu Qanunun 21-ci və 22-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin itirilməsi və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 144-cü və 145-ci maddələrinə müvafiq surətdə bələdiyyə iclasının sadə səs çoxluğu ilə qəbul etdiyi qərarı əsasında həll edilir.

Bu Qanunun 21-ci maddəsinin 1-ci, 2-ci, 3-cü, 5-ci bəndlərində və 22-ci maddəsinin 1-ci, 3-cü, 5-ci, 6-cı bəndlərində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda bələdiyyənin qərarı məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarından sonra qəbul edilir.

Maddə 24. Bələdiyyələrin digər orqanları və vəzifəli şəxsləri

Bələdiyyənin nizamnaməsində digər orqanların yaradılması və müvafiq vəzifəli şəxslərin təyin olunması nəzərdə tutula bilər.

Maddə 25. Bələdiyyə qulluğu

1. Bələdiyyə orqanlarında vəzifə tutan işçilər bələdiyyə qulluqçularıdır.

2. Bələdiyyə qulluğunun hüquqi tənzimlənməsi, o cümlədən bələdiyyə qulluqçusunun statusu, bələdiyyə qulluğunun həyata keçirilməsi şərtləri və qaydası Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, qanunları və bələdiyyənin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.

3. Bələdiyyə orqanlarında qulluq müddəti dövlət qulluğu haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq güzəştlər və təminatlar verilməsi üçün hesablanan staja daxil edilir.

IV fəsil. Vətəndaşların öz iradəsini birbaşa ifadə etməsi və yerli özünüidarənin həyata keçirilməsinin digər formaları

Maddə 26. Yerli rəy sorğusu

1. Yerli əhəmiyyətli məsələlərə dair yerli rəy sorğusu təyin edilə bilər.

2. Yerli rəy sorğusunun keçirilməsi haqqında qərarı bələdiyyə nizamnaməsinə uyğun olaraq öz təşəbbüsü ilə və ya əhalinin tələbi əsasında qəbul edir.

3. Bələdiyyə ərazisində yaşayan və seçki hüququ olan bütün vətəndaşların yerli rəy sorğusunda iştirak etmək hüququ vardır. Yerli rəy sorğusunda vətəndaşlar bilavasitə və könüllülük əsasında iştirak edirlər.

4. Yerli rəy sorğusunda səsvermə gizli və ya açıq keçirilir, vətəndaşların öz iradəsini ifadə etməsi üzərində nəzarətə yol verilmir.

5. Yerli rəy sorğusunun təyin edilməsi və keçirilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənir.

Maddə 27. Bələdiyyələrə seçkilər

1. Bələdiyyələrə seçkilər vətəndaşların qanunla müəyyənləşdirilmiş seçki hüquqları təmin edilməklə, ümumi, bərabər, birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi, gizli səsvermə yolu ilə həyata keçirilir.

2. Bələdiyyələrə seçkilər Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə uyğun keçirilir.

3. Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları bələdiyyələrə seçkilərin demokratik əsasda keçirilməsinə təminat verirlər.

Maddə 28. Vətəndaşların yığıncaqları

1. Əhalisi 500 nəfərdən az olan bələdiyyələrdə yerli əhəmiyyətli məsələlərə münasibət bildirmək, təkliflər irəli sürmək, kollektiv rəy söyləmək, qərarlar qəbul etmək məqsədi ilə həmin bələdiyyə ərazilərində vətəndaşlar öz yığıncaqlarını keçirə bilərlər.

2. Vətəndaşların yığıncaqlarında həmin bələdiyyə ərazisində yaşayan 18 yaşı tamam olmuş vətəndaşların iştirak etmək hüququ vardır.

3. Vətəndaşların yığıncaqlarında bələdiyyənin nizamnaməsi və başqa qərarlar qəbul edilir, dəyişdirilir və ləğv olunur.

4. Vətəndaşların yığıncaqları bələdiyyənin ərazisində yaşayan və səsvermə hüququ olan vətəndaşların azı 25 faizi iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.

5. Bu maddənin 1-ci bəndində əhalinin sayı ilə bağlı nəzərdə tutulan məhdudiyyət bələdiyyələrin birləşməsi və ayrılması məsələsinə münasibət bildirmək üçün keçirilən yığıncaqlara şamil edilmir.

Maddə 29. Əhalinin bələdiyyə aktları yaratmaq təşəbbüsü

Bələdiyyənin nizamnaməsinə uyğun olaraq, əhalinin yerli əhəmiyyətli məsələlərə dair bələdiyyə aktları yaratmaq təşəbbüsü göstərmək hüququ vardır. Yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində əhalinin bələdiyyələrə verdiyi bələdiyyə aktlarının layihələri hökmən əhalinin nümayəndələrinin iştirakı ilə açıq iclaslarda müzakirə olunmalı, nəticələri rəsmən elan edilməlidir.

Maddə 30. Vətəndaşların bələdiyyələrə, bələdiyyə orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə müraciəti

1. Vətəndaşların bələdiyyələrə, bələdiyyə orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə fərdi və kollektiv surətdə müraciət etmək hüququ vardır.

2. Bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vətəndaşların müraciətlərinə mahiyyəti üzrə bir ay ərzində cavab verməlidirlər.

Bələdiyyələr torpaq sahəsi əldə etmək istəyən hüquqi və fiziki şəxslərin ərizələrinə 10 gün müddətində baxırlar.

Bələdiyyələr hüquqi və fiziki şəxslərin yerli vergilər və ödənişlərlə bağlı borcları barədə onların müraciəti əsasında, 5 gündən gec olmayaraq arayış verirlər.

3. Vətəndaşların bələdiyyələrə, bələdiyyə orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə müraciətlərinə cavab verilməsi müddətlərinin və qaydasının pozulması bu Qanuna, Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarına əsasən müvafiq məsuliyyətə səbəb olur.

Maddə 31. Yerli özünüidarənin həyata keçirilməsində əhalinin iştirakının digər formaları

Yerli özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşlar bu Qanunla nəzərdə tutulmuş formalarla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu Qanuna, başqa qanunlara və bələdiyyənin nizamnaməsinə zidd olmayan digər formalarda da (məhəllə komitələri, assosiasiyalar, xeyriyyə təşkilatları və s.) iştirak edə bilərlər.

V fəsil. Yerli özünüidarənin iqtisadi əsasları

Maddə 32. Yerli özünüidarənin iqtisadi əsasları

1. Yerli özünüidarənin iqtisadi əsaslarını bələdiyyə mülkiyyəti, yerli maliyyə, dövlət mülkiyyətində olan və bələdiyyələrin istifadəsinə verilmiş bələdiyyə əhalisinin tələbatının ödənilməsinə xidmət edən əmlak təşkil edir.

2. Bələdiyyə öz əmlakına dair mülkiyyətçi hüququna malikdir, yəni sərbəst olaraq əmlakına sahiblik edir, ondan istifadə edir və ona sərəncam verir.

Maddə 33. Bələdiyyə mülkiyyəti

1. Bələdiyyə mülkiyyətinin tərkibinə yerli vergilər və ödənişlər hesabına formalaşan yerli büdcənin vəsaiti, bələdiyyənin büdcədənkənar fondları, bələdiyyə əmlakı, habelə bələdiyyə torpaqları, bələdiyyə müəssisələri və təşkilatları, bələdiyyə mənzil fondları və qeyri-yaşayış binaları, dövlət və xüsusi mülkiyyətdə olmayan yollar, bələdiyyə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman müəssisələri, digər daşınar və daşınmaz əmlak daxildir.

2. Bələdiyyələr bələdiyyə mülkiyyətini idarə edirlər. Bələdiyyə mülkiyyətinin tərkibinə daxil olan əmlak barəsində mülkiyyət hüququnu bələdiyyələr, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə nəzərdə tutulmuş hallarda isə bilavasitə əhali həyata keçirir.

3. Qanuna uyğun olaraq bələdiyyələr bələdiyyə mülkiyyəti obyektlərini fiziki və hüquqi şəxslərin müvəqqəti və ya daimi istifadəsinə, icarəsinə verə bilər, qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada özgəninkiləşdirə bilər, habelə bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlak barəsində başqa əqdlər bağlaya bilər, özəlləşdirilən və ya istifadəyə verilən obyektlərdən istifadə şərtlərini müqavilə və sazişlərdə müəyyənləşdirə bilərlər.

4. Qanuna uyğun olaraq bələdiyyələr yerli əhalinin mənafeyi naminə, bələdiyyənin hüdudları daxilində olan torpaqlardan istifadə şərtlərini müəyyənləşdirə bilərlər.

5. Qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, bələdiyyə mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi qaydasını və şərtlərini bilavasitə əhali və ya bələdiyyə müstəqil surətdə müəyyənləşdirir. Bələdiyyə mülkiyyəti obyektlərinin özəlləşdirilməsindən daxil olan vəsaitlər bütünlüklə yerli büdcəyə daxil olur.

6. Bələdiyyə mülkiyyətindən yalnız Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və bu Qanunda nəzərdə tutulmuş bələdiyyə vəzifələri üçün istifadə oluna bilər.

7. Dövlət bələdiyyə mülkiyyətini müdafiə edir, subsidiyalar, kreditlər, qrantlar vermək yolu ilə onun artmasına imkan yaradır.

Maddə 34. Bələdiyyələrin hüquqi şəxs yaratmaq hüququ

Qanuna uyğun olaraq bələdiyyələr təsərrüfat fəaliyyəti ilə və qanunvericiliklə qadağan edilməmiş başqa fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün müstəqil hüquqi şəxslər yarada bilər, onların yenidən təşkili və ləğvi məsələlərini həll edə bilərlər.

Maddə 35. Bələdiyyələrin yaratdıqları hüquqi şəxslərlə münasibətləri

1. Bələdiyyələr yaratdıqları hüquqi şəxslərin fəaliyyət məqsədlərini, şərtlərini və qaydasını müəyyənləşdirir, onların məhsulunun (xidmətlərinin) qiymətlərini və tariflərini tənzimləyir, nizamnamələrini təsdiq edir, rəhbərlərini təyin və azad edir, fəaliyyətinə dair hesabatlarını dinləyirlər.

2. Bələdiyyələrin yaratdıqları hüquqi şəxslərin rəhbərləri ilə münasibətləri mülki və əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq qurulur.

3. Bələdiyyə təhsil müəssisələrinin yaradılması, fəaliyyəti və idarə olunması qaydaları təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

Maddə 36. Bələdiyyələrin digər hüquqi və fiziki şəxslərlə münasibətləri

1. Bələdiyyələrin digər hüquqi və fiziki şəxslərlə münasibətləri müqavilələr əsasında qurulur.

2. Qanuna uyğun olaraq bələdiyyə orqanları bələdiyyə ərazisinin kompleks sosial-iqtisadi inkişafında hüquqi və fiziki şəxslərin iştirakını əlaqələndirə bilərlər.

3. Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, bələdiyyələr hüquqi və fiziki şəxslərin təsərrüfat fəaliyyəti üçün məhdudiyyətlər müəyyənləşdirə bilməzlər.

Maddə 37. Bələdiyyə sifarişi

Bələdiyyələr öz maddi və maliyyə vəsaitlərindən istifadə edilməklə bələdiyyə ərazisinin abadlaşdırılması, əhaliyə kommunal xidmətlər göstərilməsi, sosial infrastruktur obyektlərinin tikintisi və təmiri, müvafiq ərazi əhalisinin məişət və sosial-mədəni tələbatının ödənilməsi üçün zəruri məhsulların istehsalı, xidmətlərin göstərilməsi və digər işlərin görülməsi üçün sifarişçi kimi çıxış edə bilərlər.

Maddə 38. Bələdiyyələrin xarici iqtisadi fəaliyyəti

Bələdiyyələr yerli əhalinin mənafeyi üçün qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər.

Maddə 39. Yerli büdcələr

1. Yerli büdcələr bələdiyyə büdcələrindən ibarətdir.

2. Yerli büdcələrin tərtibini, təsdiqini və icrasını, onların icrasına nəzarəti bələdiyyələr müstəqil həyata keçirirlər.

Maddə 40. Yerli büdcənin mədaxili və məxarici

1. Yerli vergilər və ödənişlər, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 73-cü maddəsinin II hissəsində və 144-cü maddəsinin II hissəsində nəzərdə tutulmuş əsaslarla qanunvericilik və icra hakimiyyətləri tərəfindən bələdiyyəyə verilmiş əlavə səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün bələdiyyə üzrə ayrılmış müvafiq zəruri maliyyə vəsaiti, bələdiyyə əmlakının özəlləşdirilməsindən, bələdiyyə əmlakının icarəyə verilməsindən, yerli lotereyalardan, bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə yerləşdirilən küçə reklamlarına görə daxil olan ödənişlər, bələdiyyə müəssisə, idarə və təşkilatlarının mənfəətindən tutulan vergi, dotasiyalar, subvensiyalar, transfert ödənişləri, qanuna və bələdiyyələrin qərarlarına müvafiq surətdə digər mədaxil, habelə bələdiyyələrin fəaliyyəti nəticəsində yaranan başqa vəsait yerli büdcələrin mədaxilini təşkil edir.

2. Bələdiyyələr yerli büdcələrin vəsaiti barəsində müstəqil sərəncam verirlər.

3. Yerli büdcələrin mədaxil və məxaric hissələrində yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllinin və bələdiyyələrə qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilən səlahiyyətlərin həyata keçirilməsinin maliyyələşdirilməsi ayrılıqda nəzərdə tutulur.

Maddə 41. Yerli büdcələrin təmin edilməsi

1. Qanuna uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları bələdiyyələrə verilmiş səlahiyyətlərin normal yerinə yetirilməsinə kifayət edən yerli büdcələrin zəruri xərclərinin ödənilməsi üçün gəlir mənbələrini təsbit etmək yolu ilə bələdiyyələrin büdcələrini formalaşdırırlar.

2. Yerli büdcələrin mədaxil hissəsi Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsi qəbul edilərkən müvafiq bələdiyyələr üzrə hər il nəzərdə tutulur. Yerli büdcələrin xərclərinin öz gəlirləri ilə təmin olunmayan hissəsi (yerli büdcənin kəsiri) dövlət büdcəsindən alınan dotasiya ilə örtülə bilər.

3. Bələdiyyələr onların məşğuliyyət dairəsinə aid edilmiş sahələrdə əhalinin əsas yaşayış tələbatının ödənilməsini dövlət sosial standartlarından aşağı səviyyədə təmin edə bilməzlər. Bu standartların yerinə yetirilməsində dövlət müvafiq ayırmaları yerli büdcələrin mədaxilində təsbit etmək yolu ilə bələdiyyələrə kömək göstərə bilər.

4. Bələdiyyələrin mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların maliyyə və təsərrüfat fəaliyyəti göstəricilərinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması qaydaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.

Maddə 42. Ayrı-ayrı dövlət səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin maliyyələşdirilməsi və bələdiyyə orqanlarının əlavə xərclərinin kompensasiyası

1. Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər həvalə etdikdə onları bu səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün zəruri maliyyə vəsaiti ilə təmin edirlər.

2. Azərbaycan Respublikası icra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdikləri qərarlar nəticəsində bələdiyyənin məxarici artıb mədaxili azalarsa, qərar qəbul etmiş orqanlar kompensasiya ödəyirlər. Kompensasiyanın məbləği müvafiq qərarın qəbul olunması ilə bir vaxtda müəyyənləşdirilir. Bələdiyyələrin əlavə xərclərinə səbəb olan dövlət orqanlarının qərarlarını bələdiyyələr onlara kompensasiya kimi verilmiş vəsait həddində həyata keçirirlər.

Maddə 43. Yerli vergilər və ödənişlər

1. Yerli vergiləri, ödənişləri, habelə onların ödənilməsi üzrə güzəştləri bələdiyyələr Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinəqanunlarına uyğun müəyyənləşdirirlər. Yerli vergi və ödənişlərin ödənilməsi banklar, poçt rabitəsinin milli operatoru, habelə mövcud nağdsız ödəmə vasitələri ilə həyata keçirilir. Bələdiyyələr tərəfindən yerli vergi və ödənişlərin nağd şəkildə qəbul olunması qadağandır.

2. Bələdiyyələr qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məqsədli layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün yerli rəy sorğusunun nəticəsinə əsasən hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən könüllü birdəfəlik ödənişlər tətbiq edilə bilər.

3. Yerli vergilər və ödənişlər ilə bağlı qərarlar bələdiyyə üzvlərinin üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

Maddə 44. Bələdiyyələrin təbii ehtiyatlardan istifadə üçün ödənişlər almaq hüququ

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq bələdiyyələr öz ərazisində hasil edilən təbii ehtiyatların istifadəçilərindən haqq (o cümlədən natura şəklində) alırlar.

Maddə 45. Bələdiyyələrin büdcədənkənar fondları

Bələdiyyələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada və şərtlərlə məqsədli büdcədənkənar fondlar yarada bilərlər.

Maddə 46. Bələdiyyələrin kredit münasibətlərində iştirakı

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq bələdiyyələr bələdiyyə lotereyaları buraxa bilər, kreditlər ala bilərlər.

VI fəsil. Yerli özünüidarənin hüquqi təminatları

Maddə 47. Yerli özünüidarənin hüquqlarını məhdudlaşdırmağın qadağan olunması

Yerli özünüidarənin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş hüquqlarının məhdudlaşdırılması qadağandır.

Konstitusiya quruluşunun qorunması, ölkənin müdafiəsinin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə vətəndaşların yerli özünüidarəni həyata keçirmək hüquqları yalnız qanuna əsasən və qanunda müəyyənləşdirilmiş müddətə məhdudlaşdırıla bilər.

Maddə 48. Bələdiyyə qərarlarının məcburiliyi

1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 145-ci maddəsinə uyğun olaraq, bələdiyyənin qərarları bələdiyyə üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Bələdiyyələr qərar qəbul etdiyi andan 15 gündən gec olmayaraq, onun surətini bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana göndərməlidirlər.

2. Bələdiyyənin qəbul etdiyi qərarlar bələdiyyənin ərazisində yerləşən hüquqi və fiziki şəxslərin hüquq və səlahiyyətlərinin pozulmasına yönəldilə bilməz.

3. Bələdiyyənin öz səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi qərarlar təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, bələdiyyənin ərazisində yerləşən bütün hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən hökmən icra edilməlidir.

4. Bələdiyyə qərarları onları qəbul etmiş orqanlar tərəfindən ləğv oluna və ya məhkəmənin qərarı ilə etibarsız sayıla bilər.

5. Bələdiyyə qərarlarının icra edilməməsi qanuna müvafiq surətdə məsuliyyətə səbəb olur.

Maddə 49. Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin müraciətlərinə baxılması

Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin müraciətlərinə dövlət orqanları, siyasi partiyalar, ictimai birliklər, həmkarlar ittifaqı təşkilatları, digər hüquqi şəxslər və onların vəzifəli şəxsləri bir ay müddətində baxmalıdırlar.

Maddə 50. Yerli özünüidarənin məhkəmə müdafiəsi

Bələdiyyənin ərazisində yaşayan vətəndaşlar, bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxsləri dövlət hakimiyyəti orqanlarının və dövlətin vəzifəli şəxslərinin, bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin, bələdiyyənin yaratdığı hüquqi şəxslərin, habelə ictimai birliklərin yerli özünüidarənin hüquqlarını pozan aktlarının etibarsız sayılması barədə məhkəməyə iddia verə bilərlər.

VII fəsil. Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti, onların fəaliyyətinə nəzarət

Maddə 51. Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti

Bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri hüquqa zidd hərəkətlərə və hərəkətsizliyə görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 52. Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətinə inzibati nəzarət

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı bələdiyyə, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına riayət edilməsinə inzibati nəzarəti həyata keçirir. Bələdiyyələrin müvafiq komissiyaları və seçicilər bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata keçirilməsinə cəlb edilə bilərlər.

Maddə 52-1. Bələdiyyələrin informasiyanı açıqlamaq vəzifəsi

Bələdiyyələr Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsi ilə təsbit olunmuş məlumat əldə etmək hüququnun sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər həyata keçirilməsini «İnformasiya əldə etmək haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq təmin edirlər.

Maddə 52-2. Bələdiyyələrin hesabatı

1. Bələdiyyələr aşağıdakı hallarda öz fəaliyyətləri barəsində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə hesabat təqdim edirlər:

1) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 144-cü maddəsinin II hissəsinə əsasən qanunvericilik hakimiyyəti tərəfindən bələdiyyəyə verilmiş əlavə səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi barədə;

2) bu Qanunla müəyyən edilmiş hallarda yerli büdcələrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsindən ayrılmış maliyyə vəsaitlərinin istifadəsi barədə.

2. Bələdiyyələr ilin yekununa görə aprel ayının 1-dək hesabat təqdim edirlər.

3. Bu maddənin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan hesabatdan başqa, bələdiyyə hər ilin yanvar ayının üçüncü həftəsinin bazar ertəsi görülmüş işlər haqqında, o cümlədən maliyyə vəsaitlərinin və bələdiyyə mülkiyyətinin istifadəsi haqqında seçicilərinə hesabat verir. Hesabat yazılı formada tərtib edilir və bələdiyyənin iclaslarında təsdiq edilir. Yerli əhalini tanış etmək məqsədi ilə hesabat bələdiyyə binasının qarşısında xüsusi lövhələrdə yerləşdirilir, habelə elan, bülleten, vərəqə, yerli mətbuat, internet saytı və digər vasitələrlə əhaliyə çatdırılır.

Bələdiyyə seçicilərə verdiyi hesabatı təsdiq etdikdən sonra 10 gün müddətində bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana göndərməlidir. Müvafiq bələdiyyənin ərazisində yaşayan və səsvermə hüququna malik olan vətəndaşların azı 25 faizinin iştirakını təmin edən və nəticələri protokolla (protokollarla) rəsmiləşdirilən yığıncaqda (yığıncaqlarda) iştirak edənlərin yarısından çoxu hesabat dövründə bələdiyyənin fəaliyyətini qeyri-qənaətbəxş hesab edilməsinin «lehinə» səs verdikdə bu barədə qərar qəbul edilir və yığıncağın (yığıncaqların) protokolu (protokolları) bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana göndərilir. Protokolun forması və tərtibinə dair tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur.

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan protokolu (protokolları) forma və tərtiblə bağlı tələblərə uyğunluq baxımından yoxlayır və uyğunsuzluq aşkar etdikdə protokolu (protokolları) geri qaytarır, uyğunsuzluq aşkar etmədikdə isə 20 gün müddətində bələdiyyənin hesabatı ilə birlikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına göndərir.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı hesabat dövründə bələdiyyənin fəaliyyətini qeyri-qənaətbəxş hesab etdikdə bələdiyyənin vaxtından əvvəl buraxılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə müraciət edir.

Maddə 53. Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qərar və hərəkətlərindən məhkəməyəşikayət verilməsi

Bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qərar və hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada şikayət verilə bilər.

VIII fəsil. Yekun və keçid müddəaları

Maddə 54. Bələdiyyə mülkiyyətinin formalaşması

1. Dövlət yerli əhəmiyyətli məsələlərin həlli üçün zəruri olan torpaq payı və dövlət mülkiyyəti obyektlərini bələdiyyələrin mülkiyyətinə verir.

2. Dövlət mülkiyyəti obyektlərinin bələdiyyə mülkiyyətinə verilməsi ilə bağlı yaranan mübahisələr məhkəmə qaydasında həll edilir.

3. Bələdiyyə ərazisində bələdiyyə mülkiyyətinin olmaması bələdiyyə yaratmaqdan imtina edilməsinə əsas vermir.

Maddə 55. Vətəndaşların ilk yığıncağının çağırılması

Vətəndaşların ilk yığıncağını təşəbbüs qrupu çağırır.

Təşəbbüs qrupunun yaradılması, vətəndaşların yığıncaqlarının çağırılması, keçirilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq təlimatı ilə tənzimlənir.

Maddə 56. Qanunun qüvvəyə minməsi

Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 2 iyul 1999-cu il

№– 698-IQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (28 iyul 1999-cu il, №– 169).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 iyul 1999-cu il, №– 7, maddə 405).

12 oktyabr 2001-ci il tarixli, 197-IIQD nömrəli; 12 oktyabr 2001-ci il tarixli, 198-IIQD nömrəli; 23 noyabr 2001-ci il tarixli, 219-IIQD nömrəli; 23 aprel 2002-ci il tarixli, 312-IIQD nömrəli; 3 dekabr 2002-ci il tarixli, 393-IIQD nömrəli; 3 dekabr 2002-ci il tarixli, 398-IIQD nömrəli; 25 mart 2003-cü il tarixli, 426-IIQD nömrəli; 30 dekabr 2003-cü il tarixli, 569-IIQD nömrəli; 9 mart 2004-cü il tarixli, 603-IIQD nömrəli; 9 aprel 2004-cü il tarixli, 622-IIQD nömrəli; 20 aprel 2004-cü il tarixli, 642-IIQD tarixli; 30 dekabr 2004-cü il tarixli, 819-IIQD nömrəli; 23 dekabr 2005-ci il tarixli, 36-IIIQD nömrəli; 10 oktyabr 2006-cı il tarixli, 155-IIIQD nömrəli; 20 oktyabr 2006-cı il tarixli, 167-IIIQD nömrəli; 9 oktyabr 2007-ci il tarixli, 430-IIIQD nömrəli; 23 oktyabr 2007-ci il tarixli, 466-IIIQD nömrəli; 25 aprel 2008-ci il tarixli, 596-IIIQD nömrəli; 9 iyun 2009-cu il tarixli, 830-IIIQD nömrəli; 12 fevral 2010-cu il tarixli, 954-IIIQD nömrəli; 5 mart 2010-cu il tarixli, 972-IIIQD nömrəli; 5 mart 2010-cu il tarixli, 971-IIIQD nömrəli; 21 dekabr 2010-cu il tarixli, 38-IVQD nömrəli; 25 oktyabr 2011-ci il tarixli, 215-IVQD nömrəli; 22 may 2012-ci il tarixli, 362-IVQD nömrəli; 20 iyun 2014-cü il tarixli, 1003-IVQD nömrəli; 28 oktyabr 2014-cü il tarixli, 1103-IVQD nömrəli; 16 dekabr 2014-cü il tarixli, 1148-IVQD nömrəli; 16 dekabr 2014-cü il tarixli, 1134-IVQD nömrəli; 3 aprel 2015-ci il tarixli, 1238-IVQD nömrəli Qanunlara əsasən əlavələr və dəyişikliklərlə.